Juozas DAILYDĖ
  Gimimo data: 1941-09-24
Gimimo vietovė: Klabinių k. (Molėtų r.)

Trumpai:
Valstybės tarnautojas, kultūros organizatorius, verslininkas

2022-06-27   |   Spausdinti

Tėvai: Jonas Dailydė (1905–1952) iš Storių – Klabinių dvaro ūkvedys, žemdirbys, ir Jadvyga Žegūnaitė-Dailydienė (1914–1997) – žemdirbė, kulinarė. Augo šešių vaikų šeimoje su dviem broliais ir trim seserimis, buvo vyriausias. Brolis Albinas Dailydė (1947–2009).

Mokėsi Dapkūniškių (Molėtų r.) septynmetėje mokykloje. Anksti netekęs tėvo, nuo paauglystės dirbo namų ūkio darbus, 1957–1958 m. vasaromis dirbo melioracijoje darbininku.

1958–1962 m. J. Dailydė mokėsi  Salų (Rokiškio r.) žemės ūkio technikume, kurį baigė su pagyrimu ir įgijo agronomo specialybę. Mokydamasis jis visą laiką buvo kurso seniūnas, atliko agronomo praktiką Anykščių rajono "Anykščių šilelio" kolūkyje (Keblonys), grojo technikumo kaimo kapeloje akordeonu.

1962 m. nuo birželio iki lapkričio J. Dailydė dirbo Anykščių rajono "Už taiką" kolūkyje (Leliūnai) padalinio vadovu. Leliūnuose jis dalyvavo meno saviveikloje, grojo kaimo kapeloje klarnetu.

1962–1965 m. jis atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, tarnavo kariniuose daliniuose Latvijoje kovinių mašinų mechaniku vairuotoju, buvo instruktorius.

Grįžęs į Lietuvą, 1965–1968 m. J. Dailydė dirbo Anykščių rajono Jakšiškio tarybinio ūkio Jokūbavos skyriaus valdytoju, 1968 m. laikinai ėjo šio tarybinio ūkio direktoriaus pareigas.

1968–1972 m. jis studijavo Aukštojoje partinėje mokykloje Vilniuje, buvo kurso seniūnas, studijas baigė su pagyrimu ir įgijo aukštąjį išsilavinimą.

1972–1984 m. J. Dailydė gyveno ir dirbo Anykščiuose. 1972–1974 m. jis buvo Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komiteto Propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas, 1974–1978 m. – Anykščių rajono Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotojas, 1978–1984 m. –  Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komiteto sekretorius.

Dirbdamas Anykščiuose, jis buvo rajono kultūrinės veiklos organizatorius ir koordinatorius. Jo rūpesčiu 1976 m. Anykščiuose buvo pastatyti nauji Kultūros rūmai, jis buvo vienas iš Žemiečių švenčių organizatorius ir rėmėjas. Kartu su  Terese Mikeliūnaite jis 1982 m. organizavo iškilmingas rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio 100-osios metines, ta proga inicijavo paminklo rašytojui statybą. J. Dailydė, remdamas Petro Vasinausko idėjas, 1978 m. globojo Arklio muziejaus steigimą Niūronyse ir jo veiklos pradžią.

1984–1988 m. J. Dailydė dirbo Kauno rajono Vykdomojo komiteto pirmininku, organizavo naujų infrastruktūros objektų statybas Kauno rajone.

Lietuvos Atgimimo metais anykštėnų iniciatyva J. Dailydė buvo grąžintas į Anykščius, rajono partinėje konferencijoje, vykusioje 1988 m. lapkričio 11–12 dienomis, išrinktas Lietuvos komunistų partijos rajono komiteto nariu ir 1988–1991 m. buvo Lietuvos komunistų partijos Anykščių rajono komiteto pirmasis sekretorius. Jis buvo pirmasis tokias pareigas užėmęs po demokratinių rinkimų ir paskutinis tokias pareigas ėjęs faktinis Anykščių rajono vadovas. J. Dailydė buvo Lietuvos komunistų partijos XIX suvažiavimo (1989 m.) rengėjas, šiame suvažiavime išrinktas nepriklausomos Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto nariu, rengė Sovietų Sąjungos vadovo Michailo Gorbačiovo priėmimą Lietuvoje.

1991 m. likvidavus partijos komitetą, J. Dailydė grįžo į Kauną ir pasitraukė į privatų verslą.

Jis buvo uždarųjų akcinių bendrovių "Abona" (1993–2009 m.) ir "Abona ir partneriai" (2000–2004 m.) (automobilių detalių prekyba, degalinių eksploatavimas) steigėjas ir direktorius, kol šių įmonių veikla buvo nutraukta. Jo iniciatyva Kauno pakraštyje buvo pastatytas ir įrengtas autopaslaugų centras, veikiantis iki šiol. 1998–2005 m. jis buvo uždarosios akcinės bendrovės "Nonparelis" (spaustuvės paslaugos) direktorius. Jis dirbo uždarosios akcinės bendrovės "Gelsvelė" direktoriumi, kol ši įmonė buvo likviduota.

Jis taip pat dirbo akcinėje bendrovėje "Audėjas", buvo "Audėjo prekybos centro" vadovas, organizavo šios įmonės prekybos namų statybą, vėliau buvo šios įmonės konsultantas.

J. Dailydė buvo Lietuvos socialdemokratų partijos narys, šios partijos Kauno rajono skyriaus tarybos narys.

Jis buvo apdovanotas Lietuvos SSR Aukščiausiosios tarybos Prezidiumo Garbės raštu už sėkmingą Anykščių kultūros rūmų statybą (1976 m.).

Laisvalaikiu mėgo skaityti knygas, keliauti, užsiėmė sodininkyste.

Susituokė 1968 m., žmona Bronė Tamošiūnaitė-Dailydienė (g. 1948 m.) iš Jakūnų – medikė. Vaikai: Nerijus Dailydė (g. 1971 m.) – ekonomistas, valstybės tarnautojas, ir Aurimas Dailydė (g. 1978 m.) – verslininkas, bendrovės "Ramiga" direktorius.

Mirė 2015 m. gruodžio 10 d. Kaune. Palaidotas Kavarsko (Anykščių r.) kapinėse Kernagių ir Tamošiūnų giminės kape. Kapą ženklina trys akmeniniai paminklai šeimoms, centrinėje pilko šlifuoto akmens kompozicijoje su kryžiumi įtaisytas įrašas metalinėmis raidėmis: "Dailydės / Juozas 1941–2015".