Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Pranciškus MOCKUS
2017-11-09

Vardas: Pranciškus
Pavardė: MOCKUS
Gimimo data: 1894-01-15
Gimimo vieta: (Tryškių parapija, Telšių r.)

Trumpai:
Kunigas


Mokėsi Panevėžyje, baigė Šiaulių progimnaziją. Studijavo Sankt Peterburgo (Rusija) kunigų seminarijoje.

1917 m. balandžio 15 d. Sankt Peterburge jis buvo įšventintas kunigu ir paskirtas tarnauti Mogiliovo arkivyskupijos parapijose.

1917–1919 m. P. Mockus tarnavo vikaru Omske (Sibiras, Rusija), 1919–1921 m. buvo vikaras Kelerovkoje (Donecko sritis, Ukraina). Dėl bolševikų priespaudos sovietinėje Rusijoje toliau nebegalėdamas Rytuose darbuotis, jis 1921 m. rudenį grižo į Lietuvą.

Paskirtas 1921 m. spalį, 1921–1923 m. P. Mockus tarnavo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio parapijoje vikaru, talkino klebonui Ignui Veblauskui, kol 1923 m. kovą iš šių pareigų jo paties prašymu buvo atleistas. Kurkliai buvo vienintelė Lietuvos katalikų parapija, kurioje jam teko tarnauti.

Giminių kviečiamas, 1923 m. balandį P. Mockus persikėlė į JAV, kur liko iki gyvenimo pabaigos.

1923–1927 m. jis trumpai dirbo pastoracinį darbą Bostone (Masačiusetso valstija), Baltimorėje (Merilando valstija), Hartforde (Konektikuto valstija) ir Voterberyje (Waterbury, Konektikuto valstija).

1927–1977 m., iki gyvenimo pabaigos, P. Mockus buvo Koldeilo (Coaldale, Pensilvanijos valstija) katalikų parapijos, telkusios įvairių tautybių tikinčiuosius, klebonas.

1967 m. pavasarį Koldeile jis paminėjo kunigystės 50-metį, buvo kunigas jubiliatas. Sulaukęs kunigystės 60-mečio ir pusę amžiaus praleidęs vienoje parapijoje, jis buvo seniausias tos vyskupijos dvasininkas.

Jis rašė "Garse" ir kituose JAV lietuvių laikraščiuose.

Mirė 1977 m. gruodžio 15 d. Koldeile (Coaldale, Pensilvanijos valstija, JAV). Ten ir palaidotas.