Steponas Jurgis GAILIUŠIS
  Gimimo data: 1912-03-20
Gimimo vietovė: Umėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas, vienuolis pranciškonas, leidėjas

2018-12-25   |   Spausdinti

Tėvai: ? Gailiušis ir Domicelė Pajuodytė-Gailiušienė (1880–1940) – valstiečiai žemdirbiai. Augo dešimties vaikų šeimoje, trys vaikai mirė vaikystėje. Brolis ir seserys: Povilas Gailiušis, Ona Gailiušytė (1904–1980) – vienuolė, Anelė Gailiušytė (1906–1975) – vienuolė, Bronė Gailiušytė (1910–1970) – vienuolė, Domicelė Gailiušytė (1920–2017) – pedagogė prancūzų kalbos mokytoja, vienuolė.

Mokėsi Panevėžio ir Kretingos pranciškonų gimnazijose. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1934 m. įstojo į pranciškonus, nuo to laiko – tėvas Jurgis Gailiušis OFM. 1937–1940 m. baigė Florencijos (Italija) pranciškonų kunigų seminariją.

1940 m. rugpjūčio 11 d. Kretingoje S. Gailiušis buvo įšventintas kunigu.

1940–1942 m. jis tęsė studijas ir baigė Miuncheno (Vokietija) aukštąją teologijos mokyklą.

1943–1944 m. S. Gailiušis buvo Kretingos parapijos vikaras ir Pajūrio (Šilalės r.) konvento laikinasis gvardijonas, Kretingos gvardijono patarėjas, misijų vedėjas, taip pat dėstė tikybą mokyklose.

1944 m. jis pasitraukė į Vokietiją. 1945–1947 m. S. Gailiušis buvo lietuvių karo pabėgėlių stovyklos Fuessene (Bavarija, Vokietija) kapelionas.

1947 m. jis persikėlė į JAV, kur buvo paskirtas sielovados darbui, aplankė visas didžiąsias lietuvių kolonijas. 1949 m. jis trumpai dirbo Vinipego (Winnipeg, Kanada) lietuvių kapelionu, buvo misijų vedėjas.

1949–1967 m. S. Gailiušis buvo vienuolyno Kennebunkporte (Meino valstija, JAV) viršininkas, vėliau iki gyvenimo pabaigos rezidavo šiame vienuolyne.

1952–1955, 1955–1958, 1959–1964, 1970–1973, 1973–1976 ir 1976–1979 m. S. Gailiušis buvo šešiskart renkamas JAV ir Kanados lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero provincijos provincijolu, jis dalyvavo keturiose Pranciškonų ordino generalinėse kapitulose, dar 10 metų buvo provinciolo patarėjas.

1953 m. kardinolo Jokūbo McGuigano pakviestas Toronte jis įsteigė Pranciškonų vienuolyną ir lietuvių katalikų Prisikėlimo parapiją. Vėliau, 1958 m., jis įsteigė vienuolynus Ročesteryje (Rochester, Niujorko valstija) ir Bridžvilyje (Bridgeville, Pensilvanijos valstija), o 1975 m. – St. Petersburge (Floridos valstija).

1956 m. S. Gailiušis Kennebunkporte įkūrė Šv. Antano lietuvių gimnaziją ir 1956–1963 m. buvo jos rektorius, pastatė ir įrengė gimnazijos pastatus. 1964 m. jis pastatydino gimnazijos koplyčią (architektas A. Kulpavičius, dailininkas V. K. Jonynas).

1970 m. S. Gailiušis įsteigė mažąją Šv. Kazimiero pranciškonų provinciją, o 1976 m. prie vienuolyno Brouklyne (Niujorko valstija) jis įkūrė A. Galdiko dailės galeriją. Jis rūpinosi žurnalų "Aidai", "Darbininkas", "Šv. Pranciškaus Varpelis" ir knygų leidyba.

S. Gailiušis išleido kelias knygas (apmąstymų rinkinys "Serafiškuoju keliu", maldaknygė), lietuvių dailininkų albumą "Art Collection".

Mirė 2002 m. rugpjūčio 29 d. Kennebunkporte (Meino valstija, JAV). Palaidotas Middle Village kapinėse (Niujorkas, JAV).