Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Alfonsas BAGDONAS
2014-05-13

Vardas: Alfonsas
Pavardė: BAGDONAS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Aras, Arelis
Gimimo data: 1912-08-17
Gimimo vieta: Padembės k. (Anykščių r.)

Trumpai:
Kariškis, laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas


Tėvai: Juozapas Bagdonas ir Domicelė Babelytė-Bagdonienė – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 7 hektarus žemės, tremtiniai. Augo septynių vaikų šeimoje su keturiais broliais ir dviem seserimis. Broliai ir seserys: Jonas Bagdonas (1903–?), Vincentas Bagdonas (1908–?), Rapolas Bagdonas-Lapas (1913–1945) – laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas, Povilas Bagdonas (1917–1945) – laisvės gynėjas, Ona Bagdonaitė-? (1921–?) ir Marytė Bagdonaitė.

Mokėsi Karališkių (Anykščių r.) pradžios mokykloje.

A. Bagdonas tarnavo Lietuvos kariuomenėje, buvo puskarininkis. Iki 1940 m. jis buvo patriotinės jaunimo organizacijos – sąjungos "Jaunoji Lietuva" narys. 1941 m. birželį jis dalyvavo sukilime prieš sovietinę kariuomenę.

Vokiečių okupacijos metais A. Bagdonas dirbo Paąžuolių kaimo seniūnu. 1944 m. pavasarį generolui P. Plechavičiui buriant Vietinę rinktinę, jis išėjo savanoriu, bet vokiečiams ją išsklaidžius, grįžo į tėviškę.

1944 m. liepos pabaigoje jis išėjo partizanauti, 1944–1945 m. buvo Aro-Arelio būrio – didžiausio pogrindinio karinio junginio šiose apylinkėse – vadas. Jo būryje vienu metu buvo apie 200 laisvės gynėjų, iš jų apie 100 buvo atsarginiame dalinyje ir gyveno legaliai, tik buvo prisiekę sukilimo metu ginti Tėvynę. Partizanai veikė Balninkų (Molėtų r.), Kurklių ir Kavarsko (Anykščių r.) apylinkėse.

1944 m. rugsėjį būrys, įėjęs į Juozo Šibailos-Dieduko suburtą Balninkiečių Laisvės rinktinę, rengė išpuolius prieš karines įgulas miesteliuose. A. Bagdonas-Aras sutelkė ryšininkų ir rėmėjų tinklą, tarp jo talkininkų ir informatorių buvo specialiai į stribus įstojęs Povilas Minskas (1946 m. nuteistas už tai, kad vasario 16-ąją Kurkliuose iškėlė Trispalvę).

Aro būrys 1944–1945 m. atliko nemažai kovinių operacijų: 1944 m. Plaštakos kaime nušovė stribą Kuzmą Makarovą, Vanagų kaime – stribus Savelijų Karablikovą ir Astrauską. 1944 m. rugpjūčio rugpjūčio 29 d. A. Bagdono-Aro vadovaujami laisvės gynėjai užpuolė Kurklių karinę įgulą ir kalėjimą, išlaisvino ten kalėjusius suimtuosius, vėliau tą rudenį puolė Žemaitkiemio (Ukmergės r.) ir Balninkų (Molėtų r.) karines įgulas, talkino Jonui Raudonikiui-Patašonui puolant Kavarsko ir Anykščių įgulas.

Amžininkų liudijimu A. Bagdonas-Aras gerai išmanė karybą ir konspiraciją, buvo atkaklus, nemėgęs pralaimėti. 

Buvo vedęs, žmona Elena Genytė-Bagdonienė – žemdirbė, tremtinė. Sūnus Algimantas Bagdonas – tremtinys.

Žuvo 1945 m. birželio 27 d. prie Trakinių kaimo (Anykščių r.) kautynėse su NKVD daliniu –137-uoju batalionu kartu su kitais 35 partizanais, tarp jų – broliai Rapolas ir Povilas. Palaikai buvo užkasti netoli Kurklių miestelio (Anykščių r.) Moliakalnio kalvos papėdėje. 1989 m. jie perlaidoti Kurklių miestelio kapinėse.

Trakinių kaime pastatytas monumentas Alfonso Bagdono-Aro ir jo būrio partizanų žūčiai atminti (2006 m.), jo memorialinėje lentoje iškalta ir A. Bagdono pavardė.