Bronius ŽILINSKAS
  Gimimo data: 1923-09-08
Gimimo vietovė: Bajorėlių k. (Salako parapija, Zarasų r.)

Trumpai:
Kunigas

2020-11-24   |   Spausdinti

Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1923 m. lapkričio 8 d.

Tėvai: Silvestras Žilinskas (?–1944) ir Zofija Medvedskytė-Žilinskienė (?–1947) – žemdirbiai neturtingi valstiečiai. Augo septynių vaikų šeimoje su penkiais broliais ir seserimi, buvo pirmasis gimęs iš našliu likusio tėvo antrosios santuokos. Broliai Edvardas Žilinskas – žemdirbys, Petras Žilinskas – žemdirbys, Antanas Žilinskas, Albinas Žilinskas, sesuo Jadvyga Žilinskaitė-?.

1932–1935 m. mokėsi Romaniškių dvaro pradžios mokykloje. 1935–1937 m. baigė šešių skyrių Salako (Zarasų r.) pradžios mokyklą. Neturėdamas lėšų tęsti mokslą gimnazijoje, dirbo tėvų ūkyje, mokėsi privačiai ir savarankiškai.

Antrojo pasaulinio karo metais persikėlęs į Kauną, B. Žilinskas dirbo batsiuviu, kartu mokėsi ir 1942–1944 m. baigė Kauno suaugusiųjų vakarinę gimnaziją, ruošdamasis studijuoti kunigų seminarijoje.

Mirus tėvui, 1944 m. B. Žilinskas grįžo į gimtinę ir dirbo tėvų ūkyje. Prasidėjus kolektyvizacijai, 1948–1951 m. jis buvo kolūkio sąskaitininkas. 1951 m. išvykęs į Vilnių, jis įsidarbino atelje "Batas" batsiuviu ir ten dirbo ketverius metus. Išgarsėjęs kaip nagingas meistras, jis siuvo batus ir Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui (1875–1958), sovietmečio sąlygomis laukdamas palankios progos studijuoti kunigystę. 

1955–1960 m. jis studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1960 m. balandžio 13 d. Kauno arkikatedroje vyskupas Julijonas Steponavičius įšventino B. Žilinską kunigu. Kartu buvo įšventinta dar 10 kunigų, tarp jų – Petras Mačiūta ir Sigitas Uždavinys. Pirmąsias padėkos Šv. Mišias jis aukojo Vilniaus Aušros Vartuose pirmąją Šv. Velykų dieną, kitą dieną jo primicijos surengtos Salake.

1960–1963 m. B. Žilinskas buvo Vaškų (Pasvalio r.) Šv. Juozapo parapijos vikaras. 1963–1974 m. jis tarnavo Grūžių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijoje administratoriumi ir klebonu, 1974–1977 m. buvo Onuškio (Rokiškio r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas. 1977–1981 m. jis buvo Linkuvos (Pakruojo r.) Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos vikaras, kur talkino klebonui Leopoldui Pratkeliui.

1981 m. paskirtas Pamūšio (Pakruojo r.) parapijos vikaru, 1981–1991 m. jis tarnavo Pamūšio  Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonu, jam teko pakeisti nužudytą kleboną Leoną Mažeiką. Pamūšyje jis pradėjo suaugusiųjų katechizaciją, atkurdamas sovietmečiu nevykusį tikybos mokymą, organizavo tikybos pamokas Balsių aštuonmetėje, Rimšonių ir Titonių pradinėse mokyklose, pats dirbo pirmuoju tikybos mokytoju. Jo iniciatyva buvo perdažyta Pamūšio bažnyčia, pastatyta nauja medinė varpinė.

Paskirtas 1991 m. balandžio 12 d., 1991–2000 m. B. Žilinskas buvo Viešintų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas. Viešintose jo rūpesčiu buvo pakeistos supuvusios bažnyčios grindys, bandyta įvesti elektrinį šildymą. Klebonas buvo ir Viešintų vidurinės mokyklos tikybos mokytojas.

Nuo 2000 m. kovo 22 d. B. Žilinskas gyveno Anykščiuose ir 2000–2013 m. buvo Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos altarista, talkino pastoracijoje klebonams Stanislovui Krumpliauskui ir Petrui Baniuliui. 2010 m. paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas.

Nuo 2013 m. rugpjūčio iki gyvenimo pabaigos jis gyveno ir gydėsi Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose.

Visose parapijose B. Žilinskas ypač daug dėmesio skyrė religinėms šventėms ir apeigoms rengti, kruopščiai organizuodavo Pirmosios komunijos iškilmes vaikams, mėgo lankyti parapijiečius. Jis pasižymėjo puikiu skambiu balsu ir iškalba.

Senatvėje jis pasiruošė savo kapavietę Anykščių Šv. Mato bažnyčios šventoriuje, pasistatė raudono akmens kryžių su iškaltu užrašu: "Viešpatie, Tau dėkoju, kad mane išgirdai" (2007 m.).

Mirė 2014 m. vasario 17 d. Panevėžyje. Palaidotas Anykščių Šv. Mato bažnyčios šventoriuje šalia kitų kunigų. Kapą ženklina jo paties pastatytas akmeninis kryžius.

B. Žilinsko gyvenimas ir veikla pristatyti Vytauto Indrašiaus kunigų biografijų rinkinyje "Doros, šviesos ir tiesos apaštalai" (2003 m.).