Antanas GRUŽAUSKAS
  Gimimo data: 1920-03-15
Gimimo vietovė: Biržai

Trumpai:
Kunigas, kraštotyrininkas

2014-07-07   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Gružauskas ir Anelė Ladygaitė-Gružauskienė – žemdirbys valstietis. Augo šešių vaikų šeimoje, buvo jauniausias. Broliai: Jonas Gružauskas – žuvo jaunystėje ir Juozas Gružauskas (?–1944) – žuvo Antrajame pasauliniame kare, seserys: Apolonija, Kotryna ir Janina.

1928–1931 m. mokėsi Biržų pradžios mokykloje, 1931–1941 m. baigė Biržų Juliaus Janonio gimnaziją. 1941–1945 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1945 m. kovo 17 d. buvo įšventintas diakonu.

1945 m. birželio 10 d. Panevėžio katedroje vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino A. Gružauską kunigu.

1945 m. vasarą du mėnesius jis tarnavo vikaru Traupyje (Anykščių r.), paskui nuo rugpjūčio iki metų pabaigos keturis mėnesius buvo vikaras Debeikiuose (Anykščių r.), kartu Debeikių progimnazijoje dėstė tikybą.

1946–1947 m. jis kiek ilgiau nei metus buvo Inkūnų (Anykščių r.) Švč. Aušros Vartų Dievo Motinos parapijos administratorius. Inkūnuose jis sutvirtino bažnyčios konstrukciją, išplėtė ir pašventino kapines, įvedė dvejus atlaidus – titulinius Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Vincento Pauliečio. 1947 m. jis surinko žinias ir parašė pirmąją naujos Inkūnų parapijos istoriją.

1947 m. vasarį A. Gružauskas buvo deleguotas į Obelius (Rokiškio r.) laikinai pavaduoti sovietų valdžios areštuotą kunigą Joną Nagulevičių. Po mėnesio jis buvo perkeltas į Ragelius (Rokiškio r.) pavaduoti irgi suimtą kunigą Antaną Riaubą ir ten liko iki rudens, surinko ir parašė Ragelių Švč. Mergelės Marijos parapijos istoriją.

Paskirtas 1947 m. rugsėjo 22 d., 1947–1949 m. jis tarnavo vikaru Ramygaloje (Panevėžio r.)talkindamas klebonui Antanui Juškai. Ten 1949 m. balandį sovietiniam saugumui suėmus kleboną A. Jušką, jis kiek laiko ėjo ir klebono pareigas. 1949–1951 m. jis buvo vikaras Alantoje (Molėtų r.). 1950 m. pavasarį sovietiniams pareigūnams suėmus ir Alantos kleboną Konstantą Šimašį, A. Gružauskas keturis mėnesius ėjo klebono pareigas, kol paaiškėjo, kad suimtas dvasininkas greit nebus išlaisvintas ir buvo paskirtas naujas Alantos klebonas Mykolas Grigaliūnas.

1951–1957 m. jis tarnavo vikaru Šimonyse (Kupiškio r.), 1957–1958 m. buvo Kamajų (Rokiškio r.) vikaras, 1958–1959 m. – Naujamiesčio (Panevėžio r.) vikaras.

1959–1964 m. A. Gružauskas tarnavo Ėriškių (Panevėžio r.) Švč. Jėzaus vardo parapijos administratoriumi, 1964–1968 m. buvo Suosto (Biržų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas.

1968–1973 m. jis buvo vikaras Pakruojyje, ten tarnaudamas, 1969 m. išlaikė jam paskirtus VII ir VIII semestrų egzaminus iš 6 teologijos dalykų. 1969 m. pavasarį jis mėnesį pavadavo sergantį Pandėlio (Rokiškio r.) kleboną, 1973 m. pusmetį, likdamas Pakruojo vikaru, kartu buvo ir Dambavos (Radviliškio r.) Dievo Apvaizdos parapijos administratorius.

1973–1985 m. A. Gružauskas buvo Aleksandravėlės (Rokiškio r.) Šv. Pranciškaus Serapiniečio parapijos klebonas. Nuo 1985 m. iki gyvenimo pabaigos jis tarnavo Kyburių (Pasvalio r.) Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos administratoriumi, nuo 1990 m. administravo ir Vaškų (Pasvalio r.) Šv. Juozapo bei Skrebotiškio (Pasvalio r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijas.

Amžininkų atmintyje liko kaip darbštus, draugiškas ir paslaugus dvasininkas. Su juo artimiau bendravęs kunigas Aleksandras Papučka paliko A. Gružauskui savo asmeninę bibliotekėlę. 

Mirė 1992 m. gegužės 20 d. Kyburiuose (Pasvalio r.). Palaidotas gimtinėje, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina tamsaus šlifuoto akmens kryžius su įrašu: "Kun. Antanas / Gružauskas / 1920–1992 / Dievas yra Meilė", kapavietę dengia šlifuoto amens plokštė su iškaltu kryžiaus ženklu.