Registruotiems vartotojams
   vartotojas
   slaptažodis
 


Rodyti daugiau
 
2023-11-05   Pro memoria. Kunigas jubiliatas Sigitas Uždavinys
 
 

2023 m lapkričio 4 d., eidamas devyniasdešimtuosius savo gyvenimo metus, Anykščių ligoninėje po sunkios ligos mirė kunigas jubiliatas Sigitas UŽDAVINYS (1933–1960–2023).

Velionis buvo gimęs 1933 m. gruodžio 17 d. Vinco ir Juozapotos Uždavinių šeimoje Merkinėje, Varėnos r. Mokėsi Panevėžio pradžios mokykloje, o vėliau mokslus tęsė Panevėžio miesto vidurinėje mokykloje bei Darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, kur 1955 m. įgijo vidurinį išsilavinimą. 1955 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kur jo studijos ir formacija tęsėsi iki 1960 m.

1960 m. balandžio 11 dieną vyskupo Julijono Steponavičiaus buvo pašventintas subdiakonu, o balandžio 12 dieną – diakonu. Tų pačių metų balandžio 13 dieną buvo suteikti kunigystės šventimai Kauno Šv. apašt. Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kunigiškai tarnystei buvo paskirtas į šias parapijas:

1960 06 10 – 1960 11 11 Dusetų Švč. Trejybės parapijos vikaru;
1960 11 11 – 1963 05 06 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru;
1963 05 06 – 1963 09 03 Suosto Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonu;
1963 09 03 – 1964 01 27 Imbrado Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu;
1964 01 27 – 1965 04 24 Čedasų Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonu;
1965 04 24 – 1966 03 21 Rokiškio Šv. apašt. ir evang. Mato parapijos vikaru;
1966 03 21 – 1974 06 17 Inkūnų Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebonu;
1974 06 17 – 1980 07 29 Gulbinėnų Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos klebonu;
1980 07 29– 2000 08 07 Krinčino Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos klebonu;
2000 08 07 – 2003 06 02 Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonu;
2003 06 02 – 2006 02 07 Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijos klebonu;
Nuo 2006 02 07 Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijos rezidentu.

Kun. Sigitas buvo apibūdinamas kaip pareigingas, labai uolus, tiesakalbis ir gana aštraus charakterio žmogus. Jį tokį tikintieji prisiminė visais jo kunigystės metais, kurių didžiausia dalis prabėgo klebonaujant Krinčine.

Kunigas Sigitas, kalbėdamas apie savo kunigystę, su dėkingumu prisimindavo savo seminarijos ir vikaravimo metus, kuomet sutiko du išskirtinius dvasininkus: tuometinį Rokiškio kleboną kun. A. Talačką ir Kupiškio kleboną šviesios atminties mons. K. Gutauską, kurių pamokymus, padrąsinimus ir kunigišką bendrystę labai vertino.

Čedasų parapijoje kun. S. Uždavinys didelį dėmesį skyrė jaunimo procesijoms, rengė gausius tikinčiųjų susibūrimus, už tai jis patyrė sovietų valdžios persekiojimą. Iš kun. Sigito buvo atimtas tuo metu privalomas kunigo darbo pažymėjimas, todėl jis metus laiko negalėjo eiti kunigo pareigų. 1965–1966 m. jis dirbo Čelkių durpyne (Rokiškio r.) darbininku, savaitgaliais vykdavo į aplinkines parapijas dalyvauti pamaldose.

Būdamas tiesakalbiu ir principingu žmogumi jis neieškodavo būdų įtikti ar prisitaikyti, bet nebijodamas net ir pats patirti skriaudą ar nesupratimą, jis likdavo ištikimas savo įsitikinimams ir Evangelijai.

Kun. Sigitas paskutinį savo gyvenimo etapą praleido Skiemonyse, iš kurių nenorėjo niekur keltis, net jei vyresnybei ir atrodė, kad ten nėra tinkamų gyvenimo sąlygų. Ganytojams norint kunigą Sigitą perkelti į tinkamesnę vietą, kad palengvinti jam buitį ir priežiūrą, jis atkakliai kartodavo, kad niekur nevažiuos iš savo namų tol, kol pats Viešpats jį pasišauks...

Tegul už viso gyvenimo siekį vykdyti Dievo valią, suteikia Viešpats kun. Sigitui savo artumą ir šviesą.

Kun. jubil. Sigito Uždavinio kūnas bus pašarvotas lapkričio 5 d. (sekmadienį) Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo bažnyčioje.

Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos lapkričio 6 d. (pirmadienį) 12.00 val. o po jų – laidotuvių apeigos Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!

Panevėžio vyskupijos kurija

 
 
    Atgal...