Anykštėnų biografijų žinynas - http://www.anykstenai.lt/asmenys
Juozapas RAŽANSKAS
2024-01-31

Vardas: Juozapas
Pavardė: RAŽANSKAS
Kitos pavardės, slapyvardžiai: Rožanskas
Gimimo data: 1910-04-12
Gimimo vieta: Dūkštas (Dūkšto parapija, Ignalinos r.)

Trumpai:
Kunigas, švietėjas


Tėvai: Juozas Rožanskas (1885–1978) iš Sterkiškio – vargonininkas ir chorvedys ir ? Rožanskienė. Augo penkių vaikų šeimoje su dviem broliais ir dviem seserimis, buvo vyriausias iš sūnų. Broliai ir seserys: Ona Rožanskaitė – vienuolė, Povilas Rožanskas (1908–1985) – pašto tarnautojas, politinis kalinys, Kazys Rožanskas (1911–1995) – inžinierius, politinis kalinys, Morta Rožanskaitė-Miknevičienė – laisvės gynėja.

Tėvams persikeliant, 1913–1915 m. augo Rumšiškėse (Kaišiadorių r.), nuo 1915 m. – Rozalime (Pakruojo r.). Iki 1929 m. mokėsi Rozalimo vidurinėje mokykloje.

1935 m. baigė Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.

1935 m. birželio 15 d. Kauno arkikatedroje Kauno arkivyskupas Juozapas Skvireckas įšventino J. Ražanską kunigu. Kartu su juo buvo įšventinti Jonas Ragauskas, Alfonsas Jarašiūnas, Jonas Bagdonas, Feliksas Zenkevičius, Aleksandras MasaitisJonas Petrėnas ir kiti kunigai. Pirmąsias Šv. Mišias jis aukojo gimtosios  parapijos Rozalimo (Pakruojo r.) bažnyčioje.

1935–1936 m. J. Ražanskas tarnavo vikaru Antazavėje (Zarasų r.).

Perkeltas 1936 m. liepos 1 d., 1936–1940 m. jis buvo Svėdasų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos vikaras, talkino klebonui Antanui Survilai. Čia jis aktyviai dirbo su katalikiškomis jaunimo organizacijomis. Jo iniciatyva Svėdasų pavasarininkai bažnyčios šventoriuje pastatė originalų paminklą su Švč. Jėzaus Širdies statula.

1937 m. įsteigus Svėdasų parapinę J. Tumo-Vaižganto biblioteką, vikaras J. Ražanskas rūpinosi jos veikla ir knygų fondo gausinimu, pats atidavė daug savo knygų šiai bibliotekai, skatino svėdasiškius ten lankytis ir skaityti.

1946–1951 m. J. Ražanskas buvo Andrioniškio (Anykščių r.) Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos administratorius. Tarnaudamas Andrioniškyje, Panevėžio vyskupo K. Paltaroko paskatintas, 1947 m. jis surinko ir parašė pirmąją šios parapijos istoriją.

1951–1965 m. jis buvo Subačiaus (Kupiškio r.) miestelio Švč. Trejybės parapijos klebonas.

1965–1972 m., iki gyvenimo pabaigos, J. Ražanskas buvo Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas ir Šeduvos dekanas.

Mirė 1972 m. rugpjūčio 27 d. Šeduvoje, per iškilmingas Sutvirtinimo pamaldas sakydamas pamokslą. Palaidotas Pakruojo bažnyčios šventoriuje prie kitų kunigų. Kapą ženklina originalus akmeninis paminklas-stela su iškaltu kiauryminiu kryžiaus siluetu ir jame įtaisytu geležiniu kryžiumi, su apskritu metaliniu portretiniu bareljefu ir įrašais: "Kunigas / Juozapas / Rožanskas / 1910–1972 / Šeduvos dekanas" ir "Jėzau, su Tavimi / gyvenau, / po Tavo kryžiumi / numiriau".