Ona Gražina RAKAUSKIENĖ
  Kitos pavardės, slapyvardžiai: Bielinytė
Gimimo data: 1945-08-26
Gimimo vietovė: Anykščiai »

Trumpai:
Mokslininkė ekonomistė, pedagogė, visuomenininkė

2018-11-24   |   Spausdinti

Tėvas Alfonsas Bielinis (1906–1970) – pedagogas ir bibliografas.

Tėvams persikėlus, nuo 1946 m. užaugo Vilniuje. 1951–1963 m. baigė Vilniaus Antano Vienuolio vidurinę mokyklą. 1963–1968 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, įgijo ekonomistės išsilavinimą.

1969–1971 m. O. G. Rakauskienė dirbo Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos institute jaunesniąja moksline bendradarbe.

1971–1995 m. O. G. Rakauskienė gyveno ir dirbo Maskvoje (Rusija).

1971–1973 m. ji buvo SSRS Mokslų akademijos Centrinio ekonomikos ir matematikos instituto  stažuotoja tyrinėtoja, 1974–1978 m. – aspirantė, 1979–1982 m. – jaunesnioji mokslinė bendradarbė.

1979 m. SSRS Mokslų akademijos Centriniame ekonomikos ir matematikos institute Maskvoje (Rusija) ji baigė aspirantūrą ir apsigynė ekonomikos kandidatės disertaciją "Gyventojų santaupų modeliavimas". 1994 m. Rusijos Mokslų akademijos Gyventojų socialinių-ekonominių problemų institute Maskvoje ji apsigynė disertaciją "Jaunosios kartos socialiniai ir ekonominiai orientyrai (teorija, metodologija, analizė)", yra habilituota socialinių mokslų, ekonomikos daktarė.

1983–1986 m. O. G. Rakauskienė buvo SSRS Mokslų akademijos Liaudies ūkio prognozavimo instituto vyresnioji mokslinė bendradarbė, 1986–1993 m. dirbo šio instituto mokslinės grupės "Socialinės-ekonominės jaunimo problemos" vadove. 1990–1993 m. ji taip pat dirbo dėstytoja Rusijos jaunimo institute. 1993–1994 m. ji buvo Liaudies ūkio prognozavimo instituto projekto "Viduriniosios klasės formavimo problema" vadovė.
 
Nuo 1995 m. O. G. Rakauskienė gyvena ir dirba Vilniuje.

1995–1997 m. ji buvo Lietuvos Mokslų akademijos Ekonomikos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja. 1995–1997 m. dirbo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo ekonomikos katedroje docente, 1998–1999  m. buvo šios katedros profesorė.

1996 m. O. G. Rakauskienė baigė intensyvius biznio anglų kalbos kursus Saint Mary universitete Halifakse (Kanada), taip pat kursą "Valstybės tarnautojų mokymo programa" (Viešasis administravimas, tarptautinis verslas, makro- ir mikroekonomika) Dalhauzi universitete (Kanada) pagal Baltijos ekonomikos vadybos mokymo programą, remiamą Kanados vyriausybės.
 
1999–2000 m. O. G. Rakauskienė dirbo Ekonomikos ir privatizacijos instituto Ūkio raidos problemų skyriaus vedėja. 2001–2004 m. ji taip pat buvo Lietuvos Respublikos Seimo Informacijos analizės skyriaus Ekonominės ir socialinės analizės bei prognozės darbo grupės, rengiančios Lietuvos socialinės-ekonominės plėtros situacines analizes (ketvirtines), vadovė. 

Nuo 2001 m. iki šiol ji yra Lietuvos teisės universiteto (dabar – Mykolo Romerio universiteto) Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto profesorė, dirba Tarptautinės prekybos ir muitų katedroje. Jis dėsto kursus: valstybės ekonominės plėtros strategija, valstybės strateginė plėtra, valstybės ekonominė politika, viešasis sektorius ir gerovės valstybė ES šalių ekonomikoje.

Nuo 2005 m. O. G. Rakauskienė taip pat yra jos įkurtos viešosios įstaigos Lygių galimybių ir sanglaudos ekonomikos instituto direktorė. Ji buvo lyčių lygių galimybių tyrimų Lietuvos ekonomikoje iniciatorė, pirmoji įvedė lyčių ekonomikos kursą Lietuvoje Mykolo Romerio universitete, yra Europos moterų mokslininkių asociacijos (EWISH) narė.

1998–1999 m. O. G. Rakauskienė buvo paskirta eksperte pagal PHARE programą koordinuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje darbą rengiant Lietuvos ūkio plėtojimo vidutinės trukmės strategiją iki 2005 m. 1998–2001 m. ji buvo Ekonominės strategijos ekspertų tarybos narė, 1999–2001 m. – Lietuvos Ekonomistų klubo tarybos narė, 1996–2001 m. – Vilniaus Gedimino technikos universiteto doktorantūros komitetų narė, magistrantūros gynimo darbų komisijų pirmininkė, 2000–2001 m. – Lietuvos ūkio instituto Mokslinės tarybos pirmininkė.

O. G. Rakauskienė taip pat buvo SSRS Ministrų Tarybos Socialinės plėtros biuro Socialinių jaunimo problemų skyriaus narė (1989 m.), Mokslinės grupės "Socialinių-ekonominių jaunimo problemų tyrimai" prie Rusijos darbo ministerijos narė (1990–1991 m.), Tarptautinio Rusijos ir Prancūzijos projekto "Socialinė genealogija ir šeimų istorija" dalyvė ir autorė (1991–1992 m.), Tarptautinio Kanados ir Baltijos šalių projekto "Baltic Economic Management Training Program" dalyvė bei mokymo kurso anglų kalba "Socialinė politika" instruktorė (1996–1997 m.).

Jis vadovavo projektams "Privatizacijos procesas Lietuvoje: makro- ir mikroekonominiu aspektais" (1997 m.), "Lietuvos ūkio plėtojimo ilgalaikė strategija (iki 2010 m.)" (1998–1999 m.), "Lietuvos ūkio integracijos į Europos Sąjungą socialinių-ekonominių pasekmių įvertinimo metodika" (1998–1999 m.), "Lietuvos ūkio vidutinės trukmės strategija iki 2005 m. integracijos į ES kontekste" (1999–2001 m.), "Lietuvos ūkio plėtojimo ilgalaikė strategija iki 2015 m." (1999–2001 m.), Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Europos Komisijos sutarties projektas "Lietuvos ekonominės politikos prioritetų bendrasis vertinimas" (kartu su ES ekspertais, 1999–2001 m.).

2001–2009 m. O. G. Rakauskienė buvo kviečiama skaityti paskaitas ir vesti seminarus Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos miestų savivaldybėse, Krašto apsaugos ministerijoje, Estijos Parlamente, Stokholmo, Lodzės, Maskvos, Talino ir Rygos universitetuose.

2004 m. jis stažavosi Stokholmo ir Upsalos universitetuose (Švedija) pagal programą "Genderinė ekonomika".

Jos mokslinių ir pedagoginių interesų sritys: valstybės ekonominė politika, valstybės strateginis valdymas, valstybės vaidmuo ir funkcijos rinkos ekonomikoje, valstybės fiskalinė politika, valstybės biudžeto valdymas, darbo ir socialinė politika, viduriniosios klasės formavimo problema, genderinė ekonomika, ekonomikos augimas ir genderiniai santykiai, genderinė valstybės biudžeto analizė, užsienio prekyba: genderiniai aspektai.

O. G. Rakauskienė parengė ir išleido per 100 mokslinių darbų, tarp jų – monografijas "Socialiniai ir ekonominiai jaunimo orientyrai" (Maskva, 1993 m.) ir "Valstybės ekonominė politika" (2006 m.). Jos mokslinis darbas "Gerovės visuomenės kūrimo makro- ir mikroekonominiai veiksniai" buvo pateiktas 2018 m. valstybinei mokslo premijai gauti humanitarinių ir socialinių mokslų srityje.

Laisvalaikį skiria literatūrai, muzikai, dailei ar gamtai.

Buvo ištekėjusi, vyras Elemer Varjaš-Rakovskij (1933–1993) – mokslininkas, profesorius, habilituotas daktaras. Liko našlė.