Balys DŪDA
  Gimimo data: 1896-01-13
Gimimo vietovė: Maksvyčių k. (Kupiškio r.)

Trumpai:
Pedagogas pradinių klasių mokytojas, švietėjas ir leidėjas

2014-08-03   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1896 m. sausio 25 d.

Brolis Kazimieras Dūda (1878 – po 1941) – žemdirbys ūkininkas, 1941 m. tremtinys, žuvęs tremtyje.

Mokėsi Subačiuje (Kupiškio r.), Panevėžyje, Šiauliuose ir Sankt Peterburge (Rusija), kur išlaikė keturių gimnazijos klasių egzaminus. 1915 m. įgijo pradžios mokyklos mokytojo cenzą.

1915–1916 m. B. Dūda dirbo mokytoju Dūbliškiuose (Kupiškio r.), rengė jaunimo švietimo vakarinius rudens-žiemos kursus Dūbliškių ir Maksvyčių kaimų jaunuomenei.

1917–1918 m. jis buvo Surdegio (Anykščių r.) valdinės pradžios mokyklos mokytojas, 1918–1919 m. dirbo mokytoju Mieleišiuose (Biržų r.).

Dirbdamas kaimo mokytoju, B. Dūda dalyvavo "tolstojininkų" judėjime ir buvo tolstojininkystės pradininkas Kupiškio apylinkėse, leido rankraštinį laikraštėlį "Liuosas kelias". 1918 m. su bendraminčiais ji planavo įkurti žemės ūkio kolektyvą – komuną, šiam tikslui entuziastų grupė ketino pirkti Dabužių (Anykščių r.) dvarą. 1918–1919 m. jis dirbo ir "Kibirkštėlės" bendrovėje, kuri leido knygas jaunimui, joje paruošė ir išleido kelias dorovinio pobūdžio savo knygeles.

1919–1920 m. jis buvo laikraščio "Lietuvos ūkininkas" redakcijos korektorius, paskui porą metų gyveno tėviškėje, bandė suburti "humanistų kuopą". 1921 m. pavasarį pasklidus kalboms, kad bolševikai ketina kurti kolūkį, B. Dūda buvo apkaltintas ir suimtas, teisiamas ir tik 1922 m. vasario 8 d. Kariuomenės teismo išteisintas.

1922 m. B. Dūda Panevėžyje išleido pirmąjį šiame mieste lietuvišką periodinį leidinį "Meilės keliais" – mėnesinį laikraštį dvasinei kultūrai kelti. 1922 m. nuo kovo iki rugpjūčio mėnesio išėjo keturi šio prenumeruojamo laikraščio-žurnalo numeriai. Leidinys "Meilės keliais" propagavo garsaus rusų rašytojo Levo Tolstojaus, kurio pasekėjų judėjimas susiformavo XIX a. 9-ajame dešimtmetyje, idėjas: smerkė smurtą, kerštą ir kitokį blogį, skatino visuomenės moralės tobulinimą.

1923–1924 m. B. Dūda dirbo Šiaulių bendrovėje "Kultūra".

Jis rašė žurnalams "Meilės keliais", "Atgimimas", pasirašydamas slapyvardžiais B. Anarikiokas, B. D., Idealistas, Maksvytiškis.

B. Dūda buvo esperantininkas.

Mirė 1924 m. rugpjūčio 23 d. Šiauliuose, susirgęs džiova.

Juozo Petrulio (1904–1975) rankraščių fonde, kuris saugomas Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje, išlikę keli B. Dūdos laiškai esperantininkų veiklos klausimais.