Kazimieras KUZMINSKAS
  Gimimo data: 1906-10-26
Gimimo vietovė: Baluškių k. (Naujamiesčio parapija, Pasvalio r.)

Trumpai:
Kunigas, tikėjimo gynėjas, filosofas, emigrantas, leidėjas, visuomenininkas

2015-11-10   |   Spausdinti

1932 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir teologijos studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

1932 m. K. Kuzminskas buvo įšventintas kunigu.

Nuo 1932 m. jis buvo Leliūnų (Utenos r.) parapijos vikaras, talkino klebonui Antanui Masaičiui ir buvo Leliūnų pavasarininkų kuopos dvasios vadas. Vėliau jis tarnavo vikaru Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijoje. Apie 1936–1938 m. jis tarnavo vikaru Vabalninke (Biržų r.), ten buvo ir Vabalninko mergaičių amatų mokyklos kapelionas, 1936 m. inicijavo Katalikų veikimo centro knygyno steigimą. 1938–1939 m. jis tarnavo vikaru Geležiuose (Panevėžio r.), 1939–1940 m. buvo vikaras Krinčine (Pasvalio r.). Visose parapijose jis veikė su pavasarininkais.

Paskirtas 1940 m. rugpjūtį, 1940–1942 m. K. Kuzminskas tarnavo Surdegio (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu, kol 1942 m. pradžioje buvo iškeltas.

1944 m. vasarą K. Kuzminskas pasitraukė į Vokietiją, buvo apsistojęs Bamberge, 1945 m. iš ten išvyko į Austriją. 1953 m. jis baigė studijas Insbruko universiteto Scholastinės filosofijos skyriuje ir įgijo scholastinės filosofijos licenciato mokslinį laipsnį.

1953–1960 m. jis rūpinosi Vokietijos, Didžiosios Britanijos, Kanados lietuvių sielovada.

1960 m. K. Kuzminskas persikėlė į JAV ir ten gyveno iki 1993 m. Pakviestas Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolijos, apie 1960–1965 m. jis buvo tų seserų kapelionas Kembridže (Masačusetso valstija), nuo 1965 m. įsikūrė ir gyveno Čikagoje (Ilinojaus valstija).

1972 m. jis įsteigė lietuvių katalikų rėmėjų organizaciją, vėliau pavadintą "Lietuvos kronikos sąjunga" ir jai vadovavo visą jos veiklos laiką. JAV, Didžiosios Britanijos ir Australijos lietuvių kolonijose jis subūrė 70 jos skyrių, kurie rinko lėšas, skirtas "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikai“ leisti, versti jai į kitas kalbas ir platinti.

K. Kuzminsko rūpesčiu 1974–1992 m. Čikagoje buvo išleistas visas šis leidinys – iš viso 10 tomų, 81 sąsiuvinis. Jo iniciatyva kai kurie tomai 1979–1989 m. buvo išleisti ispanų kalba (1, 2 ir 6 tomai) ir anglų kalba (1 ir 6 tomai). Jis paskatino kunigą vienuolį Konstantiną Gulbiną (1919–1997) versti "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką" į vokiečių kalbą, prelatą Vincą Mincevičių (1915–1992) – į italų kalbą, o kunigą vienuolį Praną Gavėną (1918–2000) – į portugalų kalbą.

K. Kuzminskas organizavo "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" siuntimą radijo ir televizijos stotims, naujienų agentūroms, politikams, diplomatams, universitetų bibliotekoms, taip leidinys, liudijęs katalikų bažnyčios padėtį Sovietinėje Lietuvoje, išplito maždaug per 100 valstybių.

1993 m. K. Kuzminskas grįžo į Lietuvą ir iki gyvenimo pabaigos liko Vilniuje, globojamas seselių vienuolių ir kunigo Alfonso Svarinsko.

1996 m. gimtuosiuose Baluškiuose (Pasvalio r.), atstatytoje savo tėviškės sodyboje, giminaičių padedamas, jis įsteigė "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" muziejų – piligrimų lankomą turistinį objektą.

Jis buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (1999 m.).

Mirė 1999 m. spalio 29 d. Vilniuje. Palaidotas Naujamiesčio (Panevėžio r.) Šv. apaštalo Mato bažnyčios šventoriaus kapinėse. Kapą ženklina 2002 m. pastatytas juodas akmeninis kryžius ir tokio paties akmens antkapis su įrašu "Kun. Kazimieras Kuzminskas 1906–1999 "Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos" leidėjas Amerikoje".