Kazimieras SKRIPKA
  Gimimo data: 1869-08-30
Gimimo vietovė: Daukšių k. (Žagarės parapija, Joniškio r.)

Trumpai:
Kunigas, bažnyčios statytojas

2018-08-05   |   Spausdinti

Tėvai: Kazimieras Skripka ir Eleonora Jasulytė-Skripkienė – valstiečiai žemdirbiai. Pusbroliai: Aleksandras Skripka (1867–1941) – kunigas, emigrantas JAV, Juozas Skripka – kunigas.

1869 m. rugpjūčio 31 d. Žagarės bažnyčioje jį pakrikštijo vikaras Banevičius, krikštatėviai buvo kunigas Kazimieras Aleksandravičius ir valstietė Ona Žlabienė, Juozapo Žlabio žmona.

Baigė pradžios mokyklą. Mokėsi Rygos (Latvija) gimnazijoje. 1888–1892 m. studijavo Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijoje Kaune.

1892 m. rugsėjo 8 d. buvo įšventintas kunigu.

1892–1895 m. K. Skripka tarnavo vikaru Vilkijoje (Kauno r.), 1895–1900 m. buvo vikaras Vaškuose (Pasvalio r.), 1900–1901 m. vikaras Kriukuose (Joniškio r.), 1901–1902 m. – Kartenos (Kretingos r.) vikaras.

Atvykęs 1902 m. kovą, 1902–1904 m. K. Skripka buvo Anykščių Šv. Mato parapijos vikaras, talkino klebonui Juozapui Vembrei.

1904 m. pavasarį pusbrolio A. Skripkos kvietimu K. Skripka išvyko į JAV, kur liko iki gyvenimo pabaigos.

Pakeitęs A. Skripką, 1904–1915 m. jis tarnavo Vestvilio (Westville, Ilinojaus valstija) parapijos klebonu. Kilus nesutarimams tarp tikinčiųjų ir bažnyčios pozicijos dėl parapijos turto, 1909 m. buvo apšaudyti K. Skripkos gyvenamųjų patalpų langai.

1915–1924 m. K. Skripka buvo Detroito (Mičigano valstija) Šv. Jurgio parapijos klebonas. Jis organizavo naujos mūrinės bažnyčios statybą Detroite, rūpinosi tautiniais lietuvių reikalais, šelpė katalikus moksleivius.

1924 m. jis buvo perkeltas į Bingamtono (Binghamton, Niujorko valstija) Šv. Juozapo katalikų parapiją viceklebonu, paskui iki 1942 m. ir vėliau tarnavo šios parapijos klebonu.

1942 m. Bingamtone jis paminėjo kunigystės 50-metį, buvo kunigas jubiliatas.

Mirė po 1942 m. Bingamtone (Niujorko valstija, JAV).