Sigitas UŽDAVINYS
  Gimimo data: 1933-12-17
Gimimo vietovė: Merkinė (Varėnos r.)

Trumpai:
Kunigas, tikėjimo gynėjas

2024-04-02   |   Spausdinti

Tėvai: Vincas Uždavinys (1904–1994) – buhalteris ir Juzefa Lieponytė-Uždavinienė (1902–1954) – pedagogė pradinių klasių mokytoja. Augo penkių vaikų šeimoje su trim broliais ir seserimi, buvo antrasis pagal amžių. Broliai: Eugenijus Vincas Uždavinys (1930–2014) – buhalteris, Romualdas Uždavinys (1931–2021) – mokslininkas matematikas ir Ignacas Uždavinys (1935–2023) – mokslininkas matematikas, politikas, sesuo Birutė Uždavinytė-Kazlauskienė (g. 1934 m.) – buhalterė.

Vaikystėje apie 1935 m. trumpai augo Kaune, vėliau – Panevėžyje, kur persikėlė tėvai. Baigė Panevėžio 1-ąją pradžios mokyklą (dabar – Panevėžio 5-oji gimnazija), mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Mokykliniais metais patarnavo Panevėžio katedroje ir Švč. Trejybės bažnyčioje. Dėl atvirai reiškiamų religinių įsitikinimų aštuntojoje klasėje iš gimnazijos buvo pašalintas.

S. Uždavinys dirbo Panevėžio statybos treste statybininku ir mokėsi Panevėžio vakarinėje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje, jos direktoriaus Vlado Baleišio skatinamas, 1953 m. įgijo vidurinį išsilavinimą.

1953 ir 1954 m. jis bandė stoti į Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios sudaromų kliūčių vis buvo nepriimamas. 1953 m. jis taip pat mėgino stoti į Vilniaus universitetą ir studijuoti teisę, bet nebuvo priimtas. 1953–1955 m. jis dirbo melioracijos įmonėse darbininku.

1955–1960 m. S. Uždavinys baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, jo kurso draugas ir bičiulis buvo Vytautas Merkys. Studijuodamas vasaromis jis kaip klierikas talkino Rokiškio klebonui Albertui Talačkai ir Kupiškio klebonui Klemensui Gutauskui. 1960 m. balandžio 11 d. jis buvo įšventintas subdiakonu, balandžio 12 d. – diakonu.

1960 m. balandžio 13 d. Kauno arkikatedroje bazilikoje vyskupas Julijonas Steponavičius įšventino S. Uždavinį kunigu. Kartu buvo įšventinta dar 10 kunigų, tarp jų Bronius Žilinskas ir Petras Mačiūta.

1960 m. birželį–lapkritį jis tarnavo vikaru Dusetose (Zarasų r.), kur pavadavo sunkiai sirgusį kleboną. 1960–1963 m. jis buvo Pasvalio vikaras.

Paskirtas 1963 m. gegužės 6 d., gegužę–rugsėjį S. Uždavinys buvo Suosto (Biržų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas. Perkeltas 1963 m. rugsėjo 9 d., 1963–1964 m. jis tarnavo Imbrado (Zarasų r.) Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos klebonu.

Paskirtas 1964 m. sausio 27 d., 1964–1965 m. jis buvo Čedasų (Rokiškio r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas.

Čedasuose S. Uždavinys išpopuliarino jaunimo procesijas, rengė masines tikinčiųjų šventes. Už tai jis patyrė sovietų valdžios persekiojimą, iš S. Uždavinio buvo atimtas tuo metu privalomas kunigo darbo pažymėjimas, todėl jis metus negalėjo eiti kunigo pareigų.

1965–1966 m. jis dirbo Čelkių durpyne (Rokiškio r.) darbininku, savaitgaliais būdavo kviečiamas į aplinkines parapijas dalyvauti pamaldose.

1966 m. atgavęs teisę tarnauti kunigu, S. Uždavinys buvo vėl skiriamas į Suosto (Biržų r.) parapiją, bet ten nenuvyko, nes sulaukė kito paskyrimo – 1966 m. balandžio 24 d. buvo paskirtas į Inkūnus. 1966–1974 m. jis buvo Inkūnų (Anykščių r.) Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos klebonas. Jis įrengė Inkūnų bažnyčioje pirmąjį elektrinį apšvietimą, panaudodamas elektros srovės generatorių, dekoravo bažnyčią, sutvarkė klebonijos pastatą, rengdavo iškilmingas procesijas ir jaunimo šventes su sporto varžybomis Šventosios pakrantėje. Kurso draugo Sigito Tamkevičiaus paskatintas, 1972–1973 m. Inkūnuose jis slapta rotatoriumi daugino "Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką", paskui perdavė rotatorių Nijolei Sadūnaitei.

Už tai, kad inicijavo Inkūnų kapinių medžių kirtimą, S. Uždavinys buvo teisiamas, jam skirta 1 metų priverstinių darbų bausmė. Kunigas atliko bausmę, kirsdamas medžius Ramuldavos ir Šimonių giriose.

Perkeltas 1974 m. birželio 17 d., 1974–1980 m. S. Uždavinys tarnavo Gulbinėnų (Pasvalio r.) Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos administratoriumi, sutvarkė apleistą bažnyčią ir kleboniją, aptvėrė šventorių metaline tvora.

 

Paskirtas 1980 m. liepos 29 d., 1980–2000 m. jis buvo Krinčino (Pasvalio r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonas, kartu administruodamas ir Gulbinėnų parapiją. Jo iniciatyva buvo įrengta ir pašventinta koplyčia Raubonyse, ten reguliariai aukojamos Šv. Mišios. Tarnaudamas Krinčine, jis aktyviai dalyvavo Lietuvos Atgimimo veikloje Pasvalio krašte, diegė masinių religinių švenčių įvairiose erdvėse tradicijas, skatino dainuoti patriotines dainas. 1994 m. jis buvo vienas iš iniciatorių įamžinti Krinčine poeto Eugenijaus Matuzevičiaus atminimą ir atidaryti Matuzevičių muziejų.

Perkeltas 2000 m. rugpjūčio 7 d., 2000–2003 m. jis buvo Antašavos (Kupiškio r.) Šv. Hiacinto parapijos klebonas, ten subūrė chorą ir pučiamųjų orkestrą, rengė šventines vakarienes su senais ir neįgaliais parapijiečiais.

Paskirtas 2003 m. birželio 2 d., 2003–2006 m. S. Uždavinys buvo Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo parapijos klebonas, kol dėl vis blogėjančio regėjimo nebegalėjo eiti šių pareigų.

Nuo 2006 m. vasario 7 d. iki gyvenimo pabaigos jis buvo šios parapijos rezidentas, kol jėgos leido, talkino pastoracijoje Skiemonių parapiją administravusiam Alantos (Molėtų r.) parapijos klebonui Sigitui Sudentui.

2010 m. paminėjęs kunigystės 50-metį, jis buvo kunigas jubiliatas.

Amžininkų prisiminimuose išliko kaip principingas, atkaklus, tiesaus žodžio nevengęs dvasininkas.

Mirė 2023 m. lapkričio 4 d. Anykščių ligoninėje. Palaidotas Skiemonių bažnyčios šventoriaus kapinėse šalia kitų kunigų. Kapą ženklina medinis kryželis su įrašu lentelėje: "Kun, Sigitas / Uždavinys / 1933–2023".