Vladislovas MICHELEVIČIUS
  Gimimo data: 1924-06-08
Gimimo vietovė: Kačiūniškių k. (Raudondvario parapija, Kauno r.)

Trumpai:
Kunigas teologas, pedagogas, vyskupas

2019-10-12   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Michelevičius ir Joana Zdanavičiūtė-Michelevičienė – žemdirbiai bežemiai valstiečiai, pusininkai. Augo gausioje 11 vaikų šeimoje. Brolis Henrikas Michelevičius – muzikos pedagogas. Dukterėčia (brolio Henriko duktė) Dalia Michelevičiūtė (g. 1967 m.) – aktorė.

Užaugo Čičinų kaime (Jonavos r.), kur tėvams pavyko įsigyti žemės ir įsikurti. Mokėsi Laikiškių ir Rimkų (Jonavos r.) pradžios mokyklose. Persikėlęs į Kauną, kur gyveno ir mokėsi jo vyresnieji broliai ir seserys, 1937–1944 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją. 1944–1949 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1948 m. spalio 31 d. V. Michelevičius buvo įšventintas kunigu. Pirmąsias Šv. Mišias aukojo per Kalėdas Rieškutėnų (Švenčionių r.) bažnyčioje.

Paskirtas 1949 m. gegužę, 1949–1950 m. jis buvo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras, talkino klebonui Valerijonui Kekiui, kol 1950 m. liepą iš Kavarsko buvo iškeltas.

1950 m. nuo liepos iki gruodžio V. Michelevičius tarnavo Zibalų (Širvintų r.) Šv. Jurgio parapijos klebonu.

Paskirtas 1950 m. gruodžio 21 d., 1951–1959 m. jis buvo Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas asistentas, kol 1959 m. sovietų valdžios reikalavimu buvo atleistas. Dėstydamas seminarijoje, jis talkino pastoracijoje Kauno arkikatedroje bazilikoje.

1959–1965 m. jis tarnavo Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų), 1965–1971 m. – Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) bažnyčių vikaru.

1968–1996 m. V. Michelevičius vėl dėstė Kauno kunigų seminarijoje, buvo docentas. 1972–1978 m. jis buvo ir šios seminarijos dvasios tėvas. 1989–1990 m. jis ėjo ir Kauno kunigų seminarijos rektoriaus pareigas. 

1960–1965 m. ir 1968–1986 m. V. Michelevičius buvo Kauno arkivyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas, 1965–1968 m. – notaras. 1979–1986 m. jis buvo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinio administratoriaus Liudviko Povilonio sekretorius.

1980–1981 m. jis studijavo Aukštųjų lotynų kalbos studijų institute Romoje, įgijo lotynų kalbos dėstytojo aukštojoje mokykloje kvalifikaciją.

1986 m. lapkričio 13 d. popiežius Jonas Paulius II paskyrė V. Michelevičių tituliniu Tapso vyskupu ir Kauno arkivyskupijos bei Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaru. 1986 m. gruodžio 7 d. arkivyskupas L. Povilonis Kauno arkikatedroje bazilikoje įšventino V. Michelevičių vyskupu ir paskyrė jį dar ir savo generalvikaru.

1986-1989 m. jis buvo Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštalinio administratoriaus (L. Povilonio) generalinis vikaras, 1989–1999 m. – Kauno arkivyskupo (Vincento Sladkevičiaus) augziliaras ir generalinis vikaras, 1991–1992 m. – Lietuvos vyskupų konferencijos sekretorius.

Sulaukęs 75-erių metų ir 1999 m. liepos 27 d. atsistatydinęs iš pareigų dėl amžiaus, 1999–2008 m., iki gyvenimo pabaigos, jis buvo Kauno arkivyskupijos kurijos vyskupas emeritas, kiek leido jėgos, talkino pastoracijoje Kauno arkivyskupijoje.

Amžininkų prisiminimuose išliko kaip dvasininkas poliglotas, pasižymėjęs pedagoginiais gabumais ir subtiliu humoro jausmu, pats nuolat lavinęsis ir visus skatinęs plėti akiratį.

Mirė 2008 m. lapkričio 12 d. Kaune. Palaidotas Kauno arkikatedros bazilikos šventoriuje. Kapą ženklina paminklinė lenta ant arkikatedros sienos, akmens plokštėje iškaltas įrašas: "Vyskupas / Vladas / Michelevičius / Kauno arkivyskupijos / augziliaras / 1924 VI 08 – 2008 XI 12". Kapavietę dengia masyvi pilko šllifuoto akmens plokštė su iškaltu įrašu: "+ / Deus / pars / hereditatis / meae / Ps. 16".