Zenonas BENIULIS
  Gimimo data: 1921-12-05
Gimimo vietovė: Armeniškių k. (Jurbarko r.)

Trumpai:
Agronomas, literatas poetas

2016-06-29   |   Spausdinti

Tėvai: Stanislovas Beniulis (1893–1949) – žemdirbys ūkininkas, turėjo 19 hektarų žemės, 1924–1928 ir 1929–1936 m. Seredžiaus valsčiaus viršaitis, 1948–1949 m. tremtinys Krasnojarsko krašte, miręs tremtyje, ir Elena (Elžbieta) Beniulienė (1893–1951) – žemdirbė ūkininkė, 1948–1951 m. tremtinė Krasnojarsko krašte, mirusi tremtyje. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem seserimis. Seserys: Bronė Beniulytė (1917–2008) – 1948–1957 m. tremtinė Krasnojarsko krašte ir Jadvyga Beniulytė (1920–2007) – pedagogė, 1948–1957 m. tremtinė Krasnojarsko krašte, ekonomistė.

Baigė Klausučių (Jurbarko r.) pradžios mokyklą, toliau mokėsi Raseinių žemės ūkio mokykloje. Ją baigęs, rengėsi ūkininkauti tėvų ūkyje.

1940 m., vengdamas tarnybos sovietų kariuomenėje, Z. Beniulis įstojo į Belvederio (Jurbarko r.) pienininkystės technikumą ir jį baigė. 1946–1948 m. jis studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje Kaune agronomiją.

1948 m. gegužės 22 d. tėvus ir seseris ištrėmus į Sibirą, studijas aukštojoje mokykloje jis turėjo mesti ir, tik slapstydamasis ir keisdamas gyvenamąją vietą, pats išvengė tremties.

1948–1949 m. Z. Beniulis dirbo Vilniaus ir Pajūrio (Šilalės r.) pieninėse.

1949 m. kovą atvykęs į Naujuosius Elmininkus (Anykščių r.), jis 1949–1953 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės  instituto Elmininkų bandymų stotyje ūkvedžiu.

1953–1962 m. Z. Beniulis gyveno Radviliškyje ir dirbo Radviliškio pieninėje meistru. Ten gyvendamas, jis neakivaizdžiai baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo agronomo išsilavinimą.

1962 m. įkūrus Elmininkų bandymų stoties eksperimentinį ūkį, prof. Petro Vasinausko raginamas, apie 1962 m. Z. Beniulis grįžo į ankstesnę savo darbovietę ir vėl apsigyveno Naujuosiuose Elmininkuose (Anykščių r.), kur liko iki gyvenimo pabaigos.

1962–1969 m. jis dirbo Elmininkų bandymų stoties eksperimentinio ūkio vyriausiuoju agronomu. Apie 1969–1970 m. pakeitęs darbovietę, iki 1976 m. jis buvo "Bolševiko" kolūkio (Senieji Elmininkai) vyriausiasis agronomas. 1976 m. likvidavus šį ūkį, nuo 1976 m. iki pensijos – Elmininkų bandymų stoties eksperimentinio ūkio vyriausiuoju agronomu, kiek laiko buvo ūkio direktoriaus pavaduotojas.

Jis pasižymėjo kaip rūpestingas ir sumanus specialistas, sugebėjęs panaudoti vietinių žemių galimybę duoti didesnį derlių ir taip leidęs prasigyventi ūkio darbininkams. Z. Beniulis labai domėjosi žemės ūkio mokslo naujovėmis, namuose buvo sukaupęs visą naujausią literatūrą agronominiais klausimais. Už augalininkystės rezultatus jo dėka ūkis gaudavo apdovanojimus. 

1988 m. Lietuvos Atgimimą Z. Beniulis pasitiko savo patriotiniais eilėraščiais. Jis dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio veikloje, 1988–1989 m. buvo pirmosios Sąjūdžio Anykščių rajono tarybos narys. Nuo 1992 m. iki gyvenimo pabaigos jis buvo pirmosios Nepriklausomoje Lietuvoje išrinktos Anykščių parapijos tarybos narys.

Vykstant Sąjūdžio mitingams Anykščių krašte, Z. Beniulis juose skaitydavo savo patriotines eiles apie laisvę ir nepriklausomą Lietuvą, apie laiką nusimesti okupantų jungą, "miško brolių" kovas. Jis buvo pirmasis ir kiek laiko vienintelis Anykščių krašto poetas, atskleidęs slaptus savo patriotinės kūrybos puslapius.

Iki to laiko jis niekur nebuvo skelbęs savo kūrybos, tik laisvalaikiu eiliavo savo malonumui. Apie šį jo pomėgį žinojo tik jo artimieji ir patys geriausi bei patikimiausi bičiuliai, apsaugoję kūrėją nuo sovietinės valdžios represijų.

Lietuvos Atgimimą eilėmis pasveikinusio Z. Beniulio kūriniai buvo išspausdinti rinktinėje "Eiliavimai", anykštėnų literatų kūrybos rinktinėje "Marčiupys", anykštėnų Sąjūdžio leidinyje "Žiburys". Z. Beniulis ruošėsi sudaryti ir išleisti savo kūrybos rinktinę, užrašė dalį savo kūrybos, bet baigti darbo nespėjo.

Susituokė 1953 m. liepos 16 d. Vilniaus Šv. Onos bažnyčioje, žmona Aldona Valašinaitė-Beniulienė (1931–2012) iš Narteikių (Pasvalio r.). Vaikai: Rimvydas Beniulis (g. 1955 m.) – verslininkas, Danguolė Beniulytė-Kirvaitienė (g. 1956 m.) – ekonomistė.

Mirė 1996 m. spalio 5 d. Naujuosiuose Elmininkuose (Anykščių r.). Palaidotas Anykščių naujosiose kapinėse.

Anykščių literatų klubas "Marčiupys" jau po Z. Beniulio mirties parengė ir išleido jo viso gyvenimo poetinės kūrybos rinktinę "Ilgai slėptos eilės" (sudarytojas Algirdas Ražinskas, 2003 m.).