Anykščių krašto vietovių žinynas - http://www.anykstenai.lt/vietoves
VAJĖŠIAI
2020-06-05

Kaimas Anykščių seniūnijoje už 9 kilometrų į šiaurės rytus nuo Anykščių. Ribojasi su Medžiuolių, Elmininkų, Kiaušų, Grubų, Čekonių, Peliuškų ir Šlapių kaimais. Pietvakariniu kaimo pakračiu teka upė Elmė – Šventosios kairysis intakas.

Yra 6 sodybos – 16 gyventojų (2000 m., dalis kaimo priklauso Debeikių seniūnijai), 22 gyventojai (2001 m.), 5 gyventojai (2011 m.). Priklauso Senųjų Elmininkų seniūnaitijai (nuo 2009 m.).

Vajėšiai (Kolesniki alias Wojasze) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 m. inventoriuose. Priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. 1923 m. kaime buvo 11 sodybų – 75 gyventojai. Prieš išskirstant į vienkiemius, Meškausko plytinėje buvo degamos plytos. 1936 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet 243,43 ha žemės padalinta 15 savininkų. Vajėšiuose buvo grietinės nugriebimo punktas.

Kaime veikė Pavasarininkų draugija, Šaulių sąjunga, Ateitininkų sąjunga, kuriai vadovavo Juozas Meškauskas. Kaimo pavasarininkai už gegužinės metu surinktas lėšas pastatė kryžių. Prenumeruodavo "Mūsų laikraštį", "Ūkininko patarėją".

Tarp Vajėšių ir Elmiškio kaimų karo metais veikė aerodromas, kuriuo naudojosi rusų, vėliau vokiečių kareiviai.

Po Antrojo pasaulinio karo iš Vajėšių niekas nebuvo ištremtas į Sibirą. 1945 m. vasario 9 d. Vajėšių kaime žuvo Žaliosios rinktinės vado pavaduotojas Julius Tyla-Šarkis iš Rubikių kaimo. Jis buvo pirmas Anykščių krašto partizanas, kurio kūnas buvo numestas ir išniekintas Anykščių stribų būstinės kieme Anykščiuose (dabar – J. Biliūno g. 86).

1949 m. balandžio 4 d. kaimas buvo įjungtas į "Kovo 8-osios" kolūkį, vėliau iki 1976 m. priklausė "Bolševiko" kolūkiui, 1976–1992 m. – Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, kol šis buvo likviduotas.

Priklauso Debeikių parapijai. Senosios kaimo kapinės neveikiančios, laidojimo ženklų nelikę.

Vajėšiuose 1906 m. gimė mokslininkas gydytojas Juozas Meškauskas, 1913 m. – kariškis Antanas Bulota, 1914 m. – pašto tarnautojas ir politinis kalinys Stasys Repševičius-Repšys, 1929 m. – inžinierius chemikas Kazimieras Pilkauskas.