Petras BANIULIS
  Gimimo data: 1958-07-21
Gimimo vietovė: Krinčinas (Krinčino parapija, Pasvalio r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, bažnyčios statytojas

2023-10-25   |   Spausdinti

Motina  Ona Baniulienė (1918–1983). Augo gausioje 9 vaikų šeimoje. Brolis Algis Baniulis SJ (g. 1949 m.) – kunigas teologas ir pedagogas, vienuolis jėzuitas.

Mokėsi Krinčino vidurinėje mokykloje, vidurinį mokslą baigė Panevėžyje.

Atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo kariniame dalinyje Leningrade (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija).

1980 m. vasarą P. Baniulis stojo į Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios taikytų apribojimų ir suvaržymų nebuvo priimtas. Kitam klierikui atsisakius studijuoti ir likus laisvai vietai, 1980 m. rudenį jis vis dėlto buvo pakviestas į studijas ir 1980–1985 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1985 m. balandžio 14 d. P. Baniulis buvo įšventintas kunigu.

1985–1989 m. jis tarnavo vikaru Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijoje. Kartu 1985 m. pusmetį jis aptarnavo ir Spitrėnų (Utenos r.) Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčią, o 1985–1989 m. buvo ir Pakalnių (Utenos r.) Švč. Trejybės parapijos administratorius.

1989–2002 m. P. Baniulis buvo Truskavos (Kėdainių r.) Šventosios Dvasios parapijos administratorius, kartu administravo ir Anciškio (Kėdainių r.) Šv. Mato parapiją.

Truskavoje jis visą dešimtmetį vadovavo naujos bažnyčios statybai. Jo iniciatyva ir rūpesčiu vietoj nuo 1944 m. naudotų laikinų maldos namų patalpų 1990–1998 m. buvo pastatyta nauja mūrinė Truskavos bažnyčia (architektas A. Paulauskas), nuo 1995 m. vasaros jau buvo įrengta ir pašventinta laikinoji koplyčia būsimosios bažnyčios rūsyje.

P. Baniulio iniciatyva pagal specialų užsakymą šiai bažnyčiai buvo pagamintas altorius, sakykla, klausykla, suolai, vitražai (autorius S. Gutauskas). 1998 m. gegužės 31 d., per Sekmines, jo įrengtą Truskavos bažnyčią konsekravo tuometinis Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas.

2002–2012 m. P. Baniulis tarnavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos klebonu, buvo Panevėžio dekanato dekanas. Nuo 2002 m. jis kiek laiko buvo ir Uliūnų (Panevėžio r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas. Panevėžio parapijoje jis įrengė parapijos namus, subūrė juose įvairaus amžiaus vaikų ir jaunimo katalikiškas organizacijas.

2002–2012 m. jis buvo Panevėžio vyskupijos Caritas direktorius.

2001–2007 m. jis buvo Panevėžio vyskupijos kurijos kapitulos garbės kanauninkas, nuo 2007 m. paskirtas kapitulos nariu, kanauninku. Jis yra Panevėžio vyskupijos Bažnyčios pastatų statybos, remonto ir priežiūros komisijos narys, Ekonominių reikalų tarybos narys (nuo 2014 m.), Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos narys konsultorius (nuo 2016 m.).

2012–2014 m. P. Baniulis buvo Anykščių Šv. Mato parapijos administratorius, nuo 2014 m. yra Anykščių parapijos klebonas. Stiprindamas parapijos ūkį, jis įgyvendino Europos Sąjungos remiamą projektą, įrengdamas Anykščių bažnyčioje geoterminio šildymo sistemą (2018 m.), jo rūpesčiu buvo atnaujintas ir perdažytas bažnyčios stogas (2018–2019 m.).

Nuo 2012 m. jis yra ir Dabužių (Anykščių r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius, nuo 2022 m. administruoja ir Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapiją. 2012–2014 m. jis laikinai ėjo Anykščių dekanato dekano pareigas, nuo 2014 m. yra Anykščių dekanato dekanas. Anykščiuose jis ugdė vikarus: 2012–2017 m. – Nerijų Papirtį, 2017–2019 m. – Mindaugą Šakinį, 2018–2019 m. – diakoną Vilių Valionį, 2019–2023 m. – Raimundą Zimką, nuo 2023 m. – Žilviną Treinį.

Nuo 2012 m. jis yra Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato visuomeninis policijos kapelionas, nuo 2013 m. – Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narys.

Lietuvos Respublikos 100-mečio proga P. Baniulis apdovanotas Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklu ir Utenos rajono mero padėka už aktyvų dalyvavimą Utenos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės veikloje (2018 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2019 m.).

Laisvalaikiu kolekcionuoja knygas.