Bronius STRAZDAS
  Gimimo data: 1923-04-13
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Kunigas, meno mecenatas

2021-09-15   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Strazdas (1887–1936) – pašto tarnautojas ir Bronislava Andrikonytė-Strazdienė-Vaiciekienė (1899–1981) – giedotoja. Brolis Jonas Strazdas, seserys Ona Strazdaitė-Imbrasienė (g. 1932 m.) ir Stanislava Vaiciekaitė-Salemonienė (g. 1939 m.).

Vaikystę praleido Anykščiuose, anksti pradėjo patarnauti bažnyčioje. Tėvui mirus, nuo 1938 m. užaugo motinos tėviškėje Storių kaime (Anykščių r.) su patėviu Vincentu Vaicieka (1898–1970).

1931–1935 m. B. Strazdas mokėsi Storių ir Anykščių Šv. Kryžiaus kongregacijos vienuolyno pradžios mokyklose, jo pirmieji mokytojai buvo Juzefa Pūslienė ir Pranas Šulga. 1935–1939 m. baigė Anykščių progimnaziją, toliau mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. Ten mokydamasis ir gyvendamas kartu su draugu Jonu Juodeliu apsisprendė pasišvęsti kunigystei, gavo Anykščių klebono Juozapo Čepėno rekomendacijas. 1942–1947 m. baigė studijas Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1947 m. birželio 29 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino B. Strazdą kunigu. Kartu buvo įšventinti dar trys kunigai: Albertas Talačka, Jonas Butkys ir Jonas Juodelis.

1947–1949 m. B. Strazdas buvo vikaras Užpaliuose (Utenos r.), talkino parapijos administratoriui Antanui Pauriui. 1949–1950 m. jis tarnavo vikaru Šimonyse (Kupiškio r.), 1950–1957 m. buvo vikaras Rokiškyje, kur talkino kurso draugui klebonui Albertui Talačkai.

1957–1962 m. B. Strazdas tarnavo Vadoklių (Panevėžio r.) Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu.

1962–1970 m. jis buvo Salako (Zarasų r.) Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapijos klebonas. Salako bažnyčios šventoriuje pastatė koplytėlę su Kristaus skulptūra. Koplytėlės statybai 1967–1968 m. pats B. Strazdas iš parapijiečių surinko ir panaudojo 117 girnapusių. Jo iniciatyva buvo perkabinti Salako bažnyčios varpai, kad garsiau skambėtų.

1970–1985 m. B. Strazdas buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas ir Biržų dekanato dekanas. Jis įvedė Giesmių švenčių tradiciją Biržuose – ji kasmet vyksta paskutinį rugpjūčio sekmadienį. B. Strazdo iniciatyva Biržų bažnyčios šventoriuje buvo pastatyta Antano Kmieliausko skulptūra "Gerasis Ganytojas", po mirties tapusi jo antkapiniu paminklu. Jo rūpesčiu Biržų parapija 1994 m. atgavo pastatą, kuriame iki sovietinės okupacijos veikė Šv. Vincento Pauliečio draugijos senelių prieglauda, jame 1997 m. buvo vėl atkurta senelių namų veikla.

Dėl pašlijusios sveikatos nuo 1985 m. rugsėjo 20 d. iki gyvenimo pabaigos jis buvo Biržų parapijos Garbės klebonas ir Biržų dekanas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys. Iki senatvės jis rašė ir publikavo Biržų spaudoje rašinius, skirtus katalikiškoms šventėms paminėti, domėjosi daile ir rinko Rūpintojėlių atvaizdus.

B. Strazdas mėgo bendrauti su mokslo žmonėmis, šviesiomis asmenybėmis, gerai sutarė su Biržų reformatais. Per vienuolika metų kamavusią ligą jam teko patirti daug kančių, bet kunigas išlaikė šviesų protą, rūpinosi bažnyčios bei tikinčiųjų reikalais.

Sovietmečiu B. Strazdo iniciatyva jo gimtinės Anykščių Šv. Mato bažnyčia pasipildė meno kūriniais.

Jo pageidavimu skulptorius Leonas Žuklys sukūrė kunigo ir poeto Klemenso Kairio bareljefą (1982 m.), o tautodailininkas Liudas Tarabilda įmontavo jį į savo raižiniais papuoštą lentą. Šį kūrinį B. Strazdas dovanojo Anykščių bažnyčiai, taip pat testamentu paliko du paveikslus.

Skulptorius Antanas Kmieliauskas (1932–2019) pagal B. Strazdo sumanymą slapta sukūrė paminklą žymiųjų anykštėnų tėvams atminti. B. Strazdas kartu su kunigu Jonu Juodeliu rėmė šios skulptūros "Šventoji šeima" gaminimą, kol ji buvo pastatyta Anykščių Šv. Mato bažnyčios šventoriuje (1986 m.).

1991 m., jau sunkiai sirgdamas, B. Strazdas parėmė koplytstulpio atstatymą Storių kaime ir pats jį pašventino.

Visą gyvenimą kunigas rinko atsiminimus apie Anykščių kraštą, laiškus ir garso įrašus. Atgimimo metais, jau sunkiai sirgdamas, B. Strazdas rėmė Anykščių krašto laikraščių "Žiburys" ir "Kregždutė" leidybą, rašė žurnalui "Anykščiai".

Mirė 1996 m. rugpjūčio 14 d. Biržuose. Palaidotas Biržų bažnyčios šventoriuje. Jo ir šalia palaidoto kunigo Juozapo Laniausko (1892–1976) kapus ženklina dailininko Antano Kmieliausko akmeninė skulptūra "Gerasis Ganytojas", B. Strazdo kairiąją kapavietę dengia šlifuoto tamsaus akmens plokštė su įrašu: "Biržų / klebonas ir dekanas / Bronius / Strazdas / 1923–1996 / – Aš atėjau įžiebti žemėje / ugnies ir taip norėčiau, kad / ji jau liepsnotų! / Lk 12, 49".

Kraštotyrininkai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis sudarė ir išleido atsiminimų ir publicistikos knygą "Kunigas Bronius Strazdas" (2005 m.).

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje Anykščiuose saugomas B. Strazdo rankraščių ir spaudos rinkinių fondo fragmentas.