Justas JASĖNAS
  Gimimo data: 1982-06-16
Gimimo vietovė: Katinų k. (Uliūnų parapija, Panevėžio r.)

Trumpai:
Kunigas teologas, visuomenininkas, rašytojas poetas, publicistas

2022-12-28   |   Spausdinti

Augo Panevėžyje dviejų vaikų šeimoje.

Mokėsi Katinų pagrindinėje mokykloje, 2001 m. baigė Panevėžio Vytauto Žemkalnio humanitarinę gimnaziją. Mokykliniais metais pradėjo eiliuoti, 2000 m. tapo šalies moksleivių poezijos konkurso nugalėtoju, 2001 m. – "Poezijos pavasario" jaunuoju laureatu.

Miežiškių (Panevėžio r.) klebono Kosto Balsio paskatintas, J. Jasėnas pasirinko kunigystę, 2001-2007 m. studijavo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje. 2007 m. sausio 21 d. jis buvo įšventintas į diakonus, buvo seminarijos diakonų seniūnas. Jo diplominio darbo tema – "Moralinis eutanazijos vertinimas pagal Katalikų Bažnyčios mokymą".

Studijų metais J. Jasėnas domėjosi kultūra ir menu, bažnyčios istorija, karitatyvine veikla, bendradarbiavo katalikiškoje spaudoje: "Teesie", "XXI amžius", "Bažnyčios žinios", internetiniame dienraštyje www.bernardinai.lt, dalyvavo mokslinėse konferencijose, kur skaitė pranešimus.

2007 m. liepos 14 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Jonas Kauneckas įšventino J. Jasėną kunigu. Kartu buvo įšventintas Mindaugas Šakinis ir kiti kunigai.

2007–2008 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato bažnyčios vikaras, pasižymėjo aktyvia ir produktyvia veikla, burdamas parapijos jaunimą kultūrinei veiklai ir bendravimui. Jis dalyvavo Anykščių kultūrinės bendruomenės gyvenime, 2007 m. įsiliejo į Anykščių rajono literatų klubą "Marčiupys". Nuo 2010 m. jis yra aktyvus Angelų muziejaus Anykščiuose talkininkas ir rėmėjas, renkantis ir dovanojantis šiam muziejui eksponatus. 2013–2018 m. jis buvo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus rengiamų teatralizuotų atminimo programų dalyvis, skaitovas.

2008–2011 m. J. Jasėnas tarnavo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru. Zarasų parapijiečiams jis vedė religinius kursus "Alfa", buvo Degučių (Zarasų r.) pagrindinės mokyklos tikybos mokytojas, rašė spaudoje apie Zarasų kraštą, jo istoriją, renginius, visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo aktualijas.

2011–2012 m. J. Jasėnas buvo Kupiškio Kristaus Žengimo į Dangų parapijos vikaras.

2012–2017 m. jis buvo Alizavos (Kupiškio r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius, kartu administravo ir Palėvenėlės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapiją. 2012–2014 m. jis buvo ir Salamiesčio (Kupiškio r.) Šv. Antano Paduviečio parapijos administratorius.

2014–2017 m. J. Jasėnas buvo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras, nuo 2017 m. liepos iki lapkričio – ir Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bei Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos parapijų vikaras.

2012–2014 m. jis studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos fakultete pastoracinės teologijos magistrantūroje, parengė ir apsigynė mokslinį darbą "Marijinio pamaldumo vaidmuo naujojoje evangelizacijoje: Švč. Mergelės Marijos Gyvojo rožinio draugija Panevėžio vyskupijoje", yra teologijos licenciatas.

Nuo 2017 m. lapkričio 6 d. J. Jasėnas yra Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentas.

Jis aktyviai dalyvauja visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje, yra Lietuvos Maironiečių draugijos tarybos narys ir Lietuvos Biblijos draugijos narys, Latvijos lietuvių laikraščio "Lietuvių balsas" redkolegijos narys. J. Jasėnas yra laikraščių "Lietuvos aidas", "Žemaičių saulutė", "XXI amžius", regioninės spaudos ir interneto portalų neetatinis korespondentas, redaguoja ir recenzuoja knygas.

J. Jasėnas sudarė ir išleido jubiliejinį leidinį "Stasė : kūrybinio pasaulio dvelksmas" (su dailininke Stase Medyte, 2008 m.) ir albumėlį "Stasė. Kelias su paukštuku" (su S. Medyte, 2013 m.), yra vienas iš kraštotyros monografijos "Miežiškiai" (2003 m.) autorių ir rengėjų, Miežiškių parapijos istorijos tyrinėtojas ir skleidėjas. Jis inicijavo ir parėmė Kupiškio krašto poetės Jadvygos Gabriūnaitės (1936–1990) eilėraščių rinkinio "Prisilietimas prie dilgėlės" (2017 m.) leidybą.

Jo eilėraščiai spausdinami periodikoje, publikuoti rinkiniuose "Žodžių žydėjimas" (2001 m.), "Šauksmas tyloje..." (2002 m.), "Kaip upių tekėjimas" (2010 m.). Jo publicistikos tekstai sklinda interneto portaluose ir periodikoje. Jo tekstai papildė Pasaulio anykštėnų bendrijos 2023–2025 m. sieninį kalendorių ir informacinį leidinį "Rimantas Idzelis. Stotys" (2022 m.).

Jis yra Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys, Anykščių rajono literatų klubo "Marčiupys" narys (nuo 2007 m.) ir Kupiškio literatų klubo "Lėvens balsai" narys (nuo 2012 m.).

Nuo 2022 m. jis yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

J. Jasėnas parengė ir išleido savo eilėraščių rinkinius "Užmigdykite mus Ežeruos" (2010 m.), "Artumų Erčios" (2012 m.) ir "Surink iš pakraščių" (2018 m.).

Už poetinę kūrybą, jos publikavimą spaudoje bei dvasinių vertybių puoselėjimą J. Jasėnas apdovanotas Felikso Jakubausko Zarasų literatūrine premija, yra pirmasis šios premijos laureatas. Jam skirta devintoji fondo "Baltasis balandis" įsteigta Karolio Širvinsko atminimo premija (2013 m.). Už publikacijas Utenos almanache "Atokios stotys" 2011–2020 m. jis apdovanotas atminimo medaliu (2020 m.).

Laisvalaikiu domisi kultūra, istorija, poezija, rašo eiles.