Mykolas ŠIAUČIULIS
  Gimimo data: 1883-00-00
Gimimo vietovė: Šiekštelių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Savivaldos organizatorius, visuomenininkas

2013-11-13   |   Spausdinti

Senelis Laurynas Šiaučiulis – 1863 m. sukilimo dalyvis. Tėvas Jonas Šiaučiulis – amatininkas stalius, knygnešys ir daraktorius.

Skaityti ir rašyti išmokė daraktorius tėvas, XIX a. pabaigoje kartu slapta mokęs ir kitus Anykščių apylinkių vaikus. Lankė ir Anykščių valdinę rusišką dviklasę mokyklą, bet jos nebaigė. Vaikystėje ir jaunystėje iki lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo kartu su tėvu platino draudžiamą spaudą. Už aktyvų lietuvybės propagavimą carinės Rusijos žandarų jis dukart buvo suimtas ir kalintas Ukmergės kalėjime, bet Anykščių klebono Juozapo Vembrės rūpesčiu iš kalėjimo jis buvo paleistas.

1905 m. M. Šiaučiulis įsitraukė į tautinį socialdemokratinį judėjimą, buvo vienas iš revoliucinių įvykių Anykščių krašte organizatorių, Justino Baltuškos organizuotos jaunimo grupės narys, pagarsėjo kaip gabus oratorius. Jis dalyvavo degtinės monopolių naikinimo akcijoje, Andrioniškio, Vidiškių (Ukmergės r.), Kavarsko ir Kurklių miestelių neramumuose, padėjo surengti pirmąją tautinę gegužinę Rubikių ežero Didžiojoje saloje. Jis buvo įtariamas dalyvavimu pasipriešinimo kovoje ir žandarų persekiojamas.

Tuo metu M. Šiaučiulis bendravo su Anykščių krašto lietuvybės žadintojais Jonu Biliūnu, Antanu Žukausku-Vienuoliu, Adomu Laskausku, Valerijonu Laskausku, Stanislovu Didžiuliu ir jo sūnumis, Ažupiečių Kairytėmis ir daugeliu kitų šviesuolių.

Atslūgus tautiniam judėjimui, jis gyveno Anykščiuose ir vertėsi iš tėvo išmoktu amatu – buvo stalius.

1920 m., kuriantis Anykščiuose savivaldai, M. Šiaučiulis buvo išrinktas Anykščių valsčiaus Jurzdiko seniūnu. 1925–1927 m. jis dirbo Anykščių valsčiaus viršaičiu.

Jo iniciatyva ir rūpesčiu Anykščių mieste ir apylinkėse įvyko reikšmingų ūkinių permainų: buvo praplatintos senosios Dvaro (J. Biliūno), Vilniaus, Bažnyčios (A. Baranausko aikštė), Užupiečių (A. Vienuolio) gatvė, Turgaus (A. Baranausko) aikštė išgrįsta akmenų grindiniu, statomi nauji tiltai Anykščių mieste per Šaltupį, Šlavę, Anykštą ir Piestupį. Savivaldybės vadovo iniciatyva buvo įsteigtos naujos mokyklos, Jurzdike atidaryta senelių prieglauda.

M. Šiaučiulis pasižymėjo itin geru sutarimu su Anykščių žydų bendruomene.

Buvo vedęs, žmona Ona Belionytė-Šiaučiulienė (?–1987). Vaikai: Juozas Šiaučiulis (1915–1998) – žurnalistas, literatas ir tautodailininkas, emigrantas Kanadoje, Vytautas Šiaučiulis, Janina Šiaučiulytė, Jonas Šiaučiulis ir Emilija Šiaučiulytė-Baltakienė. Dar trys vaikais: Bronė, Kazys ir Ona – mirė kūdikystėje.

Mirė 1943 m. liepos 20 d. Anykščiuose. Palaidotas Anykščių senosiose kapinėse šeimos kape.