Stanislovas KRUMPLIAUSKAS
  Gimimo data: 1945-04-24
Gimimo vietovė: Ciciliškių k. (Smalvų parapija, Zarasų r.)

Trumpai:
Kunigas kanauninkas, tikėjimo gynėjas, visuomenininkas

2021-12-14   |   Spausdinti

Tėvai: Ignas Krumpliauskas (1912–2009) – bajoriškos Krumplevskių giminės, žinomos nuo XVIII a. antrosios pusės, atstovas, ir Marija Koreivo-Krumpliauskienė (1914–2004) – žemdirbiai. Brolis Piotras Krumpliauskas (g. 1950 m.).

1953–1959 m. mokėsi Lupenkos (Zarasų r.) septynmetėje mokykloje, 1959–1965 m. baigė Zarasų M. Melnikaitės vidurinę mokyklą (dabar – Zarasų "Ąžuolo" gimnazija). Mokykliniais metais dalyvaudavo rekolekcijose pas kunigą Karolį Garucką SJ (1908–1979) Ceikiniuose (Ignalinos r.).

Mobilizuotas 1966 m. lapkritį, 1966–1969 m. S. Krumpliauskas atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo dalinyje Kaliningrado srityje (Rusija) amunicijos sandėlio sandėlininku.

Demobilizuotas ir grįžęs į Lietuvą, 1969 m. balandį–rugpjūtį jis dirbo Vilniaus odos ir galanterijos fabrike darbininku.

1969–1974 m. jis studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Studijuodamas per atostogas talkino pastoracijoje Daugailių (Utenos r.) parapijoje.

1974 m. balandžio 9 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Romualdas Krikščiūnas įšventino S. Krumpliauską kunigu. Kartu buvo įšventintas ir jo kurso draugas  Algis Baniulis. Tai buvo pirmas viešas kunigų įšventinimas sovietinės okupacijos metais Panevėžyje. Pirmąsias Šv. Mišias aukojo Daugailių (Utenos r.) Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje pas savo dvasios tėvą Petrą Baltušką.

1974–1975 m. S. Krumpliauskas buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras. 1975 m. jis kiek laiko tarnavo ir Papilio (Biržų r.) Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos parapijoje, kur pavadavo susirgusį kleboną Antaną Misevičių. Tarnaudamas Biržų krašte, jis artimai bendravo su Nemunėlio Radviliškyje tremtyje gyvenusiu vyskupu Vincentu Sladkevičiumi.

1977–1982 m. jis buvo Kupiškio Kristaus Dangun Žengimo bažnyčios vikaras, talkino klebonui Klemensui Gutauskui. Kupiškyje jis buvo persekiojamas sovietinio saugumo pareigūnų, baudžiamas administracine tvarka už bažnytinių apeigų organizavimą ir procesijas, už aktyvų darbą su jaunimu, buvo ieškoma progų sukompromituoti ar užverbuoti jauną dvasininką. Kupiškyje jis išugdė ir paruošė kunigystei Salvijų Pranskūną.

Perkeltas 1982 m. rugpjūčio 5 d., 1982–1995 m. jis buvo Papilio (Biržų r.) Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos bažnyčios klebonas ir Kvetkų (Biržų r.) Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, taip pat administravo Kupreliškio (Biržų r.) Šv. arkangelo Mykolo parapiją. Jo iniciatyva Lietuvos krikšto jubiliejui Papilio bažnyčios šventoriuje pastatytas akmeninis kryžius (1987 m.), Marijos metais – Švč. Mergelės Marijos skulptūra ant akmeninio postamento (1988 m.). Ten jis išugdė būsimąjį kunigą Povilą Klezį, buvo jo dvasios tėvas.

1983 m. jis lankėsi Varšuvoje (Lenkija), kur susitiko ir bendravo su kardinolu Stefanu Wiszinskiu. 1993 m. jis dalyvavo Lietuvos dvasininkų kelionėje į Romą.

Nuo 1995 m. gegužės 25 d. S. Krumpliauskas gyveno ir tarnavo Anykščiuose, 1995-2012 m. buvo Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas ir Dabužių (Anykščių r.) Kristaus Žengimo į dangų parapijos administratorius. 1995–2005 m. jis buvo Anykščių dekanato, jungiančio 14 parapijų, vicedekanas, 2005–2012 m. – Anykščių dekanas. Anykščiuose jis ugdė vikarus: 1995–1996 m. – Raimundą Lašinį, 1996–1998 m. – Algirdą Butę, 1998–2005 m. – Simą Maksvytį, 2005–2007 m. – Joną Morkvėną, 2007–2008 m. – Justą Jasėną, 2008–2011 m. – Mangirdą Maasą, 2011–2012 m. – Nerijų Papirtį.

2007 m. S. Krumpliauskas buvo paskirtas Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos kanauninku.

Jis nuosekliai tvarkė ir atnaujino Anykščių bažnyčios pastatą ir aplinką: pakeitė presbiterijos grindis (1995 m.), restauravo interjero ornamentiką (1996 m.), restauravo kleboniją (1998 m.), atnaujino dešiniojo bažnyčios bokšto viršūnę (2004 m.), įrengė grįstus šventoriaus takus ir aikšteles (2006 m.), atnaujino bažnyčios stogų dangą (2008 m.). Jo iniciatyva įrengtas Anykščių bažnyčios pastato išorės apšvietimas, akcentuojantis jos architektūrines formas, jam pritarus sumontuota bažnyčios dešiniojo bokšto laiptinė ir įrengta apžvalgos aikštelė bokšte (2012 m.).

Jis taip pat buvo Anykščių dekanato "Caritas" pirmininkas, Anykščių rajono savivaldybės visuomeninės kultūros tarybos narys. 1995–1997 m. jis dėstė tikybą Anykščių Antano Baranausko vidurinėje mokykloje, vėliau konsultavo mokytojas katechetes. Jis buvo Dabužių kaimo bendruomenės pirmininkas.

S. Krumpliausko iniciatyva Anykščiuose buvo įkurtos katalikiškos jaunimo organizacijos skautai ir maironiečiai, klebonas buvo jų dvasios tėvas, taip pat Anykščių šeimos centro dvasios tėvas. 2011–2013 m. jis buvo Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narys.

S. Krumpliausko iniciatyva iš Didžiosios Britanijos į Anykščių bažnyčią 1998 m. buvo atgabenti ir joje sumontuoti nauji vargonai. Klebonas buvo tarptautinio jaunųjų vargonininkų festivalio, nuo 1999 m. kasmet rugpjūčio pradžioje jo iniciatyva persikeliančio iš Seinų (Lenkija) ir vykstančio Anykščių bažnyčioje, organizatorius, kalėdinių spektaklių ir misterijų bažnyčios erdvėje rengėjas.

Jo rūpesčiu 2005 m. buvo atgaivintas ir kas mėnesį leistas Anykščių parapijos laikraštis "Iš tiesų..." (redaktoriai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis), 2005–2012 m. išleista 70 jo numerių. Jis dalyvavo Pirmajame pasauliniame apaštališkajame Dievo gailestingumo kongrese Vatikane kaip Lietuvos kunigų atstovas (2008 m.).

Nuo 2012 m. iki šiol S. Krumpliauskas yra Dusetų (Zarasų r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Antalieptės (Zarasų r.) Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius. Nuo 2012 m. jis paskirtas Zarasų dekanato vicedekanu. Jo iniciatyva 2012–2013 m. sutaisytas Dusetų bažnyčios stogas ir išorė, atnaujintas interjeras ir klauptai. 2014 m. Dusetose jis iškilmingai paminėjo savo kunigystės 40-metį, pristatydamas kaupiamą jam dovanotų meno kūrinių kolekciją.

S. Krumpliausko rūpesčiu buvo baigtas Antalieptės bažnyčios remontas (2017 m.), restauruota Dusetų Švč. Trejybės bažnyčios varpinė (2018 m.). 2020 m. Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekai jis padovanojo apie 1000 knygų, atvirukų ir paveikslų kolekciją.

Jo rūpesčiu išleista knyga "Dusetų Švč. Trejybės parapijos šimtmečiai", skirta minėtos bažnyčios 500 metų jubiliejui (sudarytoja G. Mičiūnienė, 2021 m.). Jis inicijavo knygos "Žmogaus rankos daro stebuklus", skirtos  vargonų muzikos plėtotei, leidimą, yra jos bendraautoris kartu su G. Mičiūniene.

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras dėl sovietiniu laikotarpiu jo išgyventų persekiojimų pripažino S. Krumpliauską Laisvės kovų dalyviu (2006 m.). Jis  yra Lietuvos  Didžiosios Kunigaikštystės istorinės atminties organizacijų vyriausiasis kapelionas.

S. Krumpliauskas apdovanotas Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos Garbės ženklu "Už nuopelnus Lenkijos kultūrai" (2009 m.). Už Anykščių krašto kultūros tradicijų plėtrą jam suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas (2013 m.). Lietuvos Respublikos 100-mečio proga jis apdovanotas Anykščių rajono savivaldybės "Šimtmečio anykštėno" atminimo ženklu (2018 m.). Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Atminties rūmai jį apdovanojo Šv. Jurgio 1-ojo laipsnio ordinu ir LDK kilmingųjų palikuonio vardine insignija ir dekretu (2019 m.).

Zarasų rajono savivaldybė jam skyrė Dominyko Bukonto premiją už švietėjišką ir kultūrinę veiklą, iniciatyvas, skatinant gimtojo krašto bendruomenės pilietiškumą ir kūrybiškumą, jungimą bendrai kraštotyros ir kultūros paveldo tyrinėjimo veiklai (2021 m.).

Laisvalaikiu mėgsta keliauti ir stebėti žmonių papročius ir kultūrą, taip pat domisi klasikine muzika ir grožine, sielovadine literatūra.

S. Krumpliausko gyvenimas ir veikla pristatyti Vytauto Indrašiaus kunigų biografijų rinkinyje "Doros, šviesos ir tiesos apaštalai" (2003 m.) ir knygoje "Dusetų Švč. Trejybės parapijos šimtmečiai" (2021 m.).