Bronislovas STRUMILA
  Gimimo data: 1888-00-00

Trumpai:
Kunigas

2019-08-10   |   Spausdinti

Baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją. 1913 m. birželio 23 d. Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas įšventino B. Strumilą subdiakonu, birželio 30 d. – diakonu. 

1914 m. gegužės 31 d. Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius įšventino B. Strumilą kunigu. Kartu buvo įšventinti Zenonas Karečka, Kazimieras Mikelinskas, Povilas Kairys, Mykolas Ruseckas ir kiti kunigai.

Nuo 1914 m. birželio jis kiek laiko tarnavo vikaru Sedoje (Mažeikių r.), vėliau ilgėliau iki 1924 m. jis buvo Papilės (Akmenės r.) parapijos vikaras. 1920 m. nuo rugpjūčio pabaigos iki spalio B. Strumila administravo Papilės parapiją. 1924 m. rugsėjo 19–20 d. rinkimuose Ūkininkų, mažažemių ir bežemių "Vienybės" sąraše jis buvo išrinktas Papilės valsčiaus tarybos nariu, bet iškeltas iš šios parapijos, gruodį iš šių pareigų atsistatydino.

Paskirtas 1924 m. spalį, 1924–1926 m. B. Strumila tarnavo Kavarsko (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru, talkino klebonui Leonui Špakevičiui.

Nuo 1926 m. pradžios jis buvo Lukštų (Rokiškio r.) bažnyčios kuratas, Rokiškio parapijos kunigas filialistas, tęsė naujos Lukštų bažnyčios vidaus įrengimo darbus. 1927 m. birželio 13 d. įsteigus Lukštų Šv. apaštalo evangelisto Jono parapiją, B. Strumila 1927–1930 m. tarnavo pirmuoju Lukštų klebonu, 1928 m. rugpjūčio 18 d. organizavo naujosios bažnyčios šventinimą, dalyvaujant Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui. Nuo 1928 m. jis buvo ir Katalikų veikimo centro Panevėžio rajono Lukštų skyriaus dvasios vadas.

Perkeltas 1930 m. vasarį, 1930–1933 m. B. Strumila tarnavo vikaru Vyžuonose (Utenos r.), 1933–1934 m. buvo Kamajų (Rokiškio r.) vikaras.

Paskirtas 1934 m., apie 1938–1946 m. B. Strumila buvo Velykių (Panevėžio r.) Šv. apaštalo Andriejaus parapijos klebonas. Jo rūpesčiu 1938 m. buvo pastatyta nauja Velykių klebonija, iš senosios klebonijos medžiagos – prieglauda, 1946 m. suremontuota kapinių koplyčia.

Mirė 1957 m. Palaidotas Lėno (Ukmergės r.) bažnyčios šventoriuje. Kapą ženklina akmeninis paminklas-kryžius su iškaltais įrašais: "A+A / Kun. Bronislovas / Strumila / 1888–1957" ir "Ramybėje aš gulsiu ir ramiai ilsėsiuos, / nes Tu, Viešpatie, tobulai sutvirtinai / manyje viltį (Ps.)".