Regina STONKUTĖ-ŽUKIENĖ
  Gimimo data: 1928-06-08
Gimimo vietovė: Luokė (Telšių r.)

Trumpai:
Mokslininkė ekonomistė, vaistininkė, kraštotyrininkė

2018-07-03   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Stonkus – tarnautojas, politinis kalinys, ir Celina Juškevičiūtė-Stonkienė.

1939 m. baigė 6 skyrių Luokės pradžios mokyklą, 1939–1945 m. toliau mokėsi Telšiuose, baigė progimnaziją ir gimnaziją aukso medaliu. 1945–1949 m. studijavo Kauno universitete farmaciją, įgijo provizorės išsilavinimą ir diplomą su pagyrimu. Studijų metais ji sportavo – žaidė šachmatais, buvo Farmacijos fakulteto profsąjungos komiteto pirmininkė.

1949–1950 m. R. Stonkutė dirbo Anykščių vaistinėje receptare, 1950–1952 m. buvo Debeikių (Anykščių r.) vaistinės vedėja, 1952 m. nuo vasario iki gegužės buvo Anykščių rajono vaistinės vedėjo pavaduotoja.

Dirbdama Anykščiuose, ji dalyvavo respublikinėse kaimo jaunimo šachmatų varžybose Vilniuje ir tapo čempione. Šiose varžybose ji buvo pastebėta ir pakviesta dirbti į Vilnių.

Nuo 1952 m. iki šiol R. Stonkutė-Žukienė gyvena Vilniuje ir 1952–1993 m. dirbo Vyriausiojoje farmacijos valdyboje, kol išėjo į pensiją.

1952–1971 m. ji buvo šios valdybos gamybos skyriaus vedėja, prekybos-gamybos skyriaus viršininko pavaduotoja, gamybos skyriaus viršininkė, 1971–1988 m. – Valdybos viršininko pavaduotoja prekybos reikalams.

Eidama šias pareigas, R. Stonkutė-Žukienė buvo atsakinga už Lietuvos farmacijos pramonės įmonių darbą, už medikamentų tiekimą vaistinėms ir gydymo įstaigoms. Ji parengė chemijos farmacijos fabriko "Sanitas" ir Švenčionių vaistažolių farmacijos fabriko rekonstrukcijos technologinius projektus, rūpinosi įmonių technologijos tobulinimu ir produkcijos asortimento plėtimu bei kokybės gerinimu.

1988 m. reorganizavus valdybą į Respublikinį gamybinį susivienijimą "Farmacija", 1988–1990 m. ji buvo susivienijimo generalinio direktoriaus pavaduotoja komercijai, 1990–1993 m. – susivienijimo informacijos skyriaus viršininkė.

Ji rinko ir teikė vaistininkams ir gydytojams informaciją apie vaistų veikimą, jų vartojimą, rengė lietuviškas vaistų anotacijas.

R. Stonkutė-Žukienė stažavosi Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas, Rusija) chemijos-farmacijos institute (1954 m.), baigė vadovaujančių farmacijos darbuotojų kursus Maskvos (Rusija) I. Sečenovo medicinos institute (1976 m.).

Jai buvo suteikta aukščiausia provizorės-farmacinio darbo organizatorės kvalifikacinė kategorija (1966 m.).

Ji vykdė mokslinius tyrimus, tyrinėjo farmacijos ekonomiką, pramonės gaminių ir vaistinės receptūros savikainą, atsargų normatyvų planavimo, atsargų vaistų sandėliuose formavimo klausimus, nustatė koeficientus.

1972 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto mokslinėje taryboje ji apsigynė kandidatinę disertaciją "Lietuvos TSR farmacijos pramonės ugdymo ir jos ekonominio efektyvumo didinimo problemos", 1993 m. nostrifikuota socialinių mokslų, ekonomikos daktarė.

Jos disertacijoje suformuoti pasiūlymai įgyvendinti Nepriklausomoje Lietuvoje: išplėtota injekcinių tirpalų gamyba, pastatytas infuzinių tirpalų gamybos fabrikas, vaistinėse gaminamus vaistus pakeitė fabrikų medikamentinė produkcija.

R. Stonkutė-Žukienė penkiolika metų buvo Respublikinės provizorių kvalifikacinės komisijos primininkė. Ji aktyviai dalyvavo Respublikinės farmacininkų mokslinės draugijos veikloje, buvo renkama jos tarybos nare, vadovavo draugijos Vilniaus zonai, buvo sekcijos pirmininkė.

Ji skaitė paskaitas Kauno medicinos instituto kvalifikacijos kėlimo kursuose ir Liaudies ūkio vadovaujančių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo institute, dėstydama farmacinio darbo organizavimą ir ekonomiką.

Ji parengė ir skaitė pranešimus SSRS farmacininkų suvažiavimuose, mokslinėse konferencijose ir seminaruose, gydytojų ir farmacininkų susirinkimuose ir konferencijose Lietuvos miestuose ir rajonuose.

R. Stonkutė-Žukienė parašė apie 50 straipsnių farmacijos ekonomikos ir darbo organizavimo klausimais, juos spausdino Lietuvos žurnaluose "Sveikatos apsauga", "Liaudies ūkis", "Mokslas ir gyvenimas", "Sveikata", Rusijoje leistuose žurnaluose "Farmacija" ir "Vaistinių veikla" (rusų kalba).

1993 m. išėjusi į pensiją, ji talkino Sveikatos apsaugos ministerijai, ruošdama norminius dokumentus farmacinės veiklos organizavimo klausimais.

1997–1998 m. ji parašė ir paskelbė 60 straipsnių apie žymius farmacininkus bei kitus asmenis laikraščiuose "Žemaičių saulutė", "Apžvalga", pasaulio lietuvių dienraštyje "Draugas" ir kitur. Dabar ji yra nuolatinė Lietuvos farmacijos sąjungos žurnalo "Lietuvos farmacijos žinios" bendradarbė.

Ji parengė ir išleido žinynus "Žymiausi Lietuvos farmacininkai" (su Anatolijumi Kostiukevičiumi, leidinio "Lietuvos farmacija" I tomas, 1998 m.), "Lietuvos farmacininkų erškėčių keliai" (leidinio "Lietuvos farmacija" II tomas, 2002 m.) bei istorinę monografiją "Lietuvos farmacija XX amžiuje" (leidinio "Lietuvos farmacija" III tomas, 2005 m.).

R. Stonkutė-Žukienė buvo apdovanota "Sveikatos apsaugos žymūno" ženkleliu (1957 m.), išrinkta Lietuvos farmacijos sąjungos Garbės nare, tapo farmacinės visuomenės organizuoto "Nusipelniusio farmacijos specialisto" konkurso laureate (1997 m.).

Ištekėjo 1962 m., vyras Stasys Žukas – inžinierius konstruktorius, politinis kalinys.

R. Stonkutės-Žukienės gyvenimas ir veikla pristatyta Reginos Stonkutės-Žukienės ir Anatolijaus Kostiukevičiaus sudarytame žinyne "Žymiausi Lietuvos farmacininkai" (leidinio "Lietuvos farmacija" I tomas, 1998 m.).

Lietuvos centriniame valstybės archyve Asmenų dokumentų fonde saugomas R. Stonkutės-Žukienės asmeninių dokumentų rinkinys (fondas R-939), kuriame yra 1936–2002 m. laikotarpio dokumentų – 12 teminių bylų.