Povilas SVIRSKIS
  Gimimo data: 1924-10-23
Gimimo vietovė: Naujarodžių k. (Krekenavos parapija, Panevėžio r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, tikėjimo gynėjas

2019-03-20   |   Spausdinti

Tėvai: Stanislovas Svirskis (1885–1942) ir Anelė Kuodytė-Svirskienė (1895–1946). Augo penkių vaikų šeimoje, dar septyni broliai ir seserys mirė vaikystėje. Broliai ir seserys: Juozas Svirskis(1915–1987), Julija Svirskytė (g. 1920 m.), Kotryna Svirskytė-Naglienė (g. 1926 m.) ir Leonas Svirskis (g. 1932 m.).

Tėvams persikėlus, nuo 1926 m. užaugo Subačiuje (Kupiškio r.). Nuo vaikystės juto pamaldžių tėvų įtaką, gyveno šalia bažnyčios šventoriaus.

1932–1936 m. baigė Subačiaus 4 skyrių pradžios mokyklą, 1936–1938 m. – šešis skyrius Subačiaus geležinkelio stoties pradžios mokykloje, 1938–1943 m. – Panevėžio berniukų gimnaziją. Kunigo Antano Baltrukėno pastangomis priimtas į perpildytą seminariją, 1943–1949 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje, kur baigė licėjinį kursą ir filosofinius kursus.

1948 m. spalio 31 d. Kauno katedroje Panevėžio vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino P. Svirskį kunigu. Kartu buvo įšventintas Bronius AntanaitisJonas Pilka ir kiti kunigai. Pirmąsias Šv. Mišias aukojo Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčioje 1949 m. per Tris Karalius.

1948–1949 m. P. Svirskis buvo Saločių (Biržų r.) vikaras, 1949–1950 m. pusmetį – vikaras Ramygaloje (Panevėžio r.). 1950 m. pavasarį pusantro mėnesio jis buvo Krekenavos (Panevėžio r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos administratorius, paskui 1950–1952 m. tarnavo vikaru Dusetose (Zarasų r.).

1952–1958 m. jis buvo Spirakių (Panevėžio r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas.

Paskirtas 1958 m. kovo 10 d., 1958–1963 m. P. Svirskis buvo Burbiškio (Anykščių r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas. Jis išplėtė Burbiškio bažnyčios, įrengtos klojime, pastatą, slapčia mokė vietinius vaikus tikybos. Už tai kunigas buvo valdžios persekiojamas, trukdoma jam įsirengti sau gyvenamąsias patalpas, kol 1963 m. lapkritį jam teko išsikelti.

1963–1964 m. jis beveik tris mėnesius buvo Suosto (Biržų r.) Švento Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas, bet 1964 m. sausį teisme Anykščiuose buvo nuteistas už neteisėtą vaikų katechizavimą Burbiškyje vieneriems metams ir 4 mėnesiams pataisos darbų. Bausmę nuo 1964 m. sausio 15 d. iki 1965 m. gegužės 15 d. atliko gimtinėje – Panevėžio rajono Naujarodžio kolūkyje, dirbdamas lauko darbus ir malūne.

1965–1970 m. P. Svirskis buvo Avilių (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas, 1970–1974 m. tarnavo Onuškio (Rokiškio r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonu, 1974–1980 m. – Sudeikių (Utenos r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu, 1980–1985 m. buvo Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas.

1985–2008 m. P. Svirskis buvo Šimonių (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. Jo iniciatyva 1997 m. buvo pastatyta koplyčia Juodpėnuose (Kupiškio r.), jis taip pat aptarnavo Migonių (Kupiškio r.) koplyčią. 1987–1988 m. ir 1993–1997 m. jis administravo ir Adomynės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapiją.

1998 m. Šimonyse jis paminėjo kunigystės 50-mečio sukaktį, nuo to laiko yra kunigas jubiliatas.

Nuo 2008 m. rugsėjo 2 d. iki šiol P. Svirskis yra Utenos Dievo Apvaizdos parapijos rezidentas, talkina pastoracijoje. 2018 m. rudenį Utenoje jis paminėjo kunigystės 70-metį, ta proga sulaukė Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo palaiminimo.

Jis yra Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas emeritas (nuo 2007 m.).