Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Kajetonas SAKALAUSKAS
2015-11-10

Vardas: Kajetonas
Pavardė: SAKALAUSKAS
Gimimo data: 1926-04-28
Gimimo vieta: Pajuodžių k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Kunigas, visuomenininkas


Sesuo Birutė Sakalauskaitė-Juozapaitienė.

Mokėsi Lietuvoje, po Antrojo pasaulinio karo pasitraukė į Vakarus ir toliau lavinosi Vokietijoje. Teologijos  studijas baigė Eichšteto (Eichstaett, Bavarija, Vokietija) kunigų seminarijoje ir Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje (Italija).

1968 m. gruodžio 21 d. Laterano Šv. Jono bazilikoje Romoje K. Sakalauskas buvo įšventintas kunigu. 

Persikėlęs ir apsigyvenęs JAV, jis iš pradžių tarnavo Pietų Filadelfijos (South Philadelphia, Pensilvanijos valstija) Šv. Andriejaus lietuvių katalikų parapijoje vikaru, ten tapo žinomas kaip Tėvas Kim.

1980 m. įtrauktas į Filadelfijos arkivyskupijos dvasininkų sąrašus, 1986–1991 m. jis buvo Šv. Andriejaus lietuvių katalikų parapijos klebonas. 1987 m. kartu su kitais Filadelfijos lietuvių bendruomenės aktyvistais jis parengė ir po visą pasaulį išplatino peticiją, reikalaujančią Lietuvos katalikams grąžinti Vilniaus arkikatedrą. Jis ilgą laiką buvo Filadelfijos Sendraugių ateitininkų dvasios vadas.

Senatvėje K. Sakalauskas dėl ligų nebeįstengė tvarkytis parapijoje, todėl 1991 m. pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų ir 1991–1996 m., iki gyvenimo pabaigos, buvo Šiaurės rytų Filadelfijos Kalvarijų Dievo Motinos (Our Lady of Calvary) anglakalbių katalikų parapijos altarista vikaras.

K. Sakalauskas buvo kultūrinės minties žurnalo "Aidai" rėmėjas. Jis taip pat buvo JAV lietuvių Kunigų Vienybės seimo narys (1973 m.), skaitė jame paskaitą.

Mirė 1996 m. birželio 8 d. Filadelfijoje (Pensilvanijos valstija, JAV). Palaidotas Filadelfijos Bensalemo Prisikėlimo kapinėse.