Nikodemas PETKUS
  Gimimo data: 1866-11-05
Gimimo vietovė: Padagių k. (Sedos parapija, Mažeikių r.)

Trumpai:
Kunigas, bažnyčių statytojas

2017-10-20   |   Spausdinti

Tėvai: Juozapas Petkus ir Joana Juzumaitė-Petkienė – valstiečiai žemdirbiai.

1866 m. lapkričio 6 d. Sedos bažnyčioje jį pakrikštijo altarista Pacevičius, krikštatėviai buvo Juozapas Juzumas ir našlė Elžbieta Liutkienė.

Dėdės kunigo Vincento Juzumo (1819–1901) globojamas ir skatinamas mokytis, baigė Rucavos (Latvija) vokiečių progimnaziją, 1887 m. – 5 klases Liepojos (Latvija) gimnazijoje. 1887–1891 m. studijavo Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje. Studijuodamas jis kartu su Juozu Tumu-Vaižgantu buvo Lietuvos mylėtojų kuopelės narys, rėmė ir platino Prūsijoje leidžiamą draudžiamą lietuvišką spaudą.

1891 m. lapkričio 24 d. N. Petkus buvo įšventintas kunigu.

1892–1895 m.  N. Petkus tarnavo vikaru Pabiržėje (Biržų r.), 1895–1896 m. buvo vikaras Joniškyje, kur talkino administratoriui Liudvikui Šiaučiūnui. 1896–1900 m. jis buvo kuratas Lehene (tuometinė Kuršo gubernija, dabar – Latvija).

1900–1904 m. N. Petkus buvo Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios kuratas, Alantos parapijos kunigas filialistas. 1903 m. jo iniciatyva Skiemonyse šalia bažnyčios buvo sumūryta 25 metrų aukščio nauja varpinė, stovinti iki šiol.

1904–1907 m. jis tarnavo Kėdainiuose.

1907 m. N. Petkus išvyko į JAV, kur lietuvių bendruomenėms labai trūko kunigų, įsikūrė ir gyveno Niujorke. 1907–1914 m. jis buvo pirmasis naujos Maspeto (Maspeth) Viešpaties Atsimainymo parapijos klebonas Kvinse, ten 1908 m. pastatė naują bažnyčią ir kleboniją.

1914–1923 m. N. Petkus buvo Bruklino (Brooklyn) Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos klebonas. 1915 m. jis pakvietė į talką iš Lietuvos vikarą Norbertą Pakalnį, vėliau likusį tos parapijos klebonu.

Apie 1923 m. grįžęs į Lietuvą, N. Petkus tarnavo Klaipėdos krašto parapijose, kur skatino naujų parapijų kūrimą ir bažnyčių statybą. 1929 m. rugpjūčio 4 d. jis pašventino kertinį naujos Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios akmenį.

1934 m. N. Petkus perėmė Smalininkuose (Jurbarko r.) iš ūkininko S. Žilaičio tikinčiųjų įsigytą pastatą ir ten įrengė naują mūrinę filijinę bažnyčią. Jo iniciatyva 1935 m. buvo aptvertas šventorius, įrengti nauji bažnyčios laiptai, padarytas vidaus remontas: pakeltos pastato lubos, įtaisyta vieta choristams, taip pat buvo nupirktas ir pakabintas varpas, įsigyta daug kitokio bažnytinio inventoriaus. 1935 m. liepos 18 d. jis pašventino naująją Smalininkų Šv. Juozapo bažnyčią.

1936–1937 m. N. Petkus buvo Priekulės (Klaipėdos r.) parapijos klebonas ir organizavo naujos bažnyčios statybą. Jo iniciatyva 1936 m. buvo sudarytas bažnyčios statybos komitetas, įsigytas papildomas didesnis sklypas ir sumontuoti bažnyčios pamatai, o 1937–1938 m. pastatyta mūrinė Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. 1938 m. liepos 3 d. N. Petkus, tuo metu būdamas jau Klaipėdos klebonas, dalyvavo šventinimo iškilmėse kaip šios bažnyčios statytojas.

1936 m. rugpjūčio 16 d. N. Petkus pašventino naują Rubikų (Mažeikių r.) Šv. Roko bažnyčią. 1937 m. birželio 13 d. jau kaip Klaipėdos klebonas jis pašventino naujos Tirkšlių (Mažeikių r.) Kristaus Karaliaus bažnyčios, statomos vietoj sudegusios, pamatus.

Kitas besikuriančias parapijas jis rėmė asmeninėmis aukomis. 1934 m. N. Petkus paaukojo 1 tūkst. litų iš asmeninių santaupų Pagėgių bažnyčios, pastatytos 1932 m., statybos skoloms padengti – tuo metu tai buvo didžiausia asmeninė auka šiai bažnyčiai.

Vėliau N. Petkus išvyko į JAV, kur liko iki gyvenimo pabaigos.

Jis dalyvavo Šv. Kazimiero draugijos, JAV lietuvių katalikų apšvietos draugijos "Motinėlė" veikloje, kiek laiko buvo jos valdybos pirmininkas, šelpė Europoje ir JAV studijuojančius lietuvius studentus, rėmė įvairias katalikiškas organizacijas ir spaudą.

Mirė (?) JAV.