Antanas BANĖNAS
  Gimimo data: 1897-02-02
Gimimo vietovė: Užunvėžių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kariškis pulkininkas, inžinierius energetikas

2023-02-18   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1897 m. vasario 15 d.

Broliai: Jonas Banėnas – verslininkas matininkas, hidroenergetikas, ir Juozas Banėnas (1898–1983) – emigrantas JAV. Sūnėnas (brolio Jono sūnus) Jonas Banėnas (g. 1941 m.) – inžinierius geologas.

Augo Ukrainoje, 1914 m. baigė Poltavos gimnaziją. Studijavo Sankt Peterburgo (Rusija) politechnikos institute elektrotechnikos inžineriją, baigė Elektrotechnikos karo kolegiją, kartu įgydamas ir karininko laipsnį. Buvo mobilizuotas į tarnybą Rusijos kariuomenėje, bet po revoliucijos grįžo į Lietuvą.

1919 m. gegužės 28 d. A. Banėnas buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę.  

1919–1922 m. jis tarnavo Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Technikos skyriuje (nuo 1920 m. – Karo technikos valdyboje), nuo 1919 m. spalio 7 d. buvo vyresnysis leitenantas, nuo 1920 m. spalio 25 d. – kapitonas.

Paskirtas 1922 m. birželio 17 d., 1922–1924 m. A. Banėnas buvo Karo technikos valdybos ryšių skyriaus viršininkas. Perkeltas 1924 m. vasario 23 d., 1924–1926 m. jis buvo Generalinio štabo ryšių skyriaus viršininkas.

1923–1924 m. jis studijavo Lietuvos universitete Kaune teisę. Gavęs Krašto apsaugos ministerijos stipendiją, 1925 m. kovo–lapkričio mėnesiais jis studijavo Paryžiaus (Prancūzija) inžinerijos karo mokykloje, nuo 1925 m. gegužės buvo majoras.
 
Grįžęs po studijų Prancūzijoje, 1926–1935 m. A. Banėnas dėstė elektrotechniką Aukštuosiuose karo technikos kursuose, nuo 1934 m. sausio 10 d. buvo Elektrotechnikos kabineto vedėjas. 1935 m. liepos 19 d. jam buvo suteiktas pulkininko karinis laipsnis.

Paskirtas 1935 m. liepos 19 d., 1935–1940 m. jis buvo Karo technikos valdybos Tyrimų komisijos pirmininkas. 1935–1939 m. jis projektavo mažo galingumo jėgaines kariuomenės remonto dirbtuvėms bei laboratorijoms.

1936–1940 m. A. Banėnas buvo Lietuvos Respublikos Energijos komiteto narys nuo pat šio komiteto įsteigimo, rengė Lietuvos elektrifikavimo planą.

Nuo jaunystės domėdamasis hidroenergetika, 1923 m. jis tyrė Nemuno kilpos aukščiau Birštono hidroenergijos panaudojimo "tunelio" variantą.

Netoli savo gimtinės, Kurklių valsčiaus Gabrėlų kaime, prie Nevėžos upelės, 1936–1937 m. jis pastatė ir paleido pirmąją Nepriklausomoje Lietuvoje pradėjusią veikti automatinę hidroelektrinę –45 kW galios 5,5 metro kritimo, su žemės pylimu. A. Banėnas buvo šios elektrinės statybos vadovas. 1936 m. pabaigoje netoli elektrinės jo iniciatyva buvo pastatytas ir elektrinis ūkinis malūnas su nedidele lentpjūve.

Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu likviduojant Lietuvos kariuomenę, 1940 m. rugsėjo 11 d. A. Banėnas buvo paskirtas Raudonosios armijos 29-ojo šaulių teritorinio korpuso ryšių viršininku, bet 1940 m. pabaigoje išleistas į atsargą. Pasitraukęs iš karinės tarnybos, 1940–1941 m. jis dirbo Rėkyvos (Šiaulių r.) elektros jėgainės prižiūrėtoju, 1941–1944 m. buvo Ukmergės elektros stoties viršininkas.

1944 m. A. Banėnas pasitraukė į Vokietiją. 1947–1949 m. jis prižiūrėjo JAV kariuomenės elektrinę Vakarų Vokietijoje.

1949 m. A. Banėnas persikėlė gyventi į JAV. 1949 m. jis gyveno Filadelfijoje (Philadelphia, Pensilvanijos valstija), nuo 1950 m. iki senatvės – Detroite (Mičigano valstija). Amerikoje jis dirbo architektūros bendrovėse, projektuodamas elektros įrenginius įvairiems pastatams.

A. Banėnas buvo ateitininkas, Lietuvių karių veteranų sąjungos "Ramovė" Detroito skyriaus narys, keletą metų iki 1963 m. – šio skyriaus valdybos narys ir pirmininkas.

Susirgęs nuo 1975 m. pavasario jis įsikūrė Palaimintojo Jurgio Matulaičio globos namuose Putname (Konektikuto valstija, JAV), kur buvo slaugomas.

Nepriklausomoje Lietuvoje A. Banėnas buvo apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 4 laipsnio ordinu – Karininko kryžiumi (1928 m.), Vytauto Didžiojo 3 laipsnio ordinu – Komandoro kryžiumi (1935 m.) ir Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928 m.).

Susituokė 1929 m., žmona Amelija Matukaitė-Banėnienė (1901–1991).

Mirė 1979 m. kovo 11 d. Putname (Konektikuto valstija, JAV). Palaidotas Putnamo Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų vienuolyno Dangaus Vartų kapinėse.

A. Banėno gyvenimas ir veikla pristatoma informacinio leidinio "Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953" 2-ajame tome (2002 m.) ir tęstinio leidinio "Lietuvos energetika" 6-ajame tome "Lietuvos energetika iki 1944 m." (2017 m.).