Jonas GLIAUDELIS
  Gimimo data: 1912-04-03
Gimimo vietovė: Klykūnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Veterinarijos gydytojas, kariškis, visuomenininkas, mecenatas

2024-03-22   |   Spausdinti

Tėvai: Karolis Gliaudelis (1857–1935) ir Karolina Vanagaitė-Gliaudelienė (1871–1935) – valstiečiai žemdirbiai. Augo penkių vaikų šeimoje su dviem seserimis ir dviem broliais, buvo jauniausias, dar keturi vaikai mirė maži. Broliai ir seserys: Julijona Gliaudelytė (1897–1897) – mirė kūdikystėje, Anicetas Gliaudelis (1898–1900) – mirė vaikystėje, Vincentas Gliaudelis (1899–?) – žemdirbys, Ona Gliaudelytė (1901–?), dvyniai Antanas Gliaudelis (1903–1904) ir Juozas Gliaudelis (1903–1903) – mirė kūdikystėje, Teklė Gliaudelytė (1904–1966) ir Kazimieras Gliaudelis (1907–1938) – kariškis, žuvo Lietuvos kariuomenėje. Giminaitis (tėvo sesers Grasildos anūkas) Domas Butėnas (1926–2011) – mokslininkas istorikas.

1912 m. balandžio 8 d. Anykščių bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Jonas Šinkūnas.

Mokėsi Anykščių vidurinėje mokykloje, baigė Ukmergės gimnaziją. Nuo 1934 m. studijavo Telšių kunigų seminarijoje, bet ją paliko nebaigęs. Buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, metus mokėsi Karo mokykloje Kaune, ją baigęs gavo jaunesniojo leitenanto karinį laipsnį ir išėjo į atsargą.

J. Gliaudelis baigė mokytojų kursus, kiek laiko dirbo mokytoju, taupydamas lėšas ir ruošdamasis studijoms.

1940–1944 m. J. Gliaudelis studijavo Kauno veterinarijos akademijoje, bet dėl karo studijos nutrūko.

1944 m. jis pasitraukė į Vakarus, įsikūrė Vokietijoje. 1944–1947 m. jis tęsė studijas Hanoverio universitete, įgijo veterinarijos gydytojo išsilavinimą.

1950 m. J. Gliaudelis išvyko į JAV ir kaip John Gliaudelis apsigyveno Niujorke, mokėsi anglų kalbos ir ruošėsi valstybiniams egzaminams, kuriuos išlaikė Indianos ir Ilinojaus valstijose.

Jis dirbo federalinės valdžios tarnybose Čikagoje, Auroroje ir South Hollande (Ilinojaus valstija) bei kitur. Dėl pablogėjusios sveikatos jis išėjo į ankstyvą pensiją ir apsigyveno Čikagos priemiestyje Oak Lawne, kur aktyviai dalyvavo Amerikos lietuvių kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje.

J. Gliaudelis buvo ateitininkas, Amerikos lietuvių bendruomenės narys, dalyvavo Čikagos lietuvių choro "Pirmyn" veikloje, kur ėjo įvairias pareigas.

Jis asmeninėmis lėšomis rėmė laikraščio "Draugas" ir žurnalo "Ateitis" literatūros konkursus.

Buvo vedęs, žmona Janina Gliaudelienė-Jane Z. Gliaudelis (1916–1999) – gydytoja. Vaikų nesulaukė.

Mirė 1978 m. gruodžio 18 d. Čikagoje (Ilinojaus valstija). Palaidotas Čikagos Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Savo palikimą – 158 tūkst. JAV dolerių – J. Gliaudelis testamentu paskyrė Lietuvių fondui lietuvių švietimui ir kultūrai ugdyti. Tai buvo didžiausias kada nors šio fondo gautas aukojimas.