Vaclovas STRAZDAS
  Gimimo data: 1898-02-15
Gimimo vietovė: (Vidiškių parapija, Ukmergės r.)

Trumpai:
Kunigas teologas, visuomenininkas

2021-04-03   |   Spausdinti

1915–1922 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje.

1922 m. balandžio 2 d. buvo įšventintas kunigu.

1922 m. nuo balandžio iki lapkričio V. Strazdas tarnavo vikaru Smilgiuose (Panevėžio r.), 1922–1924 m. buvo vikaras Zarasuose, kur talkino klebonui Baltramiejui Gaidžiui, organizavo katalikiško jaunimo veiklą.

1924 m. liepą jis buvo atleistas iš pareigų parapijoje, leidus stoti į Marijonų kongregaciją. Tą vasarą praleidęs tėviškėje, jis įsteigė Vidiškių parapijoje Katalikiškojo jaunimo sąjungos "Pavasaris" kuopą.

1926–1927 m. V. Strazdas tarnavo vikaru Kavarske (Anykščių r.), talkindamas klebonui Leonui Špakevičiui. Kavarske jis aktyviai dirbo su jaunimu, subūrė pavasarininkus. 1927 m. gegužės 31 d. į Kavarsko kapines jis palydėjo jauną mirusią mokytoją Mariją Zobernaitę (1899–1927) ir paskelbė išsamų jos nekrologą, taip atkreipdamas visos Lietuvos dėmesį į sunkias jaunų mokytojų darbo sąlygas ir išaukštindamas jų visuomeninį aktyvumą.

1927 m. rudenį nuo rugsėjo iki gruodžio V. Strazdas buvo dr. J. Tumėno brandos kursų tikybos mokytojas ir kapelionas Kaune, paskirtas 1927 m. lapkričio 1 d., 1927–1928 m. – ir Kauno Jėzuitų gimnazijos žemesniųjų klasių tikybos mokytojas. 1928 m. jis redagavo žurnalo "Pavasaris" skyrių "Prie kryžiaus". 1928 m. pavasarį baigęs studijas Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakultete, tų pačių metų rudenį jis buvo išvykęs gilinti žinių į Prancūziją.

Paskirtas 1929 m. vasario 1 d., 1929–1932 m. jis dirbo tikybos mokytoju Ukmergės lenkų gimnazijoje ir Ukmergės amatų mokykloje, buvo Ukmergės kalėjimo kapelionas. Gyvendamas Ukmergėje, V. Strazdas buvo Ukmergės pavasarininkų dvasios vadas.

1933 m. pradžioje jis buvo perkeltas į Viduklę (Raseinių r.) ir 1933–1935 m. buvo Viduklės parapijos administratorius. Jis pastatė parapijos salę ir ūkio pastatą, įrengė klebonijos betoninius laiptus ir "šventorėlį" prie bažnyčios – aikštelę prieš šventorių. Jo iniciatyva 1934 m. per Kalėdas Viduklės bažnyčioje pirmąkart buvo įrengta puošni prakartėlė, parapijos kaimuose pastatyta keliolika procesijų kryžių. Vikaras buvo sumanęs išplėsti ir Viduklės kapines, bet negavo žemės.

V. Strazdo iniciatyva Viduklės parapija buvo paaukota Švč. Jėzaus širdžiai, bažnyčioje įtaisytas tai liudijantis paveikslas. Jis skatino vyrų religinių organizacijų veiklą, 1933 m. subūrė Vilniui vaduoti sąjungos Viduklės skyrių, įsteigė Šv. Vincento Pauliečio draugijos skyrių. Nesutaręs su parapijiečiais dėl bažnyčios turto tvarkymo, įsižeidęs dėl įtarinėjimų, jis pasiprašė iš Viduklės kur nors iškeliamas.

Nuo 1935 m. sausio jis vėl grįžo į Kauną, kur 1935–1936 m. buvo Kauno Lietuvos mokytojų profsąjungų gimnazijos kapelionas, 1935 m. – dr. J. Tumėno brandos kursų kapelionas, 1935–1936 m. – Kauno valstybinės vidurinės amatų (keramikos) mokyklos kapelionas ir Kauno "Pavasario" privačios aukštesniosios komercinės mokyklos kapelionas.

1937 m. pradžioje V. Strazdas grįžo į Ukmergę ir 1937–1939 m. vėl buvo Ukmergės lenkų gimnazijos kapelionas bei Ukmergės vidurinės stalių mokyklos kapelionas, 1938–1939 m. – ir antrasis Ukmergės valstybinės gimnazijos kapelionas. Nuo 1939 m. rugpjūčio jis buvo paskirtas Ukmergės mokytojų seminarijos kapelionu ir Ukmergės valstybinės gimnazijos kapelionu.

Antrojo pasaulinio karo metais V. Strazdas irgi tarnavo Ukmergėje.

Po karo V. Strazdas keletą metų, iki gyvenimo pabaigos, buvo Braziūkų (Kauno r.) Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonas.

Amžininkų prisiminimuose išliko kaip ūmaus būdo, tvirto charakterio, greit apsisprendžiantis dvasininkas.

Mirė 1952 m. spalio 12 d. Braziūkuose (Kauno r.) po nepavykusios chirurginės operacijos.

Išsami V. Strazdo biografija ir veiklos apžvalga pateikta monografijoje "Viduklė" (2002 m.).