Vytautas Pijus GALVYDIS
  Gimimo data: 1922-07-11
Gimimo vietovė: Svėdasai (Anykščių r.). »

Trumpai:
Inžinierius, visuomenininkas

2018-01-29   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Galvydis ir Barbora Braknytė-Galvydienė – žemdirbiai ūkininkai, turėjo 32 hektarus prastos žemės ant Alaušo ežero kranto. Augo penkių vaikų šeimoje, dar penki (Teofilius, Filomena, Danutė, Pranutė ir Juozas) mirė vaikystėje. Sesuo Marija Galvydytė (1907–1993) – brolio kunigo S. Galvydžio šeimininkė, broliai: Antanas Galvydis (1909–1991) – amatininkas, tremtinys, Steponas Galvydis (1916–1999) – kunigas, švietėjas, literatas, Jonas Galvydis (1920–2000) – elektrikas, technikos darbų mokytojas. Dėdė (motinos brolis) Antanas Braknys-Braknė (1883–1972) – kunigas.

Baigė Anykščių progimnaziją, iki 1940 m. mokėsi Utenos gimnazijoje. Mokydamasis V. Galvydis aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje. Pirmosios sovietinės okupacijos metu 1940 m. jis dalyvavo rezistencinėje kovoje, todėl bolševikų buvo įkalintas Utenos kalėjime ir ten kalėjo iki karo pradžios 1941 m. birželį, kol buvo išlaisvintas. Savo išgyvenimus kalėjime jis vėliau aprašė atsiminimuose "Laisvė – ab divina providentia".

Po vokiečių okupacijos 1941 m. V. Galvydis įsijungė į tautinį judėjimą, buvo įstojęs savanoriu į vokiečių darbo tarnybą, dirbo Riugeno saloje, bet nusivylęs vokiečių požiūriu į kitataučius grįžo į Lietuvą.

1942–1944 m. jis studijavo Vilniaus universiteto Matematikos ir gamtos fakultete mediciną, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete teologiją.

1944 m. pasitraukęs į Vakarus, V. Galvydis tęsė studijas Tiubingeno (Vokietija) universitete. Tuo pačiu metu jis veikė Lietuvos aktyvistų fronto ir Lietuvių fronto gretose, rūpinosi Lietuvos aktyvistų fronto žurnalo "Į laisvę" atgaivinimu, M. Vilties partizaninės poezijos leidyba.

Apie 1949 m. išvykęs į JAV, V. Galvydis toliau studijavo Čikagos (Ilinojaus valstija) Loyolos universitete, o 1963 m. baigė Čikagos technikos kolegiją, įgijo kelių statybos inžinieriaus išsilavinimą.

Gyvendamas Čikagoje, jis iki mirties dirbo inžinieriumi bei papildomai vertėsi nekilnojamojo turto verslu, turėjo viešbutį. Tuo pačiu metu jis ėjo įvairias pareigas Čikagos lietuvių bendruomenės apylinkių valdybose, dirbo komisijose, kartu su kitais organizavo tautinį vaikų ansamblį, kūrė tėvų komitetus.

1965–1967 m. V. Galvydis buvo JAV ir Kanados Lietuvių fronto bičiulių centro valdybos pirmininkas. Jis taip pat buvo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto narys, 1966–1967 m. buvo jo Seimo narys.

Buvo vedęs, žmona Ona Lemešytė-Galvydienė (1916–2018) iš Švenčionių – JAV lietuvių visuomenininkė. Užaugino keturis vaikus. Sūnūs Povilas Galvydis – biologas, valstybės tarnautojas, ir Jurgis Galvydis (1951–2008), dukterys Kristina Galvydytė-McGann ir Lidija Galvydytė-Ringienė – kultūros organizatorė, visuomenininkė.

Mirė 1971 m. liepos 30 d. Čikagoje (Ilinojaus valstija, JAV). Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse šeimos kape.