Mykolas TARVYDIS
  Gimimo data: 1904-04-15
Gimimo vietovė: Sankt Peterburgas (Rusija)

Trumpai:
Kunigas, kraštotyrininkas

2015-07-19   |   Spausdinti

Augo lietuvių emigrantų šeimoje Sankt Peterburge, vaikystėje grįžo į Lietuvą ir gyveno Rokiškyje.

Mokėsi Sankt Peterburgo pradžios mokykloje, baigė Rokiškio gimnaziją. Jaunystėje buvo aktyvus skautas, eiliavo. 1931 m. baigė studijas Kauno kunigų seminarijoje.

1931 m. gruodžio 27 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Kazimieras Paltarokas įšventino M. Tarvydį kunigu.

1931–1932 m. jis trumpai buvo vikaru Rozalime (Pakruojo r.), kur susirgo tuberkulioze ir 1932–1936 m. gydėsi. 1936–1940 m. jis buvo Lietuvos kariuomenės dalinių kapelionas, tarnavo įgulose ir ulonų pulke Kėdainiuose, Kupiškyje, Alytuje ir Tauragėje, kartu dėstydamas tikybą vietos mokyklose.

1940–1946 m. M. Tarvydis buvo Spirakių (Panevėžio r.) Švč. Trejybės bažnyčios klebonas.

1946–1949 m. M. Tarvydis gyveno Viešintose (Anykščių r.) ir buvo Viešintų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas. Čia jis pirmasis surinko medžiagą apie Viešintų parapiją ir trumpą jos istoriją pateikė knygai "Panevėžio vyskupija : istoriniai duomenys, pastoracinė veikla" (išleista 1998 m.).

1949–1963 m. jis buvo Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčios administratorius. Jis sutvarkė Antrojo pasaulinio karo metais nukentėjusią vieną gražiausių Vilnius bažnyčių, perdengė jos stogą, įstatė langus. 1953 m. jis buvo kandidatas tapti Kauno kunigų seminarijos rektoriumi, tačiau dėl per didelio palankumo ir nuolaidžiavimo sovietinei valdžiai nesulaukė dvasinės vadovybės pritarimo ir į šias pareigas nebuvo paskirtas.

1963–1967 m. jis buvo Maskvos (Rusija) Šv. Liudviko parapijos – vienintelės lietuviškos katalikų parapijos, jungusios 6 tūkst. tikinčiųjų, klebonas.

Senatvėje M. Tarvydis tarnavo Butrimonių (Alytaus r.) Išganytojo parapijoje, iki gyvenimo pabaigos buvo Senųjų Trakų (Trakų r.) Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto parapijos klebonas.

Mirė 1980 m. sausio 18 d. Trakuose. Palaidotas Senųjų Trakų bažnyčios šventoriuje.