Izidorius BUTKUS
  Gimimo data: 1925-01-05
Gimimo vietovė: Naujininkų k. (Jurbarko r.)

Trumpai:
Kunigas, tremtinys

2013-10-15   |   Spausdinti

1932–1935 m. mokėsi Rutkiškių (Jurbarko r.) pradžios mokykloje, 1935–1937 m. – Eržvilko (Jurbarko r.) pradžios mokykloje, 1937–1944 m. – Jurbarko valstybinėje gimnazijoje, 1944–1945 m. baigė Eržvilko gimnaziją. 1945–1949 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje.

1948 m. spalio 31 d. I. Butkus buvo įšventintas kunigu.

Po kelių kunigystės mėnesių 1949 m. I. Butkus buvo ištremtas į Sibirą (Rusija) ir laikytas lageriuose. 1949–1950 m. jis buvo žvejys Olchone, Baikalo ežero saloje (Irkutsko sritis), 1950–1957 m. dirbo darbininku – miško kirtėju ir statybininku Taišeto rajone (Irkutsko sritis), 1957–1961 m. buvo Suetichos (Taišeto rajonas) buitinio kombinato "Sibiriak" vyriškų rūbų siuvėjas. Būdamas tremtyje, I. Butkus rūpinosi tautiečių ir svetimtaučių dvasiniu gyvenimu, gyveno viltimi ir atgimimo dvasia.

1961 m. balandį I. Butkus grįžo į Lietuvą. 1961–1966 m. jis buvo Raseinių bažnyčios vikaras, 1966–1971 m. – Pajieslio (Kėdainių r.) Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas, suremontavo XIX a. viduryje statytą medinę Pajieslio bažnyčią. 1971–1972 m. jis trumpai buvo Balninkų (Molėtų r.) Šv. vyskupo Stanislovo parapijos klebonas, tvarkė apleistą bažnyčią, kol buvo perkeltas į Kauną.

1972–1978 m. I. Butkus buvo Kauno Vilijampolės Šv. Juozapo bažnyčios klebonas, taip pat Kauno arkivyskupijos kancleris ir Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dėstytojas. 1978–1980 m. jis tarnavo Kauno Šv. Antano bažnyčios klebonu, 1980–1990 m. – Kelmės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonu, kartu administravo ir Šaltenių (Kelmės r.) Švč. Jėzaus Širdies parapiją. Kelmėje I. Butkus suremontavo bažnyčią, palaikė itin nuoširdų bendravimą su parapijiečiais. 

1990–1998 m. I. Butkus gyveno Kavarske (Anykščių r.) ir buvo Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas. Jis pasižymėjo nuoširdumu ir atvirumu.

1998–2005 m. jis buvo Skirsnemunės (Jurbarko r.) Šv. Jurgio bažnyčios klebonas, 2003–2005 m. administravo ir Šimkaičių (Jurbarko r.) Šv. vyskupo Martyno parapiją. I. Butkaus iniciatyva buvo suremontuota Skirsnemunės bažnyčia.

Nuo 2005 m. iki šiol I. Butkus yra Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos altarista, aptarnauja Kauno III klinikinės ligoninės koplyčią.

Laisvalaikiu mėgsta muziką ir poeziją, skaito periodiką ir klasikinę grožinę literatūrą, taip pat mėgsta keliauti: pabuvojo Lenkijoje, Latvijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Italijoje, Kanadoje.