Petras JOKUBKA
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Juronis, Peter Iron
Gimimo data: 1915-02-04
Gimimo vietovė: Nemeirių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas teisininkas, politologas, literatas, visuomenininkas, mecenatas

2019-10-08   |   Spausdinti

Gimimo data kitų šaltinių duomenimis – 1919 m. vasario 4 d.

Baigė Viešintų (Anykščių r.) pradžios mokyklą. 1933 m. baigė 5 klases Panevėžio gimnazijoje, 1933–1937 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją.

Pašauktas į tarnybą Lietuvos kariuomenėje, 1937–1938 m. P. Jokubka mokėsi Karo mokykloje Kaune, 1938 m. rugsėjo 27 d. ją baigė XIII aspirantų laidoje, jam buvo suteiktas artilerijos atsargos jaunesniojo leitenanto karinis laipsnis ir iškart išleistas į artilerijos karininkų atsargą.

1938 m. rudenį jis pradėjo studijuoti Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto Teisių skyriuje. 1939 m. fakultetą perkėlus į Vilnių, ten tęsė studijas ir 1942 m. jas baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko išsilavinimą.

1942–1943 m. P. Jokubka dirbo Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjime vyresniuoju valdininku, 1943–1944 m. Ašmenoje (dabar – Baltarusija) buvo tardytojas, trumpai – ir teisėjas.

Iš Rytų priartėjus karo frontui, 1944 m. vasarą P. Jokubka pasitraukė į Vokietiją. Miunsterio universitete jis gilino teisės mokslų žinias, 1949 m. įgijo teisės daktaro mokslinį laipsnį.

1949 m. P. Jokubka persikėlė į JAV, kur nuo to laiko buvo žinomas kaip Peter Iron Jokubka, ilgą laiką gyveno Čikagoje (Ilinojaus valstija). Negaudamas tarnybos pagal išsilavinimą, vertėsi įvairiais darbais, 1952–1958 m. dirbo neperiodinio lietuvių teisininkų laikraščio "Teisininkų žinios" redakcijoje.

1960 m. su kitais lietuviais išeiviais P. Jokubka atkūrė Lietuvių demokratų lygą ir kiek laiko buvo jos pirmininkas. Jo iniciatyva buvo įkurta Amerikos tautinė organizacija (American National Organisation, A.N.O.), nuo 1988 m. P. Jokubka buvo šios organizacijos pirmininkas.

Jis priklausė Lietuvių teisininkų draugijai, 1970 m. buvo išrinktas jos Čikagos skyriaus pirmininku. P. Jokubka taip pat buvo Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos narys, 1989–1992 m. – Čikagos skyriaus pirmininkas, buvo Krikščionių demokratų fondo, taip pat leidinių "Apžvalga" ir "Tėvynės sargas" ir keliolikos Amerikos lietuvių visuomeninių organizacijų, tarp jų ir Tautos fondo rėmėjas.

1993 m. jis buvo išrinktas Amerikos Lietuvių tarybos Čikagos skyriaus sekretoriumi. 2006 m. P. Jokubka buvo išrinktas Lietuvos ateitininkų fondo Garbės pirmininku.

P. Jokubka parengė ir išleido trijų tomų monografiją anglų kalba "Amerikos tautybė ir Amerikos tautinė organizacija" ("American nationality and A.N.O.", 1989 m., antrasis leidimas – 1994 m.). Joje išdėstyti partijų kūrimo principai, valstybės valdymo formos, įstatymų leidyba ir vykdomųjų organų bei teismų funkcijos, analizuojama A.N.O. veikla.

P. Jokubka taip pat parašė ir Lietuvoje išleido apysaką "Uolėtas kelias į tobulybę" (1993 m.), kurioje nagrinėjamos visuomenės ir žmogaus moralinio tobulėjimo problemos, memuarinę apybraižą "Gulbiniškių idilės" (1999 m., garso įrašas – 2006 m.), poezijos rinkinį "Lietuva brangi..." (2009 m.).

Jis paskelbė straipsnių visuomeniniais ir politiniais klausimais, knygų recenzijų.

P. Jokubka parengė spaudai knygą "Klaidos, kurių galima buvo išvengti", kurioje analizuoja XX a. Lietuvos istorijos vingius.

Senatvę P. Jokubka praleido Sent Pitersberge (St. Petersburg Beach, Floridos valstija), kur sulaukė savo 100-mečio.

Buvo vedęs, liko našlys.

Vėl vedė apie 1995 m., žmona Petronėlė Krunkauskaitė-Puznikienė-Jokubkienė (g. 1921 m.).

Mirė 2015 m. spalio 23 d. Sent Pitersberge (Floridos valstija, JAV).