Emilija JUZULĖNIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Šukytė
Gimimo data: 1909-04-01
Gimimo vietovė: Pilviškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogė edukologė, chemijos ir biologijos mokytoja, kraštotyrininkė

2020-03-19   |   Spausdinti

Seneliai: Silvestras Šukys ir Uršulė Ūdraitė-Šukienė, Juozapas Marcinkevičius ir Ona Adamonytė-Marcinkevičienė. Tėvai: Jonas Šukys (1879–1930) ir Marijona Marcinkevičiūtė-Šukienė (1881–1980) iš  Andrioniškio – žemdirbiai valstiečiai. Augo septynių vaikų šeimoje su keturiais broliais ir dviem seserimis, buvo vyriausia iš seserų. Broliai ir seserys: Juozapas Šukys (1904–1983), Jonas Šukys (1906–1928) – jaunystėje miręs studentas, Balys Šukys (1911–1931), Antanas Šukys (1914–1992), Ona Šukytė (1920–2006) – emigrantė JAV ir Aldona Šukytė (1924–1993). Dėdė (motinos brolis) Mykolas Marcinkevičius (1892–1987) – mokslininkas gydytojas terapeutas, medicinos pedagogas.

Mokėsi pradžios mokykloje, 1921–1925 m. baigė keturias klases Anykščių vidurinėje mokykloje (auklėtoja – Alisa Pelenaitė). 1925–1929 m. Panevėžio mokytojų seminarijoje įgijo pradžios mokyklos mokytojos specialybę. Mokydamasi pradėjo rašyti dienoraštį, rinko šeimos kilmės žinias.

1929–1934 m. E. Šukytė dirbo Geležių (Panevėžio r.) dviejų komplektų pradžios mokykloje mokytoja, buvo šios mokyklos vedėja.

1934–1937 m. ji studijavo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje, įgijo aukštąjį pedagoginį žemės ūkio srities išsilavinimą.

1937 m. E. Šukytė trumpai dirbo Vabalninko (Biržų r.) žemės ūkio mokykloje žemės ūkio pagrindų dėstytoja, 1937–1939 m. buvo Salamiesčio (Kupiškio r.) mergaičių žemės ūkio mokyklos dėstytoja, 1939–1941 m. dirbo Marijampolės mokytojų seminarijos dėstytoja. Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu 1941 m. ji buvo įtraukta į tremiamųjų sąrašus, bet laiku įspėta pasitraukė iš Marijampolės į tėviškę Pilviškius ir taip išvengė represijų.

1941–1946 m. E. Šukytė-Juzulėnienė gyveno Šiauliuose ir dirbo Šiaulių prekybos mokykloje chemijos ir biologijos dėstytoja.

Nuo 1946 m. iki gyvenimo pabaigos E. Juzulėnienė gyveno ir dirbo Panevėžyje. 1946–1953 m. ji buvo Panevėžio mokytojų seminarijos pedagoginės praktikos dėstytoja. 1954–1959 m. ji dirbo Panevėžio 4-ojoje vidurinėje mokykloje chemijos mokytoja, nuo 1960 m. – Panevėžio 6-ojoje vidurinėje mokykloje chemijos ir biologijos mokytoja, kol išėjo į pensiją.

Dirbdama mokytoja Panevėžyje, E. Juzulėnienė aktyviai dalyvavo Raudonojo kryžiaus draugijos veikloje. Išėjusi į pensiją, ji įsijungė į Mokytojų pensininkų klubo "Šarma" veiklą.

Nuo 1993 m., kai susipažino su "Gimtinės" laikraščio vyriausiuoju redaktoriumi Kazimieru Račkausku, ji tapo Tėvynės pažinimo draugijos nare, aktyviai dalyvavo šios draugijos Panevėžio skyriaus veikloje, buvo vyriausia Tėvynės pažinimo draugijos narė.

E. Juzulėnienė parašė ir "Gimtinėje" paskelbė prisiminimus "Mūsų Kalėdos", "Velykų belaukiant", "Piršlybos", "Apie vaidinimą klojime". Ji nuo jaunystės rašė dienoraštį, kuriame su pagarba apibūdino buvusius mokytojus ir sutiktus žymius žmones, susirašinėjo su kraštiete Apolonija Sereikyte – vienuole seserimi Marija Augusta, parašė apie ją atsiminimus "Anykščių krašto šviesuolė".

Už kraštotyros veiklą ji buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino medaliu (1999 m.).

Susituokė 1944 m. Šiauliuose, vyras Augustinas Juzulėnas (1907–1969) – dailės pedagogas, dailininkas. Liko našlė. Dukterys: Regina Juzulėnaitė-Jurėnienė (1947–1993) – gydytoja rentgenologė ir Irena Juzulėnaitė-Tamošiūnienė (g. 1948 m.) – gydytoja terapeutė.

Mirė 2004 m. rugpjūčio 9 d. Panevėžyje. Palaidota Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kapinėse. Kapą ženklina paminklinė stela – rausvo granito luitas su fasade įtaisytu kryžiumi ir šlifuoto akmens plokšte, kurioje iškaltas įrašas: "Augustinas Juzulėnas / 1907–1969 / Regina Juzulėnaitė-Jurėnienė / 1947–1993 / Emilija Juzulėnienė / 1909–2004".

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos rankraštyne nuo 2005 m. saugomas E. Juzulėnienės rankraščių fondas, kurį sudaro 93 saugojimo vienetai dokumentų, apimančių 1920–2004 metus: įvairių asmens dokumentų ir rankraščių kopijos, originalai. Šiame fonde saugomas 1988–1990 m. dienoraštis "Dievas mane vedžiojo per visą gyvenimą, o Marija mane globojo kritiškiausiuose momentuose", atsiminimai "Pilviškių kaimas ir jo gyventojai" (1983 m.), prisiminimai apie kolegę Rozaliją Berentaitę, mokytoją gamtininką Jurgį Elisoną, rašytoją Bronę Buivydaitę, muziką Mykolą Karką, dėdę gydytoją profesorių Mykolą Marcinkevičių, Panevėžio mokytojų seminarijos dėstytoją Juozą Mičiulį, vyskupą Kazimierą Paltaroką, vienuolę Apoloniją Sereikytę, keletas laiškų, 67 įvairios fotografijos.

E. Šukytės-Juzulėnienės pedagoginė veikla pristatoma Kazio Račkausko informaciniame leidinyje "Nepriklausomos Lietuvos mokytojai : 1918–1940 metų biografijos" (2018 m.).