Vladas BANIŪNAS
  Gimimo data: 1907-06-08
Gimimo vietovė: Vaišviliškių k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Mokslininkas agronomas

2016-04-05   |   Spausdinti

Tėvai: Antanas Baniūnas (1869–1936) iš Vaišviliškių ir Benedikta Palubinskaitė-Baniūnienė (1885 – po 1936) iš Vaišviliškių – žemdirbiai ūkininkai. Buvo vyriausias vaikas šeimoje. Broliai ir seserys: Justinas Baniūnas (1909–1911) – mirė vaikystėje, Anelė Baniūnaitė-Buliuolienė (1910–?), Antanas Baniūnas, Simonas Baniūnas, Ona Baniūnaitė, Stanislava Baniūnaitė.

1907 m. birželio 11 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Jurgis Gogelis.

Baigė pradžios mokyklą. Mokėsi Utenos ir Ukmergės gimnazijose.

Neturėdamas lėšų studijoms, V. Baniūnas 1925–1930 m. dirbo mokytoju pradžios mokyklose, buvo mokyklų vedėjas.

1930–1935 m. jis studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje Dotnuvoje agronomiją, įgijo agronomo išsilavinimą.

1935–1942 m. V. Baniūnas dirbo Kėdainių apskrities agronomų įstaigoje agronomu. 1942 m. pavasarį grįžęs į gimtinę, 1942–1945 m. jis dirbo Elmininkų bandymų stoties vedėju, 1945–1946 m. buvo Elmininkų bandymų stoties direktorius – antrasis šios naujos mokslo įstaigos vadovas, pasižymėjęs gebėjimu sukurti jaukią darbo atmosferą.

1946 m. rugpjūtį V. Baniūnas persikėlė į Pasvalio rajoną ir ten daugiau 40 savo gyvenimo metų skyrė mokslo tiriamajam darbui. 

1946–1959 m. V. Baniūnas buvo Joniškėlio (Pasvalio r.) bandymų stoties mokslinis bendradarbis, 1959–1962 m. dirbo Lietuvos žemdirbystės instituto Joniškėlio filiale moksliniu bendradarbiu, nuo 1962 m. buvo vyresnysis mokslinis bendradarbis, kol išėjo į pensiją.

1963 m. jis apsigynė disertaciją dobilų ir liucernos auginimo klausimais, buvo žemės ūkio mokslų kandidatas.

Dirbdamas mokslinį darbą Joniškėlio bandymų stotyje, V. Baniūnas tyrinėjo žemės dirbimo ir žalienų ūkio sritis, atliko daug bandymų, sukaupė gausią mokslinę medžiagą, parašė daug mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių.

V. Baniūnui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio agronomo garbės vardas (1977 m.).

Buvo vedęs, žmona Antanina Baniūnienė. Užaugino tris vaikus: Nijolė Anelė Baniūnaitė-Šiaučiūnienė (g. 1940 m.), Rimgaudas Baniūnas ir Vygandas Baniūnas (g. 1965 m.) – mokslininkas agronomas, vadybininkas.

Mirė apie 1989 m.