Mataušas IMBRASAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Vienakojis
Gimimo data: 1858-07-07
Gimimo vietovė: Vaidlonių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Knygnešys, amatininkas, daraktorius, švietėjas

2020-05-20   |   Spausdinti

Gimimo vieta kitų šaltinių duomenimis – Limeikių k. (Panevėžio r.).

Tėvai: Antanas Imbrasas ir Julijona Birbilaitė-Imbrasienė – valstiečiai žemdirbiai. Brolis Juozapas Imbrasas (apie 1854 – 1918), sesuo Pranciška Imbrasaitė-Vaičiūnienė (apie 1851 – 1894).

Nuo mažens dirbo fizinius darbus. Savarankiškai lavinosi, išmoko skaityti ir rašyti spausdintinėmis raidėmis.

Vaikystėje susižalojęs koją, M. Imbrasas visą gyvenimą buvo raišas, paeidavo tik su ramentu, o senatvėje apie 1920 m. koją amputavus, liko vienakojis. Dėl tokios negalios jis labiau buvo žinomas Vienakojo pravarde.

Sukūręs šeimą, 1881 m. jis nusipirko nedidelį žemės sklypą Troškūnuose (Anykščių r.), įsirengė tvarkingą sodybą ir joje gyveno. Jis meistraudavo buities rakandus, juos pagražindamas drožiniais ir raižiniais.

Lietuviškos spaudos draudimo metais M. Imbrasas slapčia mokė rašto Troškūnų ir apylinkių vaikus. Jis platino draudžiamą lietuvišką spaudą, XIX a. baigiantis buvo knygnešio Kazimiero Ūdros talkininkas Troškūnų krašte. Elgetaudamas prie Troškūnų bažnyčios ir klajodamas po ūkininkų sodybas, jis slapčia platino lietuviškus leidinius. Savo namuose jis sukaupė gausų lietuviškos spaudos rinkinį, kuris buvo artimųjų saugomas, kol 1944 m. sovietinės valdžios buvo sunaikintas.

M. Imbrasas pasižymėjo gražiu balsu, giedodavo šermenyse, būdavo kviečiamas giedoti net į dvarininkų namus. Jis organizuodavo maldininkų žygius iš Troškūnų į Vilniaus Kalvarijas, pats pėsčiomis vesdavo grupes, žinodamas trumpiausius kelius ir patogias nakvynės vietas.

Susituokė 1880 m. rugsėjo 16 d. Troškūnų bažnyčioje (santuoką palaimino klebonas Juozapas Gabševičius), žmona Anastazija Binkytė-Imbrasienė (apie 1854 – 1888). Šeimoje gimė ir augo 4 vaikai: Antanas Imbrasas (1882–?) – amatininkas, Juozapas Imbrasas (1884–?), Julijona Imbrasaitė (1886–?) ir Kotryna Imbrasaitė (1887–1894) – mirė vaikystėje. Liko našlys.

Susituokė 1889 m. sausio 9 d. Troškūnų bažnyčioje (santuoką palaimino klebonas Juozapas Gabševičius), žmona  Pranciška Ribokaitė-Imbrasienė (apie 1863 – iki 1919) iš Umėnų. Liko našlys. Šeimoje gimė ir augo dar 7 vaikai: Mataušas Imbrasas (1889–?), Pranciškus Imbrasas (1892–?), Benediktas Imbrasas (1895–?), Anastazija Imbrasaitė (1898–?), Jonas Imbrasas (1899–?), Kazimieras Imbrasas (1901–1946) – Lietuvos kariuomenės savanoris, Troškūnų šaulių būrio vadas, politinis kalinys, miręs lageryje, ir Ona Imbrasaitė (1903–?). Liko našlys.

Susituokė 1919 m. kovo 4 d. Troškūnų bažnyčioje (santuoką palaimino vikaras Antanas Ivaška), žmona Petronėlė Sakalauskaitė-Imbrasienė (apie 1876 – ?).

Mirė 1931 m. gruodžio 29 d. Troškūnuose. Palaidotas Troškūnų kapinėse giminės kape. Kapą ženklina paminklas su įrašu, skirtu jo marčiai (sūnaus Kazimiero žmonai) Uršulei Imbrasienei.