Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Justinas KLUMBYS
2017-11-06

Vardas: Justinas
Pavardė: KLUMBYS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Klumbis
Gimimo data: 1912-03-02
Gimimo vieta: Čikaga (JAV)

Trumpai:
Kunigas teologas, bažnyčių statytojas, švietėjas, misionierius


Brolis Romanas Klumbys (1914–1991) – kunigas, misionierius.

Motinai mirus, 1922 m. su tėvu ir broliu grįžęs į Lietuvą, augo Švėkšnoje dėdės (tėvo brolio) mokytojo Antano Klumbio (1901–1981) šeimoje. Baigė Švėkšnos (Šilutės r.) progimnaziją. Išvykęs į Italiją, pas vienuolius saleziečius baigė gimnaziją, studijavo kunigų seminarijos filosofiniame kurse. Grįžęs į Lietuvą, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Kaune Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyriuje, 1939 m. baigė studijas 13-oje laidoje ir įgijo teologinį išsilavinimą.

1939 m. birželio 3 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas Juozapas Skvireckas J. Klumbį įšventino kunigu. Kartu buvo įšventinti Stanislovas Krištanaitis, Leonardas Skardinskas, Jonas Voveris, Lionginas Keršulis, Jeronimas Matulis, Fabijonas Kireilis ir kiti kunigai. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo 1939 m. birželio 25 d. Švėkšnos (Šilutės r.) bažnyčioje.

1939–1940 m. jis tęsė studijas Vytauto Didžiojo universitete ir jas baigė teologijos licenciato laipsniu.

Paskirtas 1941 m. rugsėjį, 1941–1942 m. J. Klumbys buvo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, talkino klebonui Anicetui Barakauskui.

Perkeltas 1942 m. rugpjūtį, jis kiek laiko tarnavo Šėtoje (Kėdainių r.) vikaru, paskui iki 1944 m. vasaros buvo Šiaulių amatų mokyklos kapelionas.

1944 m. J. Klumbys pasitraukė į Vakarus, 1944–1946 m. buvo lietuvių progimnazijos Fuldoje (Heseno žemė, Vokietija) kapelionas. Kartu su broliu kunigu Romanu tuo metu jis organizavo lietuvių karo pabėgėlių stovyklą Fuldoje ir buvo jos vadovas.

Nuo 1946 m. iki gyvenimo pabaigos J. Klumbys gyveno ir tarnavo JAV, buvo įsikūręs Naujosios Meksikos valstijoje, tarnavo įvairiuose miestuose kaip kunigas asistentas ir indėnų misionierius.

Iš pradžių jis tarnavo El Paso vyskupijos katalikų parapijoje Jemez Springse, paskui nuo 1955 m. ilgą laiką buvo Hatcho parapijos administratorius. 1963 m. Hatche jis pastatė naują katalikų bažnyčią, kuriai buvo suteiktas Gailestingojo Išganytojo titulas.

Rincone netoli Hatcho jis pastatė ir pašventino naują Švč. Mergelės Marijos Visų Tautų Karalienės bažnyčią, įrengė joje Šiluvos Apsireiškimo koplyčią. Jis įsteigė mergaičių vienuolyną, Gailestingojo Išganytojo draugiją.

J. Klumbys bendradarbiavo spaudoje, parašė ir išleido keletą knygelių, tarp jų: "Jurgis Frassati : šių laikų jaunimo idealas" (1938 m.).

Jis vertė Šventąjį Raštą, mokėjo graikų, vokiečių, prancūzų, italų ir ispanų kalbas.

Mirė 1977 m. birželio 16 d. Painhevene (Pinehaven, Naujosios Meksikos valstija, JAV). Palaidotas Gelapo (Gallup, Naujosios Meksikos valstija) katalikų parapijos Good Shepherdo misijos kapinėse.