Julijonas Kęstutis LASKAUSKAS
  Gimimo data: 1922-12-08
Gimimo vietovė: Lagedžių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Žurnalistas, švietėjas, visuomenininkas

2022-10-12   |   Spausdinti

Tėvai: Adomas Laskauskas (1887–1969) – kariškis, gydytojas, visuomenininkas, ir Barbora Indziulaitė-Laskauskienė (1899–1928) – medikė. Pusbrolis (tėvo sesers sūnus) Vytautas Kaikaris (1912–1982) – mokslininkas chemikas.

1923 m. kovo 14 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo klebonas Juozapas Butėnas, krikštatėviais buvo Juozas Laskauskas ir Ema Paukštienė.

Motinai anksti mirus nuo džiovos, užaugo vienturtis vaikas su tėvu Anykščiuose, baigė 4 klases vidurinėje mokykloje. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, baigė Kauno "Aušros" berniukų gimnaziją. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete.

1942–1944 m. J. K. Laskauskas dirbo Hopenų šeimos vaistinėje Anykščiuose techniku, laisvalaikiu vaidino mėgėjų teatro pastatymuose.

1944 m. su tėvu jis pasitraukė į Vakarus, gyveno Ingolstadto pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, netoli Miuncheno. 1944–1949 m. jis dirbo įvairius darbus UNRRA (Jungtinių Tautų pagalbos ir atstatymo administracijoje). Stovykloje J. K. Laskauskas atkūrė skautų organizaciją, buvo tunto adjutantas, paskautininkis, vadovavo Vyčių būreliui, 1946–1949 m. vaidino dramos mėgėjų spektakliuose.

1949 m. persikėlęs į JAV, J. K. Laskauskas su tėvu apsistojo Baltimorėje (Merilando valstija), kur pasiliko iki gyvenimo pabaigos.

1953–1987 m. J. K. Laskauskas dirbo mėsos gaminių ir prieskonių pramonės įmonėse, buvo padalinio vadovas.

Tuo pačiu metu nuo 1953 m. jis pusę šimtmečio buvo Baltimorės lietuvių radijo valandėlės rengėjas ir vedėjas, pagrindinis lietuvių bendruomenės veiklos organizatorius šiame JAV regione. Už šią veiklą jis buvo apdovanotas JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos premija (1991 m.).

J. K. Laskauskas dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės veikloje, buvo vienas iš Lietuvių namų direktorių. 1982 m. savo namuose jis įrengė specialų telefoną, kuriuo buvo galima sužinoti lietuvių gyvenimo naujienas.

Po ilgos pertraukos J. K. Laskauskas Lietuvą vėl aplankė 1992 m., nuo to laiko, kiek jėgos leido, čia viešėdavo dažnai.

2001 m. rugsėjo 13 d. mirus žmonai, artimųjų aukas, skirtas jos atminimui, J. K. Laskauskas pervedė į paminklo Laisvei statybos Anykščiuose fondą.

J. K. Laskauskas apdovanotas ordino "Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi (2006 m.).

Vedė 1949 m. rugsėjo 17 d., žmona Valerija Liusė Lapaitė-Laskauskienė (1925–2001) – buhalterė. Liko našlys. Dukterys Ona Laskauskaitė-Beares ir Regina Laskauskaitė-Sajauskas, sūnus Romas Laskauskas.

Mirė 2013 m. spalio 7 d. Baltimorėje (JAV). Palaidotas Baltimorės Loudon Park kapinėse šeimos kape.