Vytas MACYS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Macijauskas
Gimimo data: 1919-01-17
Gimimo vietovė: Peniankų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Pedagogas, verslininkas, visuomenininkas

2022-09-01   |   Spausdinti

Tėvai: Eduardas Macijauskas – tarnautojas raštininkas ir Stanislava Jatautaitė-Macijauskienė. Brolis Edvardas Jonas Macijauskas (1923–?).

1919 m. sausio 27 d. Andrioniškio bažnyčioje jį pakrikštijo šios bažnyčios kuratas Pranciškus Mirskis.

Tėvams persikėlus, nuo vaikystės augo Andrioniškyje.

1940 m. baigė Panevėžio gimnaziją. 1942 m. baigė studijas Vilniaus pedagoginiame institute, įgijo mokytojo išsilavinimą. Studijuodamas Vilniuje dalyvavo meno saviveikloje: vaidino G. Veličkos "Lietuviškose vestuvėse", dainavo A. Mikulskio ir A. Sodeikos chore.

1942–1944 m. V. Macijauskas dirbo Kauno "Aušros" berniukų gimnazijoje mokytoju. Tuo pačiu metu jis buvo pradėjęs studijuoti Vytauto Didžiojo universitete.

1944 m. V. Macijauskas pasitraukė į Vakarus, apsistojo Seligenstadte, dirbo UNRRA (Jungtinių Tautų pagalbos ir atstatymo administracijos) Socialinių reikalų įstaigos tarnautoju, vėliau buvo IRO (Tarptautinės pabėgėlių organizacijos) vaikų aprūpinimo tarnautojas. Jis įsteigė jūrų skautų būrį "Šarūnas" ir jam vadovavo, dainavo chore "Dainava", vėliau – Lietuvių tautiniame ansamblyje.

V. Macijauskas taip pat bendradarbiavo lietuvių stovyklos biuletenyje "Dienos žinios" ir jį redagavo, rašė "Tėviškės garsui". 

1949 m. V. Macys išvyko į JAV, apsigyveno Čikagoje (Ilinojaus valstija), kiek laiko taip pat gyveno ir dirbo Toronte (Kanada).

Jis dirbo dangoraižių aptarnavimo bendrovėje "Consumers Building" administratoriaus asistentu, kol 1986 m. išėjo į pensiją. Dirbdamas lankė Daly koledžą, įgijo verslo administravimo išsilavinimą.

Nuo 1986 m. iki šiol V. Macys yra įsikūręs Sani Hilse (Sunny Hills, Floridos valstija).

Jis aktyviai dalyvavo JAV Lietuvių bendruomenės veikloje, buvo apylinkės valdybos narys, sekretorius ir pirmininkas. Jis taip pat dainavo chore "Antroji jaunystė", dešimt metų buvo šio choro valdybos pirmininkas. Dabar V. Macys yra Lietuvių fondo rėmėjas.

V. Macys bendradarbiavo "Skautų aide", "Drauge", "Pasaulio lietuvyje". Amerikos laikraščiuose ("The News Herald" ir kituose) jis pateikė informacijos apie Lietuvos įvykius. BBC televizijoje ir "National Public Radio" laidose V. Macys pasakojo apie 1991 m. sausio įvykius Vilniuje.

Susituokė 1951 m., žmona Stasė Vitkauskaitė-Macienė-Stella S. Macys (1922–2010). Liko našlys. Sūnus Richard V. Macys (g. 1960 m.), dukterys: Mary Jūratė Macytė-Macys (g. 1955 m.) – vienuolė, psichologė, ir Victoria Rima Macytė-Concannon (g. 1957 m.).