Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Irma RANDAKEVIČIENĖ
2020-05-11

Vardas: Irma
Pavardė: RANDAKEVIČIENĖ
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Girniukaitytė
Gimimo data: 1973-09-13
Gimimo vieta: Panevėžys

Trumpai:
Mokslininkė teisininkė, teisėja, literatė prozininkė ir poetė, kraštotyrininkė


Tėvai: Romualdas Girniukaitis – statybininkas ir Vida Genė Mickutė-Girniukaitienė (g. 1949 m.) – medikė. Augo dviejų vaikų šeimoje, brolis Gintaras Girniukaitis (g. 1983 m.) – žemdirbys ūkininkas.

Tėvams persikėlus, vaikystę praleido Anykščiuose ir pas senelę Anelę Mickienę Visėtiškėse (Anykščių r.).

1980–1985 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1985–1991 m. tęsė mokslą ir baigė Anykščių 3-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla). 1991–1998 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto Gamtos mokslų fakultete, įgijo gamtos mokslų dėstytojos išsilavinimą.

1998–1999 m. I. Randakevičienė dirbo viešojoje įstaigoje "Santariškių klinikos" administracijos sekretore, buvo vertėja.

1999–2002 m. ji buvo Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto patarėja. 2001–2002 m. ji dalyvavo naujojo Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso projekto svarstymuose Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete, vėliau kartu su darbo grupėmis tobulino šį Kodeksą.

1999–2001 m. ji tęsė studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisės magistro išsilavinimą.

2002–2010 m. I. Randakevičienė buvo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja.

2006–2008 m. ji studijavo Mykolo Romerio universiteto doktorantūroje, 2008 m. ten apsigynė disertaciją "Baudžiamojo proceso atnaujinimas", yra socialinių mokslų, teisės daktarė.

Nuo 2010 m. balandžio iki šiol I. Randakevičienė yra Vilniaus miesto 1-osios apylinkės teismo teisėja.

Nuo 2004 m. I. Randakevičienė dėsto Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultete, yra Baudžiamojo proceso katedros lektorė. Jos mokslinių tyrimų sritis – baudžiamosios bylos atnaujinimas. Šia tema ji paskelbė keletą publikacijų moksliniuose leidiniuose.

Ji dalyvavo įvairių darbo grupių, rengusių teisinę bazę ir norminius dokumentus, veikloje.

I. Randakevičienės dalyvavimas valstybinėse ir universiteto darbo grupėse:

2003 m. – 2003 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 13 sudarytos darbo grupės, skirtos parengti priemonių, sudarysiančių sąlygas teisėsaugos institucijoms ir teismams sklandžiai pradėti taikyti naujųjų BK, BPK ir BVK reikalavimus, planą bei lėšas, būtinas jiems įgyvendinti, narė; 2003 m. kovo 7 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 85 sudarytos darbo grupės "Teisėjų mokymo organizavimo tvarkai ir įgytų žinių patikrinimo taisyklėms parengti" pirmininkė; 2003 m. balandžio 4 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 94 sudarytos darbo grupės "Statistikos, naudojamos teismų informacinėje sistemoje, metodikai parengti" narė.

2004 m. – 2004 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo Valdybos sprendimu Nr. 2170 sudarytos grupės, skirtos Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymui tobulinti, narė; 2004 m. gruodžio 17 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 305 sudarytos darbo grupės "Dėl teismų informacinės sistemos diegimo ir eksploatavimo metu iškylantiems klausimams spręsti" narė; 2004 m. gruodžio 17 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 307 sudarytos darbo grupės "Sprendimų, nuosprendžių, nutarimų ir nutarčių skelbimo internete tvarkai parengti" narė.

2005 m. – 2005 m. gegužės 20 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 13P-345 sudarytos darbo grupės išvadai dėl Žmogaus teisių stebėjimo instituto ataskaitos parengti narė; 2005 m. gruodžio 2 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 13P-410 sudarytos darbo grupės "Dėl vieningos bylų numeravimo tvarkos projekto parengimo" narė.

2006 m. – 2006 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-37 sudarytos darbo grupės "Siūlymams dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų, pagal kuriuos visos valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos būtų skirstomos į grupes suvienodintų valstybės tarnautojų pareigybių kategorijoms nustatyti, sistemos ir teisės aktų projektams dėl šios vertinimo kriterijų įteisinimo" narė; 2006 m. vasario 11 d. Teismų tarybos nutarimu Nr. 13P-437 sudarytos darbo grupės "Bylų paskirstymo naudojant informacines technologijas taisyklėms parengti" narė.

2007 m. – 2007 m. vasario 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo Valdybos sprendimu Nr. 1384 sudarytos darbo grupės "Baudžiamojo proceso kodekso problemoms nagrinėti bei šio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui parengti" narė.

2008 m. – 2008 m. kovo 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo Valdybos sprendimu Nr. 2096 sudarytos darbo grupės "Seimo nutarimo "Dėl Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašo pagal valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių priskyrimą grupėms patvirtinimo" projektui parengti" narė.

2012 m. – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamojo proceso ir baudžiamosios teisės bakalaurinių darbų gynimo ir magistrinių darbų gynymo komisijų pirmininkė (iki šiol).

2014 m. – Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudaryto Baudžiamojo kodekso priežiūros komiteto narė (iki šiol); Mykolo Romerio universiteto dėstytojų, mokslo ir kitų darbuotojų priėmimo į pagrindines pareigas ir atestacijos komisijos narė (iki šiol).

I. Randakevičienė dalyvavo tarptautinėse konferencijose ir seminaruose:

2003 m. – Vokietijos tarptautinio teisinio bendradarbiavimo fondo ES simpoziumas "Naujos eros pradžia – Europa iš 25: kelias į bendrą teisės plėtojimą" lapkričio 19–23 d. Budapešte (Vengrija).

2005 m. – vizitas į Austrijos Teisingumo ministeriją "Ministry and Independence of Courts, IT- Applications for the Judiciary, Data Protection, etc" Lietuvos delegacijos, vadovaujamos Teisingumo ministro, sudėtyje rugpjūčio 15–18 d.

2006 m. – tarptautinė konferencija "Lietuvos teisinė sistema: raidos tendencijos ir perspektyvos" liepos 25–26 d. Amerikos teisės centre.

2007 m. –  Europos teisės akademijos ERA seminaras "Procedural Guarentees in criminal Proceedings" vasario 20–22 d. Berlyne (Vokietija), tarptautinėje mokslinėje konferencijoje "Harmonization of Law in the Baltic Sea Region after the Expansion of the European Union" Rygoje (Latvija) skaitė pranešimą "Resumption of Criminal Litigation after Judgments of European Court of Human Rights" (anglų kalba).

2014 m. – EJTN seminaras "Language training on the vocabulary of judicial cooperation in criminal matters" gruodžio 1–5 d. Sofijoje (Bulgarija).

2015 m. – tarptautinis seminaras "Europos Teisingumo teismo sprendimų taikymas" vasario–kovo mėnesiais; tarptautinė konferencija "Europos Sąjunga kovoje prieš terorizmą" balandžio mėnesį Paryžiuje (Prancūzija).

I. Randakevičienė parengė ir išleido metodines mokymo priemones "Baudžiamojo proceso uždavinynas" (2006 m.) ir "Baudžiamojo proceso dalyviai" (su Raimundu Jurka ir Sauliumi Juzukoniu, 2009 m.), mokslinį leidinį "Kasacinio teismo jurisprudencija (I ir II tomai – 2006 m., III tomas – 2009 m.), informacinį leidinį "Pagrindinės Europos Tarybos rekomendacijos baudžiamojo proceso srityje" (su Raimundu Jurka ir Svetlana Melničenko, 2006 m.), monografiją "Sąžiningas baudžiamasis procesas : probleminiai aspektai" (su autorių kolektyvu, 2009 m.).

Ji parašė ir išleido romaną "Reanimacijos palata" (2010 m.), eilėraščių rinkinį "Šiaurės eilės" (2020 m.).

I. Randakevičienė yra senosios fotografijos mėgėja ir tyrėja, kaupia ir skaitmenina privačius fotografijų ir fotonegatyvų archyvus, nuskenavo apie 100 tūkst. atvaizdų. 2013 m. ji perkėlė į skaitmeninę erdvę Izidoriaus Girčio fotoarchyvą, atverdama šio fotomenininko kūrybinį palikimą pažinimui ir tyrimams. 2013–2015 m. ji nuskenavo ir parengė tolesniam tyrimui Povilo Jurkšto, Algimanto Žižiūno, Vlado Žvirblio ir kitų fotografų fotoarchyvų fragmentus, susijusius su Anykščių kraštu.

Nuo 2017 m. ji yra Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos narė. I. Randakevičienė yra Vilniaus anykštėnų sambūrio ir šio Sambūrio tarybos narė, nuo 2019 m. – šio sambūrio deleguota Pasaulio anykštėnų bendrijos valdybos narė.

I. Randakevičienė buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko (2000 m.), Teisingumo ministro (2000 m.) ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko (2003 m.), Anykščių rajono mero (2014 m.) padėkos raštais. Ji yra Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos Garbės galerijos narė (nuo 2007 m.), Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos narė.