Simas MAKSVYTIS
  Gimimo data: 1974-01-03
Gimimo vietovė: Šilutė

Trumpai:
Kunigas mokslininkas teologas, visuomenininkas

2019-08-20   |   Spausdinti

Tėvai: Juozas Maksvytis ir Kazimiera Daukšaitė-Maksvytienė. Augo trijų vaikų šeimoje su dviem broliais. Broliai: Linas Maksvytis (g. 1970 m.) ir Stasys Maksvytis (g. 1973 m.).

1981–1992 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1992–1997 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, 1997 m. ją baigė ir buvo įšventintas diakonu.

1997–2005 m. S. Maksvytis gyveno Anykščiuose. 1997–1998 m. jis kaip diakonas talkino Anykščių klebonui Stanislovui Krumpliauskui. 1997–1999 m. jis tęsė pastoracinės teologijos magistrantūros studijas Kauno Vytauto Didžiojo universitete, apsigynė teologijos licenciato laipsnį, parašęs tezę "Anykščių šv. Mato parapijos tikinčio aktyvaus jaunimo (16–18 m.) dvasinių poreikių analizė XXI amžiaus išvakarėse".

1998 m. birželio 6 d. Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas Anykščių Šv. Mato bažnyčioje įšventino S. Maksvytį kunigu.

1998–2005 m. jis  buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras, talkino klebonui S. Krumpliauskui. Jis pirmasis iš Anykščių dvasininkų pradėjo taikyti informacines technologijas parapijos dokumentams tvarkyti, sukūrė pirmąją kompiuterinę Anykščių parapijos tikinčiųjų duomenų bazę, 2003–2005 m. surengė Anykščių bažnyčioje kalėdinius koncertus. 1994–2005 m. jis taip pat dirbo įvairiose Kauno ir Anykščių mokyklose tikybos mokytoju, 2000–2004 m. buvo Panevėžio kolegijos Rokiškio filialo teologijos dėstytojas.

2005–2010 m. S. Maksvytis buvo Truskavos (Kėdainių r.) Šventosios Dvasios parapijos klebonas ir Anciškio (Kėdainių r.) Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas. Jo iniciatyva buvo apšviestas naujos Truskavos bažnyčios (pastatyta 1998 m.) eksterjeras, Truskavoje suremontuoti ir 50 vietų rekolekcijoms paruošti parapijos namai, pradėtos rengti "Kairos" ("Dievo laiko") rekolekcijos studentams ir jaunimui.

2001–2009 m. jis organizavo moksleivių stovyklas "Dangaus ir žemės vaikai", vykusias Molėtų rajone, Anykščių moksleiviams (2001–2005 m.), Truskavos ir Anykščių moksleiviams (2006 m.) bei Truskavos, Josvainių ir Pernaravos moksleiviams (2007–2009 m.). 2000, 2002 ir 2005 m. jis dirbo Amerikos lietuvių jaunimo stovykloje "Neringa".

2002–2005 m. S. Maksvytis buvo Utenos apskrities ateitininkų dvasios vadas, nuo 2007 m. – Panevėžio krašto skautų kapelionas.

Nuo 2006 m. jis paskirtas Dievo Tarno kunigo Alfonso Lipniūno beatifikacijos bylos vicepostulatoriumi, nuo 2009 m. yra ekspertas-konsultorius istoriniams dalykams šioje byloje. 2002–2007 m. jis buvo Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos narys, nuo 2008 m. iki šiol yra šios vyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas, nuo 2012 m. – Panevėžio vyskupijos kunigų tarybos narys konsultorius.

2007–2010 m. S. Maksvytis taip pat buvo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto kapelionas, šio universiteto Akademinės sielovados komandos narys. 2006–2008 m. jis tęsė bažnytinės teisės studijas šio universiteto Katalikų teologijos fakultete ir apsigynė teologijos licenciato laipsnį tema "Vienumo ir neišardomumo reikšmė krikščionių santuokoje, teologiniai ir teisiniai aspektai kan. 1056 šviesoje".

2008–2010 m. jis studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto doktorantūroje, kartu dėstė įvairias teologijos paskaitas šiame fakultete ir Kauno kunigų seminarijoje.

2010–2012 m. S. Maksvytis studijavo Romos (Italija) popiežiškajame Laterano universitete bažnytinę teisę, ten apsigynė bažnytinės teisės licenciato laipsnį.

2012–2013 m. jis buvo Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko vikaras pastoracijai. 

Perkeltas 2013 m. spalį, 2013–2018 m. S. Maksvytis  buvo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios rektorato rektorius. 2013–2014 m. jis laikinai ėjo Panevėžio-Krekenavos dekanato dekano pareigas, 2014–2018 m. buvo šio dekanato dekanas.

2012–2015 m. jis tęsė doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete, parengė ir apsigynė disertaciją "Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje fenomeno vaidmuo tikinčiųjų evangelizacijai", yra humanitarinių mokslų, teologijos daktaras.

2018–2019 m. S. Maksvytis buvo metams išleistas gydytis. Nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d. jis paskirtas Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentu.

Laisvalaikiu mėgsta keliauti ir bendrauti su žmonėmis, dirba kompiuteriu, skaito knygas, rašo ir skelbia homilijas.