Vaclovas GIRDĖNAS
Biografija rengiama. Rašykite el. p.: info@anykstenai.lt
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Girdauskas, Lakūnas, Algimantas
Gimimo data: 1916-12-29
Gimimo vietovė: Šiauliai

Trumpai:
Kariškis, aviatorius, laisvės gynėjas, rinktinės štabo viršininkas

2017-10-28   |   Spausdinti

1935 m. baigė Vilkijos (Kauno r.) gimnaziją. 1935–1938 m. mokėsi Karo aviacijos mokykloje III puskarininkių-lakūnų klasėje, ją baigė 1938 m. spalio 31 d. ir gavo jaunesniojo aviacijos puskarininkio karinį laipsnį. Vienas iš jo instruktorių buvo viršila Motiejus Garunkštis.

1938–1940 m. V. Girdauskas tarnavo Lietuvos kariuomenės 3-ojoje aviacijos eskadrilėje Šiauliuose, buvo II eilės karo lakūnas, daugiausiai skraidė "Ansaldo120" lėktuvais bombonešiais. 1940 m. pradžioje jis pasikeitė pavardę ir iš Girdausko tapo Girdėnu.

Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu naikinant Lietuvos aviaciją, 1940 m. spalio 28 d. okupacinės valdžios jis buvo paleistas į atsargą ir apsigyveno žmonos tėviškėje Troškūnuose (Anykščių r.), kur sėkmingai slapstėsi, išvengdamas represijų ir trėmimo 1941 m. birželį.

Antrojo pasaulinio karo metais iki 1944 m. V. Girdėnas dirbo Troškūnų geležinkelio stoties sandėlio vedėju.

Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje 1944–1945 m. jis vėl buvo persekiojamas kaip Lietuvos kariuomenės lakūnas. 1945 m. pradžioje jį buvo mėginta areštuoti, tačiau suėmimo išvengęs V. Girdėnas pasitraukė į pogrindį ir prisijungė prie Antano Slučkos-Šarūno būrio partizanų, pasirinko Lakūno slapyvardį.

1945 m. liepos mėnesį Troškūnų, Viešintų, Anykščių, Kavarsko, Taujėnų (Ukmergės r.) ir Raguvos (Panevėžio r.) veikusieji partizanų būriai susijungė į Šarūno rinktinę, kurią sudarė apie 200 vyrų. V. Girdėnas-Lakūnas 1945 m. liepą buvo paskirtas pirmuoju šios rinktinės štabo viršininku, partizanų vadovybė jam suteikė leitenanto laipsnį.

Žuvo 1946 m. rugsėjo 13 d. (kitų šaltinių duomenimis – birželio 24 ar 26 d.) Dauguliuose (Anykščių r.), kai ten įrengta rinktinės štabo slėptuvė buvo išduota ir užpulta. Palaidotas Andrioniškio (Anykščių r.) kapinėse partizanų kape-memoriale. Kapą ženklina betoninis  kario kryžius su įrašu postamente: "A+A / Lietuvos lakūnas / Girdėnas / Vacys / 1916–1946".