Antanas VAŠKEVIČIUS
  Gimimo data: 1913-11-30
Gimimo vietovė: Gaižūnų k. (Linkuvos parapija, Pakruojo r.)

Trumpai:
Kunigas teologas, visuomenininkas

2015-11-29   |   Spausdinti

Tėvai: Ignas Vaškevičius ir Ona Grigaliūnaitė-Vaškevičienė – žemdirbiai valstiečiai. Augo penkių vaikų šeimoje su broliu ir trim seserimis. Sesuo Ona Vaškevičiūtė-? – emigrantė JAV, gydytoja, mecenatė.

Baigė 3 skyrius Rinkūnų (Pakruojo r.) pradžios mokykloje. Iki 1932 m. dirbo šeimos ūkyje. Savarankiškai pasimokęs, išlaikė Linkuvos (Pakruojo r.) gimnazijos 4 klasės egzaminus ir 1932–1935 m. baigė Linkuvos gimnaziją. 1936–1943 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, baigė filosofijos ir teologijos studijas.

1942 m. gruodžio 19 d. A. Vaškevičius buvo įšventintas kunigu. Kartu buvo įšventintas Albertas Perminas ir kiti kunigai.

Paskirtas 1943 m. rugpjūčio 30 d., 1943–1945 m. A. Vaškevičius tarnavo Traupio (Anykščių r.) Šv. Onos parapijos vikaru, talkino klebonams Jurgiui Šimonėliui ir Juozapui Mėliui. Prisimindamas savo pirmąją parapiją, jis visą gyvenimą palaikė ryšius su jos tikinčiaisiais, lankydavosi Traupyje ir bendravo su traupiečiais.

1945 m. jis trumpai buvo Burbiškio (Anykščių r.) parapijos vikaras, paskui 1945 m. nuo birželio iki spalio buvo Vaškų (Pasvalio r.) parapijos vikaras. Paskirtas 1945 m. spalio 29 d., 1945–1947 m. jis buvo Krekenavos (Panevėžio r.) vikaras.

Paskirtas 1947 m. vasario 3 d., A. Vaškevičius tris mėnesius buvo vikaras Svėdasuose (Anykščių r.), kur talkino klebonui Antanui Survilai, ėmėsi tvarkyti miestelio kapines. Tarnaudamas kaimiškose parapijose, A. Vaškevičius palaikė ryšius su laisvės gynėjais, tenkindamas jų dvasinius poreikius, o nuo sovietinių represijų išsisukdavo, dažnai keisdamas parapijas. Vis dėlto kelis kartus jis buvo suimtas ir tardytas, ištremti jo artimieji.

1947 m. nuo gegužės pradžios iki birželio pabaigos jis buvo Krinčino (Pasvalio r.) vikaras, paskui 1947–1949 m. buvo Zarasų parapijos vikaras ir Smėlynės (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius.

Paskirtas 1949 m. gegužės 6 d., 1949–1957 m. A. Vaškevičius buvo Surdegio (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas. 1955 m. jis parengė kraštotyros darbą "Papilių kapinės ir koplyčia".

Perkeltas 1957 m. kovo 16 d., 1957–1965 m. jis tarnavo Adomynės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos administratoriumi. Adomynėje jo rūpesčiu buvo pastatyta nauja klebonija.

Paskirtas 1965 m. gegužę, 1965–1966 m. pusantrų metų jis buvo Palėvenėlės (Kupiškio r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas. Paskirtas 1966 m. lapkričio 4 d., 1966–1976 m. jis buvo Panemunėlio (Rokiškio r.) Šv. Juozapo Globos parapijos klebonas.

Nuo 1976 m. balandžio 28 d. A. Vaškevičius vėl grįžo į Anykščių krašto parapiją ir 1976–1981 m. buvo Andrioniškio (Anykščių r.) Šv. Petro ir Povilo parapijos klebonas. Jis kiek laiko administravo ir gretimas Inkūnų (Anykščių r.) bei Viešintų (Anykščių r.) parapijas.

1981 m. lapkričio 27 d. jis buvo iškeltas į Skapiškį (Kupiškio r.) ir 1981–1984 m. buvo Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas.

Pablogėjus sveikatai, 1984 m. rugpjūčio 22 d. jis pasitraukė į altariją ir 1984–1986 m. buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos altarista.

Nuo 1986 m. spalio 30 d. senatvę jis praleido kaip altarista Anykščių Šv. Mato parapijoje, talkindamas klebonui monsinjorui Albertui Talačkai. Anykščiai dvasininkui buvo net 20-oji parapija, kur jam teko tarnauti.

Atgimimo metais A. Vaškevičius dalyvavo Sąjūdžio veikloje ir renginiuose, būrė Anykščių krikščionis demokratus, organizavo Bočių vakarones. Jis skaitė ir aukomis rėmė patriotinės pakraipos laikraštį "Žiburys", šelpė "Caritas" organizaciją, atvirai piktinosi dėl kunigų ir parapijiečių pasyvumo ir abejingumo Nepriklausomybės ir tautinio atgimimo reikalams.

Laisvalaikiu mėgdavo staliaus darbus, drožė ir dovanojo kryželius.

Mirė 1994 m. rugsėjo 23 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių Šv. Mato bažnyčios šventoriuje. Kapą puošia didelė medinė Rūpintojėlio skulptūra, pastatyta jo paties iniciatyva 1991 m., jos mediniame postamente išdrožtas įrašas: "Kunigas Antanas Vaškevičius 1913–1994. Kristus sako: aš esu gyvenimas ir prisikėlimas". Kapą dengia lauko akmenų grindinys ir granito plokštė su įrašu "Kunigas Antanas Vaškevičius 1913–1994".