Jonas STEPONAITIS
  Gimimo data: 1894-00-00
Gimimo vietovė: Eržvilkas (Eržvilko parapija, Jurbarko r.)

Trumpai:
Kunigas, visuomenininkas

2022-12-11   |   Spausdinti

Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją, apie 1917 m. buvo įšventintas kunigu.

Iki 1919 m. J. Steponaitis buvo Kriaunų (Rokiškio r.) vikaras.

Atvykęs 1919 m. spalį, 1919–1929 m. jis gyveno ir tarnavo Anykščiuose. 1919–1922 m. jis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras, talkino klebonui Juozapui Butėnui. 1920 m. J. Steponaitis buvo paskirtas pirmuoju steigiamos Anykščių vidurinės mokyklos kapelionu ir šias pareigas ėjo 1920–1927 m. 1927–1929 m. jis vėl buvo Anykščių parapijos vikaras, talkino klebonams J. Butėnui ir Juozapui Norvilai, kartu dirbo ir Anykščių vidurinės mokyklos tikybos mokytoju.

1923 m. J. Steponaitis vadovavo Centro Komiteto Kaune Klaipėdos kraštui remti Anykščių skyriui, buvo šios draugijos prezidiumo pirmininkas, paruošė ir išplatino atsišaukimą, ragindamas remti Klaipėdos krašto gyventojus aukomis. 1925 m. rudenį jis subūrė ir įsteigė Lietuvos katalikių moterų draugijos Anykščių skyrių. 1929 m. jis organizavo Anykščiuose Vyskupo Motiejaus Valančiaus liaudies universiteto veiklą, jo pradėtą darbą vėliau tęsė jį pakeitęs vikaras ir kapelionas Kazimieras Mozūras.

1929 m. birželį paskirtas Uliūnų (Panevėžio r.) bažnyčios kuratu, 1929–1936 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Steponaitis tarnavo Uliūnuose. Jo rūpesčiu 1930 m. buvo įkurta Uliūnų Kristaus Žengimo į dangų parapija, jis buvo paskirtas pirmuoju jos klebonu. Jo iniciatyva 1932 m. kapitaliai suremontuota bažnyčia, pagal inžinieriaus F. Bielinskio projektą pastatytas akmenų ir plytų mūro bokštas, paaukštinęs pastatą.

Mirė 1936 m. balandžio 13 d. Panevėžio ligoninėje, kur buvo nuvežtas balandžio 11 d. su sunkia šautine žaizda po nelaimingo atsitikimo. Palaidotas Uliūnų bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina originalus trikampio silueto betoninis baltai dažytas paminklas su kryžiaus bareljefu ir tekstu iškiliomis betoninėmis raidėmis: "A A / Kun / Jonas / Steponaitis / Uliūnų klebonas / 1894–1936".