Kazimieras RIMKEVIČIUS
  Gimimo data: 1878-03-01
Gimimo vietovė: Sliepšiškio k. (Svėdasų parapija, Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas, švietėjas spaudos platintojas, visuomenininkas

2014-06-15   |   Spausdinti

Tėvas Juozapas Rimkevičius (1837–?). Brolis Aleksandras Rimkevičius (1869–?). Dėdė (tėvo pusbrolis) Juozapas Rimkevičius (1838–1918) – kunigas kanauninkas, giminaičiai: (tėvo pusseserės sūnus) Antanas Braknė (1883–1972) – kunigas, (tėvo pusseserės anūkas) Steponas Galvydis (1916–1999) – kunigas, literatas ir švietėjas.

Baigė rusišką pradžios mokyklą Svėdasuose, Palangos progimnaziją. Mokydamasis Palangoje, K. Rimkevičius palaikė ir skleidė lietuvybės idėjas, skaitė draudžiamą lietuvišką spaudą, kartu su bendramoksliais Motiejumi Kirliu (1872–1958), Feliksu Baltuška, Juozu Maciūnu ir kitais jaunuoliais patys parsigabendavo lietuviškos spaudos iš Prūsijos.

Studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje.

1901 m. Žemaičių vyskupas Mečislovas Paliulionis įšventino K. Rimkevičių kunigu.

1901–1919 m., iki gyvenimo pabaigos, K. Rimkevičius gyveno ir tarnavo Biržuose. 1901–1918 m. jis buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, 1916–1918 m. ėjo viceklebono pareigas, o 1918–1919 m., po dėdės klebono Juozapo Rimkevičiaus mirties, buvo šios parapijos klebonas.

K. Rimkevičiaus rūpesčiu 1908 m. Biržuose, pramonininko Jansono namuose, atidaryta valdinė aukštesnioji pradžios (keturklasė) mokykla, veikusi iki 1915 m., mokykloje vaikus mokė ir pats vikaras. 1912 m. jo iniciatyva buvo įkurta katalikų jaunimo sąjungos "Pavasaris" Biržų kuopa, 1914 m. įsteigtas Lietuvos moterų katalikių draugijos Biržų skyrius, veikė kitos katalikiškos organizacijos.

Apie 1913–1914 m. jis buvo Biržų taupomai-skolinamosios draugijos tarybos narys.

Apie 1907 m. K. Rimkevičius įstojo į "Saulės" švietimo draugiją ir buvo aktyvus jos narys. 1917 m. jis subūrė iniciatorius ir įkūrė katalikiškos "Saulės" švietimo draugijos Biržų skyrių, išrūpino vokiečių okupacinės valdžios leidimą ir įsteigė vieną pirmųjų Lietuvoje Pirmojo pasaulinio karo pabaigoje atidarytą "Saulės" gimnaziją.

Jis talkino klebonui J. Rimkevičiui, suburiant Biržuose pirmąjį lietuvišką bažnyčios chorą.

Mirė 1919 m. vasario 4 d. Biržuose. Palaidotas Biržų bažnyčios šventoriuje. Jo ir šalia palaidoto kanauninko Juozapo Rimkevičiaus kapas buvo aptvertas geležine tvorele (neišlikusi), pastatytas bendras pilko granito paminklas su kryžiumi ir įrašais: nugarinėje pusėje – "Kun. Juozapas / Rimkevičius / Biržų klebonas, garbės / kanauninkas. 79 m. amž. / mirė 1918 m. sausio 25 d. Kun. Kazimieras / Rimkevičius / Biržų klebonas, mirė 1919 m. vasario 4 d. / amžiaus 44 m.", fasadinėje pusėje – "Parapijiečiai, atminkite / mus savo maldose!". Ant kapų uždėtos dvi tamsaus granito plokštės, ant dešiniosios K. Rimkevičiaus antkapinės plokštės iškaltas įrašas: "Kunigas / Kazimieras / Rimkevičius / 1878+1919 / Biržų / vikaras ir klebonas, / vienas Biržų gimnazijos / steigėjų / "Man gyvenimas – tai Kristus, / o mirtis – tik laimėjimas" / (Fil I.21)".