Mikas MASYS
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Michael Masis
Gimimo data: 1892-05-25
Gimimo vietovė: Latavos k. (Anykščių r.) »

Trumpai:
Literatas, visuomenininkas

2020-01-27   |   Spausdinti

Gimimo data pagal naująjį kalendorių – 1892 m. birželio 7 d.

Tėvai: Juozapas Masys (1850 – po 1915) iš Zablackų ir Antanina Kazlauskaitė-Masienė (1852 – po 1915) iš Maželių – valstiečiai žemdirbiai. Broliai ir seserys: Juozapas Masys (1880–1883) – mirė vaikystėje, Rozalija Masytė (1882–1898) – mirė jaunystėje, Magdalena Masytė (1884–1899) – mirė jaunystėje, Antanas Masys (1886–?), Salomėja Masytė-Petrauskienė (1889–1946) – žemdirbė ir Petronėlė Masytė (1895–1912) – mirė jaunystėje.

1892 m. gegužės 31 d. Andrioniškio bažnyčioje Mykolo vardu jį pakrikštijo šios bažnyčios kuratas, kunigas filialistas Jonas Baltušis, krikštatėviai buvo Antanas Žiukas ir Julijona Černiauskaitė.

1912 m. emigravo į JAV, ten iki senatvės dirbo automobilių gamyklose, labai praturtėjo.

M. Masys dalyvavo Lietuvių socialistų sąjungos veikloje: 1914–1916 m. buvo Detroito, 1917–1919 m. – Ročesterio kuopų, kurias pats ir organizavo, pirmininkas. Tuo pačiu metu jis dalyvavo ir Amerikos lietuvių darbininkų literatūros draugijos, Laisvamanių kuopos veikloje.

Jis įkūrė "Ateities žiedo" draugiją, keletą metų jai vadovavo. Šios draugijos mokykloje M. Masys mokė vaikus lietuvių kalbos.

Vėliau M. Masys bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje – "Kovoje", "Laisvėje", o nuo 1928 m. slapyvardžiu Mikas Detroitietis redagavo "Vilnies" Detroito žinių skyrių.

1941–1948 m. M. Masys vadovavo Detroito lietuvių radijo programai, kurios savaitines laidas transliavo radijo stotis WJBK. Jis organizavo Detroito lietuvių radijo klubą, kurio veikla dar buvo tęsiama iki 1955 m., net ir nutrūkus radijo laidų transliacijai. Jis būrė prokomunistinių pažiūrų emigrantus, kiek laiko priklausė emigrantų sklokų grupuotei. Jis dalyvavo Amerikos lietuvių meno saviveikloje: režisavo vaidinimus ir pats juose vaidino.

Senatvėje jis kartu su dukra organizavo Detroito lietuvių radijo ir klubo dokumentų archyvo perdavimą Lietuvai – archyvas buvo atgabentas 1972 m. ir saugomas Vilniuje, Lietuvos ypatingajame archyve.

Jis parašė pjesių saviveiklai "Gyvenimo bangos" (1969 m. pastatyta Druskininkuose), "Už demokratiją ir nepriklausomybę".

Visą gyvenimą laikėsi kairiųjų pažiūrų, 1969 m. lankėsi Lietuvoje.

Buvo vedęs, žmona Teofilė Masienė (1894–1985). Duktė Stefanija Masytė (1915–?) – teisininkė, visuomenininkė.

Mirė 1973 m. kovo 7 d. Detroite (JAV).