Steponas Jurgis GAILIUŠIS
  Gimimo data: 1912-03-20
Gimimo vietovė: Umėnų k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Kunigas teologas, vienuolis pranciškonas, leidėjas

2022-03-31   |   Spausdinti

Tėvai: Jurgis Gailiušis ir Domicelė Pajuodytė-Gailiušienė (1880–1940) – valstiečiai žemdirbiai. Augo dešimties vaikų šeimoje, trys vaikai mirė vaikystėje. Broliai ir seserys: Povilas Gailiušis (1900–?), Julija Gailiušytė (1902–?), Ona Gailiušytė (1904–1980) – vienuolė, Veronika Gailiušytė (1906–?), Anelė Gailiušytė (1908–1975) – vienuolė, Bronislava Gailiušytė (1910–1970) – vienuolė, Stanislava Gailiušytė (1914–?), Bronislovas Gailiušis (1916–?) ir Domicelė Gailiušytė (1920–2017) – pedagogė prancūzų kalbos mokytoja, vienuolė.

1912 m. kovo 22 d. Troškūnų bažnyčioje jį pakrikštijo jos vikaras Juozapas Adomavičius, krikštatėviai buvo Jonas Samuolis ir jo žmona Pranciška Samuolienė.

Mokėsi Panevėžio ir Kretingos pranciškonų gimnazijose. Studijavo Kauno kunigų seminarijoje, 1934 m. įstojo į pranciškonus, nuo to laiko – tėvas Jurgis Gailiušis OFM. 1937–1940 m. baigė Florencijos (Italija) pranciškonų kunigų seminariją. 1939 m. Alvernos kalno vienuolyne jis davė amžinuosius vienuolio pranciškono įžadus.

1940 m. rugpjūčio 11 d. Kretingoje Telšių vyskupas Vincentas Borisevičius įšventino S. Gailiušį kunigu.

1940–1942 m. jis tęsė studijas ir baigė Miuncheno (Vokietija) aukštąją teologijos mokyklą, įgijo aukštąjį teologinį išsilavinimą.

1943–1944 m. S. Gailiušis buvo Kretingos parapijos vikaras ir Pajūrio (Šilalės r.) konvento laikinasis gvardijonas, Kretingos gvardijono patarėjas, misijų vedėjas, taip pat dėstė tikybą mokyklose.

1944 m. jis pasitraukė į Vokietiją. 1945–1947 m. S. Gailiušis buvo lietuvių karo pabėgėlių stovyklos Hesene (Hessen, Bavarija, Vokietija) kapelionas.

1947 m. jis persikėlė į JAV, kur buvo paskirtas sielovados darbui, aplankė visas didžiąsias lietuvių kolonijas. 1949 m. jis trumpai dirbo Vinipego (Winnipeg, Kanada) lietuvių kapelionu, buvo misijų vedėjas.

1949–1967 m. S. Gailiušis buvo Kenebankporto (Kennebunkport, Meino valstija, JAV) vienuolyno viršininkas, vėliau iki gyvenimo pabaigos rezidavo šiame vienuolyne.

1952–1955, 1955–1958, 1959–1964, po pertraukos 1970–1973, 1973–1976 ir 1976–1979 m. S. Gailiušis buvo šešiskart renkamas JAV ir Kanados lietuvių pranciškonų Šv. Kazimiero provincijos provincijolu, jis dalyvavo keturiose Pranciškonų ordino generalinėse kapitulose, dar 10 metų buvo provinciolo patarėjas.

1953 m. kardinolo Jokūbo McGuigano pakviestas Toronte jis įsteigė Pranciškonų vienuolyną ir lietuvių katalikų Prisikėlimo parapiją. Nupirkęs žemės sklypą prie Vasagos ežero, jis įrengė Toronto lietuvių bendruomenės vaikų vasaros stovyklą.

Vėliau, 1958 m., jis įsteigė vienuolynus Ročesteryje (Rochester, Niujorko valstija) ir Bridžvilyje (Bridgeville, Pensilvanijos valstija), o 1975 m. – St. Petersburge (Floridos valstija).

1956 m. S. Gailiušis Kenebankporte įkūrė Šv. Antano lietuvių berniukų gimnaziją ir 1956–1963 m. buvo jos rektorius, pastatė ir įrengė gimnazijos pastatus. 1964 m. jis pastatydino gimnazijos koplyčią (architektas A. Kulpavičius, dailininkas V. K. Jonynas).

Jo rūpesčiu Šv. Jono katalikiškose kapinėse Middle Village (Niujorko valstija, JAV) buvo gautas privatus sklypas vienuoliams pranciškonams, čia įrengtos ir veikia pranciškonų kapinės.

1970 m. S. Gailiušis įsteigė mažąją Šv. Kazimiero pranciškonų provinciją, o 1976 m. prie vienuolyno Brukline (Brooklyn, Niujorko valstija) jis įkūrė Adomo Galdiko dailės galeriją. Jis rūpinosi žurnalų "Aidai", "Darbininkas", "Šv. Pranciškaus Varpelis" ir knygų leidyba.

S. Gailiušis išleido kelias knygas (apmąstymų rinkinys "Serafiškuoju keliu", maldaknygė), lietuvių dailininkų albumą "Art Collection".

Mirė 2002 m. rugpjūčio 29 d. Kenebankporte (Kennebunkport, Meino valstija, JAV). Palaidotas Middle Village kapinėse brolių pranciškonų kapavietėje (Niujorko valstija, JAV).