Petras DUBAUSKAS
  Gimimo data: 1906-05-07
Gimimo vietovė: Dejūnų k. (Žemaitkiemio parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas

2023-11-28   |   Spausdinti

Seneliai: Antanas Dubauskas (apie 1839 – ?) iš Dejūnų ir Barbora Keblaitė-Dubauskienė (apie 1840 – ?) iš Vaičiuliškių. Tėvai: Kazimieras Dubauskas iš Dejūnų ir Julijona Jutaitė-Dubauskienė – valstiečiai žemdirbiai. Augo šešių vaikų šeimoje su dviem broliais ir trim seserimis. Seserys Ona Dubauskaitė, Anastazija Dubauskaitė-Kapočienė (1915–?). Sūnėnas (sesers sūnus) Vytautas Petras Kapočius (1943–2005) – kunigas kanauninkas.

1906 m. gegužės 9 d. Kurklių bažnyčioje jį pakrikštijo jos vikaras Petras Šimanauskas, krikštatėviais buvo Juozapas Dubauskas ir Marijona Dubauskaitė.

1920–1925 m. baigė Ukmergės gimnaziją. Buvusio klieriko Jurgio Keblo paskatintas, 1925–1932 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje. Jo kurso draugas buvo giminaitis Stasys Yla.

1932 m. gegužės 21 d. Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino P. Dubauską kunigu.

Pirmąsias Šv. Mišias jis kartu su S. Yla 1932 m. birželio 12 d. aukojo Kurklių (Anykščių r.) Šv. Jurgio bažnyčioje, kur liko tarnauti kaip vikaras, talkindamas klebonui Antanui Tvarijanavičiui.

Sunkiai susirgęs džiova, P. Dubauskas spėjo tik 14 ar 16 kartų aukoti Šv. Mišias. Jis buvo gydomas Kaune, bet gydytojai jo gyvybės nebeišgelbėjo.

Mirė 1932 m. spalio 18 d. Kauno ligoninėje. Palaidotas Kurklių kapinėse prie koplyčios. Kapą ženklina pilko šlifuoto akmens paminklas-kryžius, jo postamente iškaltas įrašas: "A+A / Kun. Petras / Dubauskas / Kurklių vikaras / mirė 1932-X-18 / Jaunas amž. senas / dorybėmis / Nuliūdę namiškiai".

P. Dubausko ir S. Ylos įšventinimo kunigais 70-mečiui atminti jų giminaitis kunigas V. Kapočius Kurklių bažnyčios šventoriuje pastatė kryžių (autorius – tautodailininkas Pranas Kaziūnas, 2002 m.).