Mykolas KIRKILAS
  Gimimo data: 1911-06-18
Gimimo vietovė: (Biržų r.)

Trumpai:
Kunigas, teologas, visuomenininkas

2021-12-05   |   Spausdinti

Sesuo Marija Kirkilaitė-Vilutienė-Vilutis (g. 1921 m.) – emigrantė JAV.

1936 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyrių 10-ojoje laidoje, įgijo teologo išsilavinimą.

1936 m. gegužės 31 d. Kauno arkikatedroje arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino M. Kirkilą kunigu.

Paskirtas 1936 m. liepos 1 d., 1936–1938 m. M. Kirkilas tarnavo Debeikių (Anykščių r.) Šv. Jono Krikštytojo parapijoje vikaru, talkino klebonui Kazimierui Mikelinskui. Jis buvo Katalikiškojo jaunimo sąjungos "Pavasaris" Debeikių kuopos dvasios vadas.

1939–1944 m. M. Kirkilas buvo Šeduvos (Radviliškio r.) parapijos vikaras.

1944 m. vasarą jis pasitraukė į Vakarus, gyveno Vokietijoje, vėliau įsikūrė JAV, kur liko iki gyvenimo pabaigos, ten buvo žinomas kaip Michael Kirkilas.

1952 m. vasarą, liepą–rugpjūtį, M. Kirkilas buvo Gran Rapidso (Grand Rapids, Mičigano valstija) Šv. Petro ir Povilo parapijos vikaras.

Vėliau jis iki 1990 m. tarnavo Čikagos (Ilinojaus valstija) arkivyskupijos parapijose.

Nuo 1990 m. iki gyvenimo pabaigos M. Kirkilas gyveno Pietų Pasadenoje (South Pasadena, Floridos valstija).

Senatvėje jis buvo laikraščio "XXI amžius" mecenatas.

Mirė 2003 m. lapkričio 7 d. Pietų Pasadenoje (South Pasadena, Floridos valstija, JAV). Palaidotas Čikagos (Ilinojaus valstija) Šv. Kazimiero lietuvių katalikų kapinėse bendrame kunigų kape. Kapą ženklina pilko akmens skulptūrinis paminklas su iškaltais kunigo simbolikos bareljefais ir tekstu: "Dievo / gailestingume / vėl susitiksime", postamente iškalti kape palaidotų kunigų įrašai: "Kun. dr. Andrius / Baltinis / 1909–1975", "Kun. dr. Antanas / Juška / 1913–1977", "Kun. dr. Mykolas / Kirkilas / 1911–2003" ir "Kun. Kazys / Petrauskas / 1910–1975".