Kiprijonas LUKAUSKAS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Cyprianus Lukawski
Gimimo data: 1757-00-00
Gimimo vietovė: Žemaitija

Trumpai:
Kunigas, vienuolis, švietėjas

2014-01-25   |   Spausdinti

Kitų šaltinių duomenimis gimimo data galėjo būti 1747–1750 m. arba 1752 m.

Mokėsi Kretingos pranciškonų vienuolyne.

1782 m. Kariopolio vyskupas Jonas Chrizostomas Kačkovskis įšventino K. Lukauską kunigu.

1791 m. jis įstojo į Šv. Pranciškaus mažųjų brolių ordiną ir davė amžinuosius įžadus, buvo vienuolis pranciškonas.

Atvykęs apie 1788 m., XVIII a. pabaigoje K. Lukauskas gyveno Troškūnų (Anykščių r.) pranciškonų vienuolyne ir 1788–1798 m. buvo Troškūnų parapijos klebonas. Vykdydamas fundatorių valią, jis laikė lietuviškas pamaldas ir sakė lietuviškus pamokslus.

Vizitacijos 1796 m. metu jis buvo įvertintas kaip turintis tinkamą išsimokslinimą, pažymėta, kad turi knygų iš vietinės bibliotekos. Buvo pastebėta, kad K. Lukauskas išlaiko "visokeriopą santaiką ir ramybę su parapijiečiais, už mokslą ir bažnytinius patarnavimus teikiant sakramentus per daug nereikalauja, bet tenkinasi tuo, kas ką duoda".

K. Lukauskas išgarsėjo kaip religinių raštų rengėjas, vienas žymiausių XVIII a. pabaigos lietuvių pamokslininkų, vienintelis Švietimo amžiaus idėjų skleidėjas Lietuvos provincijoje lietuvių kalba.

Svarbiausias jo pasaulėžiūros principas – Lietuvos dvarininkų ir valstiečių santykiai yra pagrįsti kontrakto teise, abi pusės turi tiek pareigas vieni kitiems, tiek ir savo asmenines teises. Tuo metu tai buvo svarbus ideologinis argumentas už baudžiavinės praktikos nepagrįstumą, galiausiai turėjęs vesti į visiškos valstiečių asmens laisvės pripažinimą.

K. Lukauskas taip pat pasisakė už Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, kaip atskiro socialinio ir politinio vieneto, skyrimą nuo Lenkijos.

Gyvendamas Troškūnuose, K. Lukauskas parašė ir išleido religinį veikalą "Karszta balsa Apasztaliszka atnauinima, tay ira Kozonis unt wisu Szwenciu cielu metu" (1794 m.), rankraščiuose paliko pamokslų rinkinį "Pamokslas iš prisakymų Dievo apie pavinasčias gyvenimo krikščioniško" ("Pamokslai iš Dievo priesakų apie krikščioniško gyvenimo prievoles", 1797 m.). Jo katekizmas "Duona dvasiška visiems krikščionims" (1795 m.) neišliko.

Paskutinis žinomas K. Lukausko darytas įrašas apie krikštą Troškūnų bažnyčioje datuotas 1798 m. rugsėjo 2 d.

Mirė 1815 m. Benicos vienuolyne (Minsko sritis, Baltarusija).

K. Lukausko "Pamokslai" buvo parengti ir išleisti 1996 m. kaip vienas reikšmingiausių XVIII a. lietuvių raštijos ir religinės socialinės veiklos paminklų (parengė Juozas Karaciejus).